นักศึกษากองทุนเพื่อการศึกษา ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาเป็นระยะเวลาเท่าใด

36 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 (18 ชั่วโมง)

แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 2 (18 ชั่วโมง)

โดย ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาภายในมหาลัยอย่างน้อย 14 ชั่วโมง

ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาภายนอกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
แหล่งอ้างอิง กองพัฒนานักศึกษา (กองทุนเพื่อการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์