คุณสมบัติของผู้ต้องการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะครุศาสตร์ มีอะไรบ้าง

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า 2) มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐   อ้างอิง https://reg.rru.ac.th/admission/new/pdf/re-admis-2edit4.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2564 มีการเปิดสอนกี่หลักสูตร อะไรบ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2564 เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ […]

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แห่งข้อมูล : https://reg.rru.ac.th/admission/new/index2.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวนกี่รอบ และมีคณะใดบ้าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 4 รอบ 5 คณะ ดังนี้ 1. คณะครุศาสตร์ 2. คณะเทคโนอุตสาหกรรม 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคม 4. คณะวิทยาการจัดการ 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.rru.ac.th/

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ต้องศึกษาข้อมูลได้ที่ใด

ตอบ 1.เช็คข้อมูลคณะและสาขาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียน 2.ความแตกต่างของภาคพิเศษและภาคปกติ 3.เช็คตารางของการยื่นเรื่องเข้าเรียน 4.ยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 5.เช็คหัวข้อการสอบข้อเขียนของคณะที่สมัครเข้าเรียน 6.เตรียมตัวกับการสอบสัมภาษณ์ 7.เช็คแนวทางขอทุนการศึกษา