อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15/08/2021 เวลา 00:10 น.

 

สาขาวิชา สถานะ สำเร็จการศึกษาไปแล้ว
รหัสชั้นปี 59
ชั้นปีที่ 5
รหัสชั้นปี 60
ชั้นปีที่ 4
รหัสชั้นปี 61
ชั้นปีที่ 3
รหัสชั้นปี 62
ชั้นปีที่ 2
รหัสชั้นปี 63
ชั้นปีที่ 1
รหัสชั้นปี 64
รวม
1. การศึกษาปฐมวัย นักศึกษาแรกเข้า 56 51 54 26 30 30 217
ปัจจุบัน 54 50 50 26 26 N/A 206
2. เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา นักศึกษาแรกเข้า 50 35 23 13 121
ปัจจุบัน 46 33 20 9 N/A 108
3. คอมพิวเตอร์ศึกษา นักศึกษาแรกเข้า 26 38 51 27 28 30 170
ปัจจุบัน 26 36 46 26 24 N/A 158
4. การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ นักศึกษาแรกเข้า 47 49 21 19 27 28 163
ปัจจุบัน 42 49 21 18 24 N/A 154
5. การสอนภาษาไทย นักศึกษาแรกเข้า 53 52 56 161
ปัจจุบัน 53 52 56 161
6. การสอนสังคมศึกษา/สังคมศึกษา นักศึกษาแรกเข้า 44 56 38 28 30 30 196
ปัจจุบัน 44 56 38 28 29 N/A 195
7. คณิตศาสตร์ นักศึกษาแรกเข้า 29 56 54 27 30 29 196
ปัจจุบัน 25 52 52 26 28 N/A 183
8. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักศึกษาแรกเข้า 35 43 52 22 24 30 176
ปัจจุบัน 25 39 52 22 21 N/A 159
9. การสอนภาษาจีน นักศึกษาแรกเข้า 21 27 17 17 28 30 110
ปัจจุบัน 21 26 16 17 22 N/A 102
รวมจำนวนนักศึกษาแรกเข้า 311 422 378 189 210 N/A 1,510
รวมจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน 292 406 364 183 183 207 1,426