อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล

อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2526 วิทยาลัยครูธนบุรี
ประกาศนียบัตร การศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (วิชาเอก)
คณิตศาสตร์ (วิชาโท)
2520 วิทยาลัยครูพระนคร

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • พ.ศ.2520–2546 : ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
 • พ.ศ.2546–2548 : รักษาการผู้อำนวยการศูนย์สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 • พ.ศ.2547–2549 : ผู้ชำนาญ ครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • พ.ศ.2549–2553 : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สพค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 • พ.ศ.2553–2557 : ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ.2557–2560 : รองคณบดี คณะครุศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ.2560–ปัจจุบัน : ผู้เชี่ยวชาญประจำหลักสูตรสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การสอนวิทยาศาสตร์
 • การประกันคุณภาพการศึกษา

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
17–19 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร “ผู้ประเมินภายในอุดมศึกษาระดับคณะและสถาบัน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
30 เมษายน–2 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร “ผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ วิภาวดีรังสิน กรุงเทพมหานคร (ดำเนินการโดย สมศ.)
20–22 เมษายน 2561 หลักสูตรโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิท (ดำเนินการโดย สสวท.)
19–21 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
18–25 มิถุนายน 2553 หลักสูตรผู้ประเมินภายนอก ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2553/1 (มช.) โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ (ดำเนินการโดยศูนย์เครือข่าย สมศ.มช.)
21–23 กรกฎาคม 2547 หลักสูตรสถิติเพื่อการวิจัย (Statistics for Research) สมาคมนักวิจัย กรุงเทพมหานคร
26–30 สิงหาคม 2547 หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” (Qualitative Research) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
23–25 มิถุนายน 2546 หลักสูตร “เทคนิคการเขียนเชิงวิชาการ” มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จังหวัดนนทบุรี
17 สิงหาคม 2540–31 มกราคม 2541 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9 ตุลาคม 2539–2 พฤศจิกายน 2539 หลักสูตร “การวัดผลสัมฤทธิ์” สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รายงานผลการวิจัย

 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล. (2547). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา. สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี.
 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล. (2548). การศึกษาความต้องการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี. สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี.
 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล. (2549). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS.กรุงเทพฯ : สสวท.
 • ณัฏฐพงษ์ เจริญพิทย์ และธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล. (2549). การประเมินโครงการเครือข่ายครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ : สสวท.
 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และกรกานต์ พรหมเดเวช. (2550). การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมการพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. ฉะเชิงเทรา : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล. (2551). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน : วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน. สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล. (2554). การประเมินหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาคุณภาพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ฉะเชิงเทรา : สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และคณะ. (2556). การพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน.ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี. (2559). การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


บทความวิจัย

 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และเทพนคร ทาคง. (2559).การพัฒนาครูยุคใหม่โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. วารสารราชนครินทร์.ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 (มกราคม–มิถุนายน 2559). หน้า 143–150.
 • ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล และสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี. (2560). การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็กของอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารราชนครินทร์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560). หน้า 71–79.

 


งานบริการวิชาการ

รายการบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
26–27 เมษายน 2561 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Learning) และการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM Education ห้องประชุม สพป.ปราจีนบุรีเขต 2
12–13 พฤษภาคม 2561 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องประชุม สพป.ปราจีนบุรีเขต 2
25 มีนาคม 2562 การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ห้องประชุม สพป.ปราจีนบุรีเขต 2
1-3 เมษายน 2562 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
27–28 เมษายน 2562 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 1) โรงแรมซันธารา อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
11–12 พฤษภาคม 2562 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 2) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7–8 ตุลาคม 2562 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ห้องประชุมโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวััดปราจีนบุรี
18–19 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมโกลเดนท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
23–24 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมซันไลส์ ลากูน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
25–26 มิถุนายน 2563 และ 8 สิงหาคม 2563 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
22 สิงหาคม 2563 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
15 กันยายน 2563 การทบทวนมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 พฤศจิกายน2563 การวิเคราะห์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและค่าเป้าหมายสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
15 และ 19 ธันวาคม 2563 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสู่การเขียนโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 ธันวาคม 2563 การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
14 มกราคม 2564 การกำหนดโครงการตามแผนกลยุทธ์ ห้องประชุมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
1–2 เมษายน 2564 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมซันไลส์ ลากูน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12/12/2021 เวลา 23:07 น.