อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง

อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2554
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW หัวข้อ VUCA World กับการปรับตัวเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ7 ตุลาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
2การฝึกอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02) (e-Learning)8 ตุลาคม 2564สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3การฝึกอบรม หลักสูตร จริยธรรมในมนุษย์ (Human Research Ethics) (e-Learning)8 ตุลาคม 2564สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
4การอบรมโครงการวิชาการ เรื่อง การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ8 ตุลาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
5การอบรมโครงการวิชาการ เรื่อง การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ9 ตุลาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
6สัมมนาวิชาการ หัวข้อ นวัตกรรมบริหารศึกษาและการจัดการเรียนรู้9 ตุลาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting มหาวิทยาลัยศรีปทุม
7โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW หัวข้อ เจาะลึกเรื่อง Gen Z ที่ครูยุคดิจิทัลต้องรู้14 ตุลาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
8โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW หัวข้อ เคล็ด(ไม่ลับ) กับการสอนที่ไม่ตกเทรน21 ตุลาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW หัวข้อ เกมและกิจกรรมการสอนที่ผู้เรียนถูกใจ28 ตุลาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10สัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารสถานศึกษา เรื่อง เทคนิคการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพภายใต้วิถีปกติใหม่และวิถีถัดไป9 พฤศจิกายน 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
11โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ WOW EP.พิเศษ 11 มุมคิดพลิกชีวิตนักบรรยาย11 พฤศจิกายน 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
12อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (สำหรับวิทยากรแกนนำ)29 พฤศจิกายน 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
13อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (สำหรับวิทยากรแกนนำ)10 ธันวาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (สำหรับวิทยากรแกนนำ)11 ธันวาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (สำหรับวิทยากรแกนนำ)12 ธันวาคม 2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16อบรมหลักสูตรออนไลน์ เรื่อง การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) แนวคิด มุมมองและกรณีศึกษาจากงานวิจัยทางการศึกษา14 มีนาคม 2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17อบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)11 เมษายน 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
18อบรมโครงการ การเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)18 เมษายน 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

 


บทความวิจัย

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 01/07/2022 เวลา 11:14 น.