อาจารย์ ดร.สุวัชราพร สวยอารมณ์

 

อาจารย์ ดร.สุวัชราพร สวยอารมณ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) จิตวิทยาการปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2565
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ระดับปริญญาตรี

 • การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 • การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 • มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความคิดเชิงเหตุผล
 • ความคิดเชิงระบบ

 


ความเชี่ยวชาญ

 • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
 • จิตวิทยาการปรึกษา
 • จิตบำบัด
 • จิตสังคมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น
 • Growth Mindset
 • การทำสบู่และแชมพูธรรมชาติ
 • การทำสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติอย่างง่าย

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

ปี รายการ สถานที่
2560 Mind Restructuring Therapy : using Mandala and Zentangle สถาบันการศึกษาเพื่อการเยียวยา
2561 อบรมการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยช้างแก้วเนเชอรัล
2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 


บทความวิจัย

 • วิภาภรณ์ บุญยงค์ทัศนีย์ รอดมั่นคง สุวัชราพร สวยอารมณ์ และพรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี. (2564). ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 พฤษภาคม–สิงหาคม 2564. (อยู่ระหว่างตีพิมพ์)
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. ปิยะฉัตร เอื้อชินกูล. และสุวัชราพร สวยอารมณ์. (2563). ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบทฤษฎีโซลูชั่น-โฟกัสร่วมกับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนวิชาความคิดสร้างสรรค์. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาสำหรับครู. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนวิชาความคิดเชิงระบบฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยากับการพัฒนาตน. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


งานบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
26 ธันวาคม 2560 วิทยากรอบรมในโครงการอาชีพบำบัด หัวข้อการท าสบู่ธรรมชาติจากสมุนไพรท้องถิ่น ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์ บ้านบางกระเสน
6 มีนาคม 2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานตามแนวคิดจิตตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
6 มีนาคม 2562 วิทยากรอบรมโครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” หัวข้อการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
1-3 เมษายน 2562 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการ จัดการเรียนรูทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนและสมรรถนะครูผู้สอน โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ สมดุลชีวิตการทำงาน จังหวัดระยอง