ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2558
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา 2549
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2544

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ปฏิบัติงานสอนระดับอาชีวศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา (พ.ศ.2544-2545)
 • ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน)

 


ความเชี่ยวชาญ

 • คอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
2547 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์
2547 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน Multimedia University  ประเทศมาเลเซีย
2549 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ประเทศฮ่องกง
2550 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเทศเวียดนาม
2551 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2552 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ประเทศเกาหลีใต้
2553 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย INHA University และ Haesong Elementary School ประเทศเกาหลีใต้
2558 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2558 ศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษา ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์
2558 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา
2562 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน ประเทศกัมพูชา
27-28 พฤษภาคม 2562 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและระบบพี่เลี้ยงตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
10-15 มิถุนายน 2561 อบรม Alibaba Global E-Commerce Talent – Train the Trainers มหาวิทยาลัยบูรพา
15-16 ตุลาคม 2562 อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเชิงพื้นที่สู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11 พฤศจิกายน 2562 อบรม “การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏตามทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย4.0” หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์
18 พฤศจิกายน 2562 อบรม“จัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs” ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2-3 ธันวาคม 2562 อบรม “การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้” ห้องโชคอนันต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17 ธันวาคม 2562 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์​ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19-20 ธันวาคม 2562 อบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-base Education ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออนไลน์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6 กันยายน 2563 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ออนไลน์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
18-19 พฤศจิกายน 2563 อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
16 ธันวาคม 2563 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่นและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
13 มีนาคม 2563 อบรม “ตามรอยศาสตร์พระราชา สืบสานค่าศิลปะไทย” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
13 มีนาคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์หอธรรมพระบารมี อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวั ฉะเชิงเทรา พิพิธภัณฑ์หอธรรมพระบารมี อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
10 มิถุนายน 2563 อบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสร้างความรักความสามัคคีสำหรับอาจารย์นิเทศก์ (หลักสูตร4ปี) ออนไลน์
15 กรกฎาคม 2563 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ออนไลน์
30 กันยายน 2563 อบรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่นและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง
24 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมการขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ออนไลน์

 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 11 ตุลาคม 2564 ออนไลน์
2How to use Google Colab for Python programming23 ตุลาคม 2564 ออนไลน์
3อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับแนวคิดและความรู้พื้นฐานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน4 ธันวาคม 2564 ออนไลน์
4อบรมโครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์11 เมษายน 2565 ออนไลน์
5อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ด้านสังคมและพฤติการณ์รมศาสตร์"29 เมษายน 2565 ออนไลน์

 


รายงานผลการวิจัย

 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง และพจนีย์ เชื้อบัณฑิต. (2561). การพัฒนาแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรต้นแบบผู้ผลิตและแปรรูปมะม่วงสู่การพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2561
 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง และประกอบกูล นาคพิทักษ์. (2560). การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ตามแนวทางการผลิตผักปลอดภัยสู่มาตรฐานการผลิตและคุณค่าผักเบอร์ 8. ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2560

 


บทความวิจัย

 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง และจิตติพร บ่มไล่. (2559). การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.วารสารครุศาสตร์สาร, 10 (1), 13-26.
 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2557). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาผ่านเว็บเซอร์วิส. วารสารอาชีวะและเทคนิคศึกษา, 4 (7), 15-22.
 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2556). การศึกษาความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 1(18).
 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง และณมน จีรังสุวรรณ. (2556). การศึกษาความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระดับปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 1 (18),
 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2555). การวิจัยและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2554). พฤติกรรมการใช้งาน Facebook ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ . ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • Rodmunkong, T. and Wannapiroon, P. (June 2013). “The Desing of Cloud Computing Management Information System Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education.” International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning. 3(3) : 214-218.
 • Rodmunkong, T. (June 2015). “The Development of Blended Learning Using Internet in Computer Programming and Algorithm.” International Journal of Information and Education Technology, 5(6): 442-446.
 • Rodmunkong, T., Wannapiroon, P. and Nilsook, P. (December 2014). “The Challenges of Cloud Computing Management Information System in Academic Work.” International Journal of Signal Procssing Systems. 2(2): 160-165.

 


การนำเสนองานวิจัย

 • เสี่ยวซิน เสอ, ทัศนีย์ รอดมั่นคง, จิตติพร บ่มไล่ และหนึ่งฤทัย เมฆวทัต. (2561, เมษายน). แนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา.ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิชาการ ครั้งที่ 9.
 • Rodmunkong, T., Panita Wannapiroon, P., Nilsook, P., (Dec 2015). “The architecture of Information Management System through cloud computing according to Thai Qualifications Framework for Higher Education.”  In 2015 IEEE International Conference on Teaching, Assessment, and Learning for Engineeing(TALE), Zhuhai: China; 2015, pp.181-188.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2564). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2560). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2557). การเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลบนเว็บ. ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. (2556). การประกันคุณภาพอีเลิร์นนิง: จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ. วารสารศึกษาศาสตร์. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2556). หน้า 15-24.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2564

วันที่ รายการ สถานที่
7 และ 9 เมษายน 2564 วิทยากรโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ห้อง 321 คณะวิทยาการจัดการ


รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
27 พฤษภาคม 2563 วิทยากรโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ออนไลน์
4 กรกฎาคม 2563 วิทยากรโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ออนไลน์
23 สิงหาคม 2563 วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์  ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ ห้อง 321 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16-17 กรกฎาคม 2563 วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์  ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ โรงเรียนวัดท้องคุ้ง “ไพโรจน์ประชาสรรค์” จังหวัดชลบุรี
8-9 สิงหาคม 2563 วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์  ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ โรงเรียนชุมชนวัดทับ จังหวัดระยอง
25-26 สิงหาคม 2563 วิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์  ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ โรงเรียนลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

วันที่ รายการ สถานที่
27 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ชุมชนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
8-9 เเมษายน 2562 วิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ชุมชนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
20-21 เมษายน 2562 วิทยากรในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา
4–5 พฤษภาคม 2562 วิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น คณะครุศาสตร์ ชุมชนตำบลหัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
12 พฤษภาคม 2562 วิทยากรอบรมเรื่อง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก (Technological innovation that change the world) เทคโนโลยี 2020 ห้อง 321 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
13-14 พฤษภาคม 2562 วิทยากรในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และยุคไทยแลนด์ 4.0 ห้องการะเกด  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 04/11/2022 เวลา 19:55 น.