อาจารย์สุรสา จันทนา

 

อาจารย์สุรสา จันทนา


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 


ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1การบริหารต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนำร่องสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษะกำลังคนในภาคตะวันออก17 พฤศจิกายน 2564ออนไลน์
2อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)21 มีนาคม 2565ออนไลน์
3อบรมโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ30 มีนาคม 2565ออนไลน์
4โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ2 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
5โครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัย31 พฤษภาคม 2565 ออนไลน์
6โครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัย1 มิถุนายน 2565 ออนไลน์

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

 


บทความวิจัย

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 17:54 น.