นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต (หลักสูตร 4 ปี) จะสามารถศึกษาได้สูงสุดไม่เกินกี่ปี

นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 8 ปี

อ้างอิงจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

หน้าที่ 6 ข้อที่ 20 http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf