อาจารย์สุปภาดา อินทรบงกต

อาจารย์สุปภาดา อินทรบงกต


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท Master of literature Teaching of Chinese as a Foreign Language East china normal university 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาจีน มหาวิทาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2552

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • พ.ศ.2553 : ปฎิบัติงานสอนรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) จ.สุโขทัย

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

  • พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน : ปฎิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

  • การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
5 – 8 กันยายน 2562 ศึกษาดูงานโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับ Qujing Normal University และGuangxi Science & Technology Normal University Qujing Normal University ประเทศจีน
10-14 กันยายน 2562 ศึกษาดูงานโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับ Qujing Normal University และGuangxi Science & Technology Normal University Guangxi Science & Technology Normal University ประเทศจีน
10-11 ตุลาคม และ17-18 ตุลาคม 2563 อบรมวิชาการภาษาจีนขั้นสูงครังที1 Tencent
31 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2563 อบรมการแปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีน ครั้งที่ 1 Tencent

 

 

บทความวิจัย

  • ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, 佘晓欣, สุปภาดา อินทรบงกต, สุจรรยา ธิมาทาน และ 赵娇月. (2563). โครงการการบูรณาการวิชาการสอนภาษาจีนเพื่อหาประสิทธิภาพของคู่มือกิจกรรมค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่ายในโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดหัวไทร). วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) หน้า 257-273.
  • เสี่ยวซิน เสอ, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุจรรยา ธิมาทาน, สุปภาดา อินทรบงกต และ Jiaoyue. (2563). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับประถามศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยบูรณาการข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดหัวไทร. วารสารจีนวิทยา. ปี่ที่ 14 สิงหาคม 2563. หน้า 107-136.

 


การนำเสนองานวิจัย

  • เสี่ยวซิน เสอ, สุจรรยา ธิมาทาน, ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล, สุปภาดา อินทรบงกต และ Jiaoyue Zhao. การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9. 3-4 เมษายน 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : ฉะเชิงเทรา, 2561. หน้า 607-615.