อาจารย์สุวัชราพร สวยอารมณ์

 

อาจารย์สุวัชราพร สวยอารมณ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 2552
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร 2543

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ระดับปริญญาตรี

 • การแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 • จิตวิทยาสำหรับครู
 • จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 • การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
 • มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความคิดเชิงเหตุผล
 • ความคิดเชิงระบบ

 


ความเชี่ยวชาญ

 • แบบทดสอบทางจิตวิทยา
 • จิตวิทยาการปรึกษา
 • จิตบำบัด
 • จิตสังคมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น
 • Growth Mindset
 • การทำสบู่และแชมพูธรรมชาติ
 • การทำสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติอย่างง่าย

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

ปี รายการ สถานที่
2560 Mind Restructuring Therapy : using Mandala and Zentangle สถาบันการศึกษาเพื่อการเยียวยา
2561 อบรมการแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยช้างแก้วเนเชอรัล
2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


บทความวิจัย

 • วิภาภรณ์ บุญยงค์ทัศนีย์ รอดมั่นคง สุวัชราพร สวยอารมณ์ และพรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี. (2564). ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 พฤษภาคม–สิงหาคม 2564. (อยู่ระหว่างตีพิมพ์)
 • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. ปิยะฉัตร เอื้อชินกูล. และสุวัชราพร สวยอารมณ์. (2563). ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบทฤษฎีโซลูชั่น-โฟกัสร่วมกับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2563.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนวิชาความคิดสร้างสรรค์. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาสำหรับครู. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนวิชาความคิดเชิงระบบฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชาจิตวิทยากับการพัฒนาตน. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


งานบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
26 ธันวาคม 2560 วิทยากรอบรมในโครงการอาชีพบำบัด หัวข้อการท าสบู่ธรรมชาติจากสมุนไพรท้องถิ่น ศูนย์สาธิตเกษตรอินทรีย์ บ้านบางกระเสน
6 มีนาคม 2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงานตามแนวคิดจิตตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
6 มีนาคม 2562 วิทยากรอบรมโครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” หัวข้อการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
1-3 เมษายน 2562 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการ จัดการเรียนรูทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยกระบวนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเรียนและสมรรถนะครูผู้สอน โรงแรมแอมบาสซาเดอรซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
2562 วิทยากรอบรมในหัวข้อ สมดุลชีวิตการทำงาน จังหวัดระยอง

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 05/12/2021 เวลา 00:33 น.