อาจารย์ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา


อาจารย์ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2560
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา 2552
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2550

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์