นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักการศึกษาเพียงชั่วคราว ต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง และต้องไปติดต่อที่หน่วยงานใด

นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา ซึ่งสามารถทำได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา หากจำเป็นต้องลาพักในภาคการศึกษาถัดไปต่ออีกให้ยื่นคำร้องใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษา โดยต้องดำเนินการดังนี้

1.นักศึกษาเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k7.pdf)

2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่ฝ่ายการเงิน

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน

4.รับใบเสร็จคืนนักศึกษา