อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก

อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ข้อมูลการศึกษา

 

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • พ.ศ. 2559–2564 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาไทย โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภาษาไทถิ่น ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน ทักษะภาษาไทย ศิลปะการอ่านออกเสียง

 

ผลงานดีเด่น (รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ)

  • ทุนวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

การนำเสนองานวิจัย

  • สิรพัชญ์  หาญนอก. 2562. กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลำในภาคอีสาน ใน ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 : แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. (น.372).  นครพนม. มหาวิทยาลัยนครพนม.