อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง

อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2563
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปี 2562 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักศรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
    (โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น สำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • วรรณคดีไทย
  • การประพันธ์ร้อยกรอง
  • ฉันทลักษณ์

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
21 พฤษภาคม 2562 เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์และนักวิจัย พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

การนำเสนองานวิจัย

วิทยานิพนธ์

  • ศุภณัฐ เทียนทอง. (2563). “พระนลคำหลวง: การศึกษาในฐานะตำราประพันธศาสตร์”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความวิชาการ

  • ศุภณัฐ เทียนทอง. (2564). “การใช้สัญลักษณ์ในบทอัศจรรย์จากเรื่องลิลิตพระลอ”. วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15, 43 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564).