อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก


อาจารย์สิรพัชญ์ หาญนอก


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

ข้อมูลการศึกษา

 

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • พ.ศ. 2559–2564 : ปฏิบัติงานสอนรายวิชาภาษาไทย โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภาษาไทยถิ่น ภาษาเพื่อสื่อสารมวลชน  ศิลปะการอ่านออกเสียง

 

ผลงานดีเด่น (รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ)

  • ทุนวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม : ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลงานวิจัย

  • สิรพัชญ์ หาญนอก. 2563. ระบบเสียงและการจัดกลุ่มทางเชื้อสายของภาษาไทบ้านภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

การนำเสนองานวิจัย

  • สิรพัชญ์  หาญนอก. 2562. กลวิธีการตั้งชื่อนักร้องลูกทุ่ง หมอลำในภาคอีสาน ใน ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 : แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น. (น.372).  นครพนม. มหาวิทยาลัยนครพนม.
  • สิรพัชญ์  หาญนอก. 2564. ตำนาน ความเชื่อและพิธีกรรมในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์คำชะโนด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 12 : การศึกษาฐานสมรรถนะในยุค New Normail. นครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1อบรมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการตรงตามความต้องการของแหล่งทุน 18 ตุลาคม 2564ออนไลน์
2อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะแกนนำวิศวกรสังคมฯ 9 ตุลาคม 2564ออนไลน์
3อบรมการปรับหลักสูตรในรูปแบบชุดวิชา Modular System 10 ตุลาคม 2564ออนไลน์
4อบรมโครงการสร้างพลเมืองแห่งอนาคตด้วยการศึกษาทั่วไป 5 พฤศจิกายน 2564ออนไลน์
5อบรมการบริหารต้นน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมนำร่องสู่การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและทักษากำลังคนในภาคตะวันออก 12 พฤศจิกายน 2564 ออนไลน์
6อบรมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตครูไทยในโลกยุคเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผัน : จากหลักสูตรถึงการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 2 ธันวาคม 2564ออนไลน์
7อบรมโครงการ Active learning : Enhancing student engagement in online classes 15 ธันวาคม 2564ออนไลน์
8เข้าร่วมโครงการชมวิชาชาญการบรรยายพิเศษด้านภาษา วรรณกรรมและคติชนวิทยา เรื่อง อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์กับการศึกษาภาษาถิ่น 18 ธันวาคม 2564ออนไลน์
9อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 21 ธันวาคม 2564ออนไลน์
10อบรมโครงการบริการวิชาการ "การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ EP.2" 22 ธันวาคม 2564ออนไลน์
11อบรม "อักษรที่ใช้บันทึกภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศไทย" 25 มกราคม 2565ออนไลน์
12อบรม "การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวคิด วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย" 3 มีนาคม 2565ออนไลน์
13อบรมโครงการบริการวิชาการ “นานาทรรศนะการศึกษาอุปลักษณ์ในภาษาไทย : การผสานศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์สู่งานวิจัย” 4 มีนาคม 2565 ออนไลน์
14อบรมโครงการบริการวิชาการ “ภาวะถดถอยของภาษาไทยถิ่นและการธำรงรักษา” 5 มีนาคม 2565ออนไลน์
15โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Solf Skils นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.)12 มีนาคม 2565 ออนไลน์
16โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Solf Skils นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.)18 เมษายน 2565ออนไลน์
17โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Solf Skils นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.)19 เมษายน 2565ออนไลน์
18โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Solf Skils นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.)20 เมษายน 2565ออนไลน์
19โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา Solf Skils นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.)25เมษายน 2565ออนไลน์