อาจารย์สุจรรยา ธิมาทาน

อาจารย์สุจรรยา ธิมาทาน


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL) การสอนภาษาจีน Guangxi Normal University (China) 2558
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การสอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์
2556

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

  • ปัจจุบันปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน)

 


ความเชี่ยวชาญ

  • ภาษาจีน

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 

วันที่ รายการ สถานที่
11-14 พฤศจิกายน 2561 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับ Qujing Normal University และ Guangxi Science &Technology Normal University Guangxi Science & Technology Normal University
27-29 มิถุนายน 2562 ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา Pannasastra University of Cambodia (PUC) Cambodia University
5–8 กันยายน 2562 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับ Qujing Normal Universityและ Guangxi Science & Technology Normal University Qujing Normal University
10-14 กันยายน 2562 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับ Qujing Normal Universityและ Guangxi Science & Technology Normal University Guangxi Science & Technology Normal University
17 ธันวาคม 2562 โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs สำหรับผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19–20 ธันวาคม 2562 “การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcomebased Education” ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
25-26 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรม : พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน โรงแรมโกเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
30-31 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ : กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
27-29 กันยายน 2563 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิถีใหม่ตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ระยะ 4 ปี(2561-2563) โรงแรมดิวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
27 มกราคม 2564 โครงการการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ”เทคนิคการเลือกใช้สถิติวิจัยทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของงานวิจัย” โดยมีอาจารย์คณะครุศาสตร์เข้าจัดการความรู้ผ่านระบบออนไลน์ Zoom คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
21 กุมภาพันธ์ 2564 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนและการควบคุมชั้นเรียน ANMEEBOOKS ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
23 กุมภาพันธ์ 2564 ประสบการณ์วงการแปลไทย-จีน สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

 

 

รายงานผลการวิจัย

  • โครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเทคนิคท่องคำสัมผัสสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
  • โครงการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะความจำและการเขียนอักษรจีน สำหรับผู้เรียนแผนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

 


งานบริการวิชาการ

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
25-26 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กิจกรรม : พัฒนาทักษะด้านภาษาจีน โรงแรมโกเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
30-31 กรกฎาคม 2563 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษาการใช้เทคโนโลยีด้วยการศึกษาเชิงประสบการณ์ ให้เกิดการเรียนรู้และมีความรู้ด้านอุตสาหกรรมใหม่ : กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงแรมซันไรส์ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ จังหวัดฉะเชิงเทรา
27-29 กันยายน 2563 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิถีใหม่ตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ระยะ 4 ปี(2561-2563) โรงแรมดิวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี