อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง


อาจารย์ศุภณัฐ เทียนทอง


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2563
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง ภาษาไทย มหาวิทยาลัยบูรพา 2559

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • ปี 2562 อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  (โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น สำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยฮันกุ๊กภาษาและกิจการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี)
 • ปี 2564 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • วรรณคดีไทย
 • การประพันธ์ร้อยกรอง

ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

 • กระบวนการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
 • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมการสอน

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
21 พฤษภาคม 2562 เข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์และนักวิจัย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

 

 

การนำเสนองานวิจัย

วิทยานิพนธ์

 • ศุภณัฐ เทียนทอง. (2563). “พระนลคำหลวง: การศึกษาในฐานะตำราประพันธศาสตร์”. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บทความวิชาการ

 • ศุภณัฐ เทียนทอง. (2564). “การใช้สัญลักษณ์ในบทอัศจรรย์จากเรื่องลิลิตพระลอ.” วารสารรัชต์ภาคย์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15, 43 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564).