อาจารย์สุทธิษา สมนา

อาจารย์สุทธิษา สมนา


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • ภูมิศาสตร์กายภาพ
 • มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 • ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 • การวิจัยทางสังคมศึกษา
 • การสัมมนาสังคมศึกษา

 


ความเชี่ยวชาญ

 • ภูมิศาสตร์กายภาพ
 • มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 • ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 • การวิจัยทางสังคมศึกษา
 • การสัมมนาสังคมศึกษา

 


รายงานผลการวิจัย

 • บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่เดินดินชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2555
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน : การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อ
 • การจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ

 


บทความวิจัย

 • บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่เดินดินชุมชนตำบลปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
 • เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) “ราชนครินทร์วิจัย ครั้ง ที่ 9” วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย. pp.485-490
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน : การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ
 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9
 • แนวทางการตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย
 • ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 – 5 ปี ในประเทศไทย, Health promotion and disease prevention policies and priority setting on health problems for children aged 0-5 years in Thailand

 


การนำเสนองานวิจัย

 • บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่เดินดินชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2555
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน : การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • การศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยทีเกี่ยวข้อง สัญญาณก่อนการฆ่าตัวตายเพื่อจัดทำ ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนามาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชุมชน

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่เดินดินชุมชนตำบลปากน้ำ อำบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • เอกสารประกอบงานประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) “ราชนครินทร์วิจัย ครั้ง ที่ 9” วันที่ 3-4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราประเทศไทย. pp.485-490
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน : การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ
 • การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9
 • แนวทางการตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการระดับประชากรในประเทศไทย
 • ปัญหาสุขภาวะเด็ก กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและการจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาวะเด็ก 0 – 5 ปี ในประเทศไทย, Health promotion and disease prevention policies and priority setting on health problems for children aged 0-5 years in Thailand

 


งานบริการวิชาการ 

รายการบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
บูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาแผนที่เดินดินชุมชน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2555
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสวัสดิการชุมชน : การสำรวจความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะในกลุ่มประชาชนเทศบาลตำบลปากน้ำ