อาจารย์เตชินี ทิมเจริญ

 

อาจารย์เตชินี ทิมเจริญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2565
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศษ.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

 


ผลงานทางวิชาการ

  • ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์, กรวิชญ์ จิตวิบูลย์, เตชินี ทิมเจริญ, วิสิทธิ์ เกตุรัตน์และ นิติกร แก้วปัญญา. (2565). การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ฐานชุมชนผ่านภูมิปัญญาเหมี้ยงในชุมชนป่าเหมี้ยงพื้นที่ภาคเหนือของไทย. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ชรินทร์ มั่งคั่ง, ยงยุทธ ยะบุญธง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชญานิตย์ ยิ้มสวัสดิ์, อรรฏชณม์ สัจจะพัฒนกุล, ณกานต์ อนุกูลวรรธกะ, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, กรวิชญ์ จิตวิบูลย์, เตชินี ทิมเจริญ และนิติกร แก้วปัญญา. (2564). การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ประวัติศาสตร์นครหริภุญไชยเพื่อส่งเสริม สำนึกทางประวัติศาสตร์ความสุขของนักเรียนในพื้นที่นครหริภุญไชย จังหวัดลำพูน เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ชรินทร์มั่งคั่ง และคณะ. (2564). รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูสังคมศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
  • ชรินทร์ มั่งคั่ง, กรวิชญ์ จิตวิบูลย์, เตชินี ทิมเจริญ และนิติกร แก้วปัญญา. (2564). นวัตกรรมการพัฒนา หลักสูตรด้วยวิธีการเชิงพื้นที่: กรณีศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นประวัติศาสตร์นคร หริภุญไชย. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร, 9(2), 630-644.
  • ชรินทร์ มั่งคั่งและเตชินี ทิมเจริญ. (2565). การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, 16(1), 97-107.
  • ชรินทร์ มั่งคั่งและเตชินี ทิมเจริญ. (2565). กระบวนการอนาคตศึกษาเพื่อออกแบบการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 33(2), 1-13.