เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม มีกี่อันดับ มีเงื่อนไขใด

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 52 การให้ปริญญาเกียรตินิยม ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ (1) สอบได้จำนวนหน่วยตคบตามหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 20 (2) ไม่เคยเรียนรายวิชาใด ๆ ได้ระดับขั้นผลการเรียนต่ำกว่า C (3) ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ (4) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับปญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้รับคำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 (5) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 (6) นักตึกษาที่ได้รับการยกวนการเรียนไม่มีสิทริได้รับปริญญาเกียรตินิยม (7) คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สำเร็กาศึกษาและขอรับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมและนำเสนอสภามหาวิทยลัยเพื่ออนุมัติการให้ปริญญาเกียรตินิยม ข้อ 53 ชื่อปริญญา และการใช้ชื่อปริญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อ 54 […]

หากนักศึกษาได้เกรด F ควรหาทางแก้ไข และปฏิบัติตนเช่นใด

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อที่ 29 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชานั้น และให้เปลี่ยนรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน F ให้เป็นสัญลักษณ์ W ( W คือ เป็นการถอนบางวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเอาออกไปแต่ถอนเกินเวลาที่กำหนด จึงติด W ) ข้อมูล โดย นายชมพินิจ กล้าหาญ [62003126007] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11:57 http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีหลักเกณฑ์ใด และคุณสมบัติผู้ประเมินเช่นใดบ้าง

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการดำเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กำหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรม การการอุตมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตัวบ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตำแหนทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สำหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่นั้นกระบวนการและได้กำหนดแนวทางใการให้คะแนนในแต่ละระดับสำหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเนได้ใช้ในการพิจารณา […]

คณะครุศาสตร์ มีเปิดสอนกี่สาขาวิชา อะไรบ้าง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดทำการสอนใน 9 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาเรียน มีรายละเอียดใดบ้าง

การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน 1.การโอนผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร ตอบ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนักศึกษา เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ไม่สำเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่เกินกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เงื่อนไขการโอนผลการเรียน ไม่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้ว และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C โดยไม่จำกัดหน่วยกิต 2.การยกเว้นผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง ตอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือรับรองหลักสูตร เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง เป็นผู้ผ่านการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ มีประสบการณ์จากการทำงาน 3.รายวิชาที่จะได้รับการยกเว้นผลการเรียนได้นั้น ต้องมีเกณฑ์อย่างไร ตอบ เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า และได้รับผลการเรียนนั้นมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 4.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาญาตรีจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง ตอบหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด 5.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญาญาตรีหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง ตอบหมวดศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต […]

ผลการประเมินการเรียนของนักศึกษา มีกี่ระดับ อะไรบ้าง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อที่ 23 การประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นระดับของผลการเรียนเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณืดังต่อไปนี้ – การประเมินผลเป็นระดับขั้นผลการเรียนมี 8 ระดับและมีค่าระดับ ดังนี้ ระดับขั้นผลการเรียน ความหมาย ค่าระดับ A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 B ดี (Good) 3.00 C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 C พอใช้ (Fair) 2.00 D+ อ่อน (Poor) 1.50 D อ่อนมาก […]

หากไม่สามารถเข้าสอบปลายภาคเรียนได้ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดต้องดำเนินการเช่นไร

การขอสอบภายหลัง 1.นักศึกษาที่ขาดสอบและมีความประสงค์จะขอสอบภายหลังอันเนื่องมาจาก 1.1 เจ็บป่วยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเจ็บป่วยเกิน 3 วัน 1.2 ประสบอุบัติเหตุมีใบบันทึกประจำวัน(ใบแจ้งความ) จากสถานีตำรวจ 1.3 เหตุสุดวิสัยอื่นๆ 2.ให้นำเอกสารติดต่อสำนักทะเบียนขอสอบภายหลังโดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบภายหลังได้ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสุดท้ายของการสอบ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 กรอกคำร้องทั่วไป 2.2 ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องทั่วไป 2.3 อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติออกข้อสอบใหม่ 2.4 หัวหน้าภาควิชา เสนอความคิดเห็น 2.5 คณบดี เป็นผู้พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุของการไม่ได้มาสอบของนักศึกษา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพบเพื่อสอบถามความจริง เมื่อคณบดีพิจารณาแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป เจ้าหน้าที่รับเรื่องของนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษารอฟังผลการขอสอบภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำร้องโดยเจ้าหน้าที่รับเรื่องขอสอบภายหลังต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนรับเรื่องเพราะหากเอกสารไม่ครบ คณะอนุกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ รวบรวมเอกสารคำร้องขอสอบภายหลังและจัดพิมพ์ภาย 1 สัปดาห์และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานทะเบียนพิจารณาภายใน 1 […]

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักการศึกษาเพียงชั่วคราว ต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง และต้องไปติดต่อที่หน่วยงานใด

นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา ซึ่งสามารถทำได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา หากจำเป็นต้องลาพักในภาคการศึกษาถัดไปต่ออีกให้ยื่นคำร้องใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษา โดยต้องดำเนินการดังนี้ 1.นักศึกษาเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k7.pdf) 2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่ฝ่ายการเงิน 3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน 4.รับใบเสร็จคืนนักศึกษา

หากนักศึกษาต้องการยื่นขอใบรับรองสถานะความเป็นนักศึกษา นักศึกษาสามารถขอได้ที่ใด และมีขั้นตอนอย่างไร

นักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอใบรับรองได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://academic.rru.ac.th/ กรอกข้อมูลในใบคำร้องให้ครบถ้วน และนำใบคำร้องไปชำระเงินที่งานคลัง จากนั้นนำใบคำร้องไปยื่นที่งานทะเบียนพร้อมใบเสร็จชำระเงิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน แล้วจึงมารับใบรับรองสถานะความเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนพร้อมนำใบเสร็จชำระเงินมาด้วย

หากนักศึกษาได้ผลการเรียนไม่ครบในบางภาคการเรียน ต้องดำเนินการเช่นไร

1. สอบถามกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา เรื่องการส่งเกรด 2. นำใบคำร้องมากรอกข้อมูล และนำส่งอาจารย์ผู้สอน (ใบคำร้องขอส่งเกรดหาได้จากลิ้นชักที่ตึก 4 ) 3. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว จึงนำใบคำร้องส่งอาจารย์ผู้สอน 4. หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียน และนักศึกษาต้องรอและเข้าไปตรวจสอบเกรดของตนเองที่ https://reg.rru.ac.th/main/index.php เป็นระยะๆค่ะ