อาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา

อาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีงานประเมินผลและติดตาม
อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 2560
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2556
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สถิติประยุกต์ สถาบันราชภัฏธนบุุรี 2541

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่

 

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 01/07/2022 เวลา 10:59 น.