อาจารย์สุรสา จันทนา

 

อาจารย์สุรสา จันทนา


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2545

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์