นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรแล้ว จะต้องดำเนินการเช่นไร

นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรแล้ว จะต้องดำเนินการเช่นไร

หากเวลาเรียนไม่เพียงพอนักศึกษาควรดำเนินการอย่างไร

ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาว่าเวลาเรียนไม่พอควรสอนเพิ่มเติมในคาบเรียนห หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาครบตามที่กำหนดไว้ในรายวิชานั้นยกเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา

นักศึกษาที่ดำเนินการพักการศึกษาเรียบร้อยเเล้ว หากต้องการกลับมาศึกษาต่อต้องดำเนินการเช่นไร

ก่อนอื่นต้องทราบเทอมปีการศึกษาที่หยุดพักการเรียนเเล้วดูปฎิทินวิชาการคือวันเปิดเทอม วันลงทะเบียน วันจ่ายชำระค่าเทอม จากนั้นดำเนินการไปที่ฝ่ายทะเบียนบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาทำการลงทะเทียนเทอมนี้ปีการศึกษานี้เพื่อกลับมาเรียน… หลังจากนั้นให้ยื่นใบเสร็จชำระค่ารักษาสภาพสถานนะศึกษาให้เเก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนได้ในเทอมปีการศึกษาที่นักศึกษาต้องการกลับมาเรียน จากนั้นให้เข้าสู่เว็บมหาวิทยาลัยเพื่อทำการลงทะเบียนวิชาเรียนที่จะเรียนในเทอมปีการศึกษาถัดไปหลังจากที่นักศึกษาได้เลืกวิชาที่จะลงเรียนเเล้วให้กดยืนยันจองวิชาเรียน หลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาได้ทำการเลือกไปว่าถูกต้องไหม?ตรงกับชื่อรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงไว้ไหม? ถ้าถูกต้องครบหมดเเล้วให้ปริ้นใบชำระค่าเทอมของปีการศึกษานั้นได้เลยค่ะ เมื่อจ่าชำระค่าเทอมเเล้วก็รอวันเปิดเทอมเเเละเข้าห้องเรียนตามปกติได้เลยค่ะ (ก่อนที่จะหมดเขตวันลงทะเบียนเเละจ่ายชำระค่าเทอมหากเกินวันชำระค่าเทอมต้องไปที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อทำการเเจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน) (อ้างอิงจากหลักสูตรเเละสอบถามจากฝ่ายทะเบียน) http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf https://reg.rru.ac.th/main/index.php (เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องไปลงทะเบียน) XMA Header Image :: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::

หากนักศึกษาต้องการถอนรายวิชาบางวิชาต้องทำให้เสร็จภายในกี่วันและสามารถติดต่อได้ที่ใด

ทำการยกเลิกภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วัดเปิดภาคการศึกษา และสามารถติดต่อได้ที่ทะเบียน

การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สามารถเข้าเรียนได้ที่ช่องทางใด

สามารถเข้าเรียนได้ในระบบ RRU to Learn คือ ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เข้าถึงได้ที่ www.rrutolearn.com RRU to Learn ประกอบด้วย 3 ระบบย่อยคือ 1. RRU to Learn LMS สำหรับการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 2. RRU to Learn 21st century skills and competency courses สำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 3. RRU to Learn Online Course […]

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลาออก จะต้องดำเนินการอย่างไร

1.ขอแบบคำร้องลาออกที่งานทะเบียนและประมวลผล 2.พบอาจารย์ที่ปรึกษา 3.ตรวจสอบหนี้สินที่หอสมุด 4.ตรวจสอบหนี้สินที่หน่วยงานคลัง 5.นำคำร้องลาออกกลับมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล อ้างอิง โดย http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k6.pdf

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต (หลักสูตร 4 ปี) จะสามารถศึกษาได้สูงสุดไม่เกินกี่ปี

นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 8 ปี อ้างอิงจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หน้าที่ 6 ข้อที่ 20 http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 สามารถตรวจสอบได้ช่องทางใด

1.เข้าที่เว็บ https://reg.rru.ac.th/main/index.php 2.เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงเพื่อหาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 และดูในรอบที่ตนเองสมัคร 3.เมื่อเข้าหน้าเว็บแล้วให้เข้าไปเลือกคณะที่ตนเองสมัคร จะมีรายชื่อประกาศอยู่ จากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเข้าเว็บไซต์