อาจารย์สุรสา จันทนา

 

อาจารย์สุรสา จันทนา


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 


ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

Error requesting data: cURL error 28: Connection timed out after 5001 milliseconds

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

 


บทความวิจัย

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 17:54 น.