อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง

อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขุนทอง


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2563
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2556
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 2554
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2552

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์