หากนักศึกษาต้องการติดต่อเรื่องงานกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ) ต้องติดต่อที่หน่วยงานใด และต้องมีเอกสาร ขั้นตอนใดบ้าง

ติดต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในเมือง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 หลักฐานประกอบเอกสารกู้ยื้ม(กยศ) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน 1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101) 2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน 3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ 3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้ 4.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี 4.2 […]

นักศึกษาที่มีข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานใด และดำเนินการเช่นไร

ให้นักศึกษาปริ้นเอกสารยืนยันว่าได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจริง เเล้วนำไปยื่นที่ห้องกิจกรรมนักศึกษาชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(มอเมือง) หรือ อาคารโรงอาหารในมอเมือง เเล้วเเจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่ห้องกิจกรรมนักศึกษา ได้ทราบว่ามีกิจกกรรมใดบ้างของนักศึกษาที่หายไป อ้างอิง : https://goo.gl/maps/jqgPBjv3nR3NidKh7

นักศึกษากองทุนเพื่อการศึกษา ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาเป็นระยะเวลาเท่าใด

36 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 (18 ชั่วโมง) แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 2 (18 ชั่วโมง) โดย ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาภายในมหาลัยอย่างน้อย 14 ชั่วโมง ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาภายนอกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แหล่งอ้างอิง กองพัฒนานักศึกษา (กองทุนเพื่อการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ค่าธรรมเนียมในการเข้าใช้งานฟิตเนตของอาคารสำนักงานหอพักนักศึกษาจำนวนเท่าใด และเข้าใช้งานได้ระยะเวลานานเท่าใด

10บาทต่อการเข้าใช้งาน1ครั้ง และไม่กำหนดระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ออกกำลัง จากประสบการณ์การเข้าใช้งานฟิตเนสของสำนักงานหอพัก

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย และต้องมีบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีพักค้างคืนต้องทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง อ้างอิง : http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/Student%20activities2560.pdf