ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การวัดผลและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2539
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2535
อนุปริญญา อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา 2533

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ระยะเวลาที่สอน สาขาวิชาที่สอน รายวิชาที่สอน สถานที่ทำการสอน
2/2563 คอมพิวเตอร์ศึกษา
(ปริญญาตรี)
ECE106 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา
ECE408 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2
EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)
2/2563 การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(ปริญญาตรี)
EMR301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)
2/2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ERE601 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)
2/2563 หลักสูตรและการสอน
(ปริญญาโท)
EMR702 การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)
2/2563 บริหารการศึกษา
(ปริญญาโท)
EMR703 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)
1/2563 คอมพิวเตอร์ศึกษา
(ปริญญาตรี)
ECE102 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
ECE405 วิทยาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
ECE407 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)
2/2562 คอมพิวเตอร์ศึกษา
(ปริญญาตรี)
ECE106 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา
ECE205 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
ECE404 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
2/2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ERE607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2/2562 หลักสูตรและการสอน
(ปริญญาโท)
EMR702 การวิจัยทางการศึกษา
EMR703 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2/2562 บริหารการศึกษา
(ปริญญาโท)
EMR703 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1/2562 คอมพิวเตอร์ศึกษา
(ปริญญาตรี)
ECE102 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
ECE314 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย
ECE403 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
1/2562 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ERE608 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1/2562 หลักสูตรและการสอน
(ปริญญาโท)
EMR701 สถิติเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หมายเหตุ วิชาระดับปริญญาโท ผู้สอน 2 คน โดยสอนคนละ 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

 

 

การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมในประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
6 กันยายน-15 ตุลาคม 2553 รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 22 (นบม. 22) โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ
3-7 กันยายน 2555 รับการอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
18-19 พฤศจิกายน 2560 รับการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร การสร้าง Motion Graphic สำหรับการสื่อสารในยุค 4.0 ณ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
30-31 พฤษภาคม 2562 รับการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
10-11 มีนาคม 2563 รับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
26-29 ตุลาคม 2563 รับการอบรม กิจกรรมโครงการ Research Zone : Phase 158 ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บางเขน กรุงเทพมหานคร
16-17 พฤศจิกายน 2563 รับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
26-29 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมอบรม กิจกรรมโครงการ Research Zone : Phase 158 ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บางเขน กรุงเทพมหานคร
8-10 พฤศจิกายน 2663 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ ห้องประชุมโรงแรมอัมพวารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
16-17 พฤศจิกายน 2563 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
26-27 พฤศจิกายน 2563 อบรมศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ (ระยะที่ 2) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และลงพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 มีนาคม 2564 อบรมการใช้ Google Scholar (ขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
8 เมษายน 2564 ข้าอบรม Local Trainer โครงการความร่วมมือพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการความมือร่วมมือระหว่าง สสวท. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM online)

 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
29 มีนาคม-2 เมษายน 2553  ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ INHA University  และ Haesong Elementary School ประเทศเกาหลีใต้
6-10 พฤษภาคม 2553 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาศูนย์นอกที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
24-29 กรกฏาคม 2553 ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองด้านบัณฑิตศึกษา” เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
4-8 ตุลาคม 2553 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ ดูงานด้านการวิจัย ณ Wharton-SMU research Center (WSRC) Singapore Management University
วิทยาเขตสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ INSEAD
7-13 สิงหาคม 2558 ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองด้านบัณฑิตศึกษา” กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
4-8 กันยายน 2554 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหลิวโจร่วมกับสภาวิชาการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
24-27 ตุลาคม 2554 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย East China Normal Uni.ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย Donghua University มหานครเซี้ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
21-23 มิถุนายน 2555 ศึกษาดูงานและเจรจาเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยจำปาสัก เมืองปากเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27-29 มิถุนายน 2562 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ฯ ณ วิทยาลัยบันเตีย เมียนเจย และมหาวิทยาลัยกำปงเชอเตรีย ประเทศกัมพูชา

 

 


 ผลงานด้านวิชาการ/บทความวิชาการ

 • สายฝน เสกขุนทด.  (2559).  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน และจริยธรรมของนักศึกษา. วารสารราชนครินทร์. 13(29), หน้า 135-142.
 • สายฝน เสกขุนทด.  (2559).  ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับนักศึกษา โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. 11(ฉบับพิเศษ), หน้า 120-140.
 • สายฝน เสกขุนทด. (2562). ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat University. 8(1), หน้า 52-66.
 • สายฝน เสกขุนทด. (2562). ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม : หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์. 16(35), หน้า 1-15.
 • สายฝน เสกขุนทด และชัยณรงค์ มะหารักษ์. (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat  University.  8(2), หน้า 213-228.
 • กิตติพิชญ์ มั่งสุข ลินดา นาคโปย และ สายฝน เสกขุนทด. (2564).  คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 13(2): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564.
 • ลักษ์ขนา บุญตา สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และ สายฝน เสกขุนทด และชัยณรงค์ มะหารักษ์. (2564).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมจากกระดาษสาผักตบชวา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat  University.  10(2), เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564.
 • สายฝน เสกขุนทด และ จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์.  (2565).  การผลิตสื่อดิจิทัลยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับรณรงค์การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 24(2): เมษายน-มิถุนายน 2565.

 

 การนำเสนองานวิจัย

 • Sekkhunthod, S. (2016). Investigation on Behaviors and Affectation on Teachers and Students Rising From Use of Tablet on Integrated Learning in Primary School. Oral Presentation, The Seventh Asia Conference on the Social Science.  at Art Center of Kobe, Kobe, Japan June 9-12, 2016, pp. 99-108.

 

หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • สายฝน เสกขุนทด.  (2559).  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติและวิจัย. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
 • สายฝน เสกขุนทด. (2559).  เอกสารคำสอนวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา.  ฉะเชิงเทรา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สายฝน เสกขุนทด.  (2547).  เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.  ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สายฝน เสกขุนทด.  (2547).  ตำราวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย.  ฉะเชิงเทรา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และการเป็นวิทยากร ปี พ.ศ. 2562-2564

 • คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • คณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์ราชนครินทร์ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย
 • คณะกรรมการดำเนินงานสร้างแรงจูงใจ สายสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • วิทยากรอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ และกิจกรรม PLC ของ สสวท.
 • วิทยากรอบรมในโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยากรการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเด็กปฐมวัยและสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • วิทยากรโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นศ. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จำนวน ๗ รุ่น รุ่นละ ๗ ชั่วโมง
 • วิทยากรอบรมนักศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อของ ก.ค.ศ. เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ค  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

ผลงานดีเด่น (รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ)

 • บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2560 มอบโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ครูดีราชนครินทร์: ผู้ออกแบบหลักสูตร  “การออกแบบการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”  และวิทยากรฝึกอบรมครู ของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ประจำปี 2560 มอบโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประสบการณ์การบริหาร

ตำแหน่ง หน่วยงาน ระยะเวลา
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2538-2542 (4 ปี)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2542-2546 (4 ปี)
ผู้อำนวยการ สำนักวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2547-2548 (2 ปี)
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2549 (1 ปี)
รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2550-2551 (2 ปี)
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2555 (4 ปี)
รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 17 ตุลาคม 2555-14 เมษายน 2556 (180 วัน)
ผู้อำนวยการ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 20 เมษายน 2556-19 เมษายน 2560