ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง


ตำแหน่งปัจจุบัน

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการศึกษา (วุฒิการศึกษา) เรียงลำดับตามวุฒิการศึกษาที่สูงสุด

วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จ

การศึกษา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏราชนครินทร์

 

 

การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในประเทศ
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562

 

ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรม Alibaba Global E-Commerce

Talent – Train the Trainers

ระหว่างวันที่ 10-15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยบูรพา
อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ห้องการะเกด มรร. เมือง
อบรม “การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตามทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย4.0” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 หอประชุมชั้น 5

อาคารราชนครินทร์

 

อบรม“จัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ห้องโชคอนันต์ มรร. (เมือง)

 

อบรม “การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้”

 

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์​ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

 

ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในประเทศ
อบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

 

ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม 63 ออนไลน์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ วันที่ 6 กันยายน 2563 ออนไลน์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 ธันวาคม 63 อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่นและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
อบรม “ตามรอยศาสตร์พระราชา สืบสานค่าศิลปะไทย” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน วันที่ 13 มีนาคม 2563

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์หอธรรมพระบารมี                อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 13 มีนาคม 2563

 

พิพิธภัณฑ์หอธรรมพระบารมี อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความรักความสามัคคีสำหรับอาจารย์นิเทศก์ (หลักสูตร4ปี) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ออนไลน์
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม 63 ออนไลน์

 

การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
อบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 30 กันยายน 2563

 

อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่นและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

 

อบรมการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ออนไลน์
การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมต่างประเทศ
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 2547 Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 2547 Multimedia University   ประเทศมาเลเซีย
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 2549 ประเทศฮ่องกง
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2550 ประเทศเวียดนาม
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 2551 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 2552 ประเทศเกาหลีใต้
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย 2553 INHA University และ Haesong Elementary School ประเทศเกาหลีใต้
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 2558 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา 2558 ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 2558 วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 2562 ประเทศกัมพูชา

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  1. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา
  • ปฏิบัติงานสอนระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา (พ.ศ.2544-2545)
  • ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

ผลงานวิชาการ

  1. รายงานผลการวิจัย

ทัศนีย์  รอดมั่นคง และพจนีย์ เชื้อบัณฑิต. (2561). การพัฒนาแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรต้นแบบผู้ผลิตและแปรรูปมะม่วงสู่การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2561

ทัศนีย์  รอดมั่นคง และประกอบกูล นาคพิทักษ์. (2560). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตามแนวทางการผลิตผักปลอดภัยสู่มาตรฐานการผลิตและคุณค่าผักเบอร์ 8. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2560

ทัศนีย์ รอดมั่นคง  และจิตติพร บ่มไล่. (2559). การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.วารสารครุศาสตร์สาร, 10 (1), 13-26.

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2557). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาผ่านเว็บเซอร์วิส. วารสารอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 4 (7), 15-22.

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2556). การศึกษาความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 1(18).

 

ทัศนีย์ รอดมั่นคง และณมน จีรังสุวรรณ. (2556). การศึกษาความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,  1 (18),

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2555). การวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ . ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

Rodmunkong, T. and Wannapiroon, P.  (June 2013).  “The Desing of Cloud Computing Management Information System Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education.”  International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning.  3(3) : 214-218.

Rodmunkong, T. (June 2015). “The Development of Blended Learning Using Internet in Computer Programming and Algorithm.” International Journal of Information and Education Technology, 5(6): 442-446.

Rodmunkong, T., Wannapiroon, P. and Nilsook, P.  (December 2014).  “The Challenges of Cloud Computing Management Information System in Academic Work.”  International Journal of Signal Procssing Systems.  2(2): 160-165.

 

  1. การนำเสนองานวิจัย (Proceeding)

เสี่ยวซิน เสอ, ทัศนีย์ รอดมั่นคง, จิตติพร บ่มไล่ และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2561, เมษายน). แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิชาการ ครั้งที่ 9.

Rodmunkong, T., Panita Wannapiroon, P., Nilsook, P., (Dec 2015). “The architecture of Information Management System through cloud computing according to Thai Qualifications Framework for Higher Education.”  In 2015 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineeing(TALE), Zhuhai: China; 2015, pp.181-188.

 

 

  1. หนังสือ/ ตำรา/ เอกสารคำสอน

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2564). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2560). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2557). การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

  1. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2556). การประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง: จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2556). หน้า 15-24.

  1. งานบริการวิชาการ ย้อนหลัง 3 ปี (วิทยากร)

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

รายการ วันที่ สถานที่
วิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชุมชนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ วันที่ 8-9 เดือน เมษายน พ.ศ.  2562 ณ ชุมชนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยากรในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 20-21 เดือน เมษายน พ.ศ.  2562 โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ วันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ชุมชนตำบลหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

 

วิทยากรอบรมเรื่อง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก (Technological innovation that change the world) เทคโนโลยี 2020 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ห้อง 321 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยากรในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 13-14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2562 ห้องการะเกด  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

รายการกิจกรรมการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

รายการ เวลา สถานที่
วิทยากรโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 ออนไลน์
วิทยากรโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ออนไลน์
วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์  ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 ห้อง 321 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563

 

โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จังหวัดชลบุรี
วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาการใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์  ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563

 

โรงเรียนชุมชนวัดทับ จังหวัดระยอง
วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563

 

โรงเรียนลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

รายการกิจกรรมการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2564

รายการ เวลา สถานที่
วิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 7 และ 9 เมษายน 2564 ห้อง 321 คณะวิทยาการจัดการ

 


ดาวน์โหลดเอกสาร