ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด


 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการศึกษา

วุฒิศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ค.ด. (อุดมศึกษา) 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 2539 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 2535 วิทยาลัยครูนครราชสีมา
อนุปริญญา อ.วท. (คอมพิวเตอร์) 2533 วิทยาลัยครูนครราชสีมา

 

ประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ผลงานทางวิชาการและผลงานดีเด่น (รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ)

สาขาวิชาหรือรายวิชาที่สอน / ระบุระยะเวลา / สถานที่ทำการสอน

สาขาวิชาที่สอน รายวิชาที่สอน ระยะเวลาที่สอน สถานที่ทำการสอน
คอมพิวเตอร์ศึกษา

(ปริญญาตรี)

ECE106 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา

ECE408 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2

EED105 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ภาคเรียนที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)

การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

(ปริญญาตรี)

EMR301 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ERE601 การวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม

การเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 2/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)

หลักสูตรและการสอน

(ปริญญาโท)

EMR702 การวิจัยทางการศึกษา
บริหารการศึกษา

(ปริญญาโท)

EMR703 ระเบียบวิธีวิจัยและ

สถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

(ปริญญาตรี)

ECE102 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

ECE405 วิทยาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ECE407 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1

EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

และ สอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด-19)

 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

(ปริญญาตรี)

ECE106 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการศึกษา

ECE205 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

ECE404 การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาคเรียนที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ERE607 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

หลักสูตรและการสอน

(ปริญญาโท)

EMR702 การวิจัยทางการศึกษา

EMR703 ระเบียบวิธีวิจัยและ

สถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา

บริหารการศึกษา

(ปริญญาโท)

EMR703 ระเบียบวิธีวิจัยและ

สถิติวิเคราะห์ทางการศึกษา

 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

(ปริญญาตรี)

ECE102 กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

ECE314 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย

ECE403 การบูรณาการและการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1

ภาคเรียนที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ERE๖๐๘ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

หลักสูตรและการสอน

(ปริญญาโท)

EMR701 สถิติเพื่อการวิจัย

 

หมายเหตุ วิชาระดับปริญญาโท ผู้สอน 2 คน โดยสอนคนละ 8 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

 

 

การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมในประเทศ

 

 • 6 ก.ย.-15 ต.ค. 2553 (45 วัน)    รับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 22 (นบม. 22) ณ โรงแรมรามาดา เดมา กรุงเทพฯ
 • 3-7 กันยายน 2555 (5 วัน)        รับการอบรมหลักสูตร “หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับผู้บริหาร” จัดโดยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ ถ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
 • 18-19 พฤศจิกายน 2560 (2 วัน) รับการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร การสร้าง Motion Graphic สำหรับการสื่อสารในยุค ๔.๐ ณ อาคารปฏิบัติการและประลองรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 30-31 พฤษภาคม 2562 (2 วัน)  รับการอบรม เรื่อง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • 10-11 มีนาคม 2563 (2 วัน)      รับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • 26-29 ตุลาคม 2563 (2 วัน)      รับการอบรม กิจกรรมโครงการ Research Zone : Phase 158 ณ ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บางเขน กรุงเทพมหานคร
 • 16-17 พฤศจิกายน 2563 (2 วัน) รับการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 • 26-29 ต.ค. 2563          เข้าร่วมอบรม กิจกรรมโครงการ Research Zone : Phase 158 ณ ศูนย์จัดการความรู้และถ่ายทอดผลการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บางเขน กรุงเทพมหานคร
 • 8-10 พ.ย. 2663            เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ ณ ห้องประชุมโรงแรมอัมพวารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 • 16-17 พ.ย. 2563           เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
 • 26-27 พ.ย. 2563           อบรมศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ (ระยะที่ 2) ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และลงพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 3 มี.ค. 2564                 อบรมการใช้ Google Scholar (ขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัย) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • 8 เม.ย. 2564                เข้าอบรม Local Trainer โครงการความร่วมมือพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โครงการความมือร่วมมือระหว่าง สสวท. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต (สพก)  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM online)

 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • 29 มี.ค.-2 เม.ย. 2553 (5 วัน)     ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ INHA University  และ Haesong Elementary School ประเทศเกาหลีใต้
 • 6-10 พ.ค. 2553 (5 วัน)        ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาศูนย์นอกที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง และ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 24-29 ก.ค. 2553 (6 วัน)       ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองด้านบัณฑิตศึกษา” ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า
 • 4-8 ต.ค. 2553 (5 วัน)       ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ ดูงานด้านการวิจัย ณ Wharton-SMU research Center (WSRC), Singapore Management University ดูงานวิทยาเขตสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ INSEAD”
 • 7-13 ส.ค. 2558 (7 วัน)     ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองด้านบัณฑิตศึกษา” ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย
 • 4-8 ก.ย. 2554 (5 วัน)       ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยหลิวโจร่วมกับสภาวิชาการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 24-27 ต.ค. 2554 (4 วัน)       ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย East China Normal Uni.ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย Donghua University มหานครเซี้ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 21-23 มิ.ย. 2555 (3 วัน)       ศึกษาดูงานและเจรจาเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยจำปาสัก เมืองปากเซ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • 27-29 มิ.ย. 2562 (3 วัน)       ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ฯ ณ วิทยาลัยบันเตีย เมียนเจย และมหาวิทยาลัยกำปงเชอเตรีย ประเทศกัมพูชา

 

 ผลงานด้านวิชาการ

การตีพิมพ์บทความวิชาการและงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

 • สายฝน เสกขุนทด.  (2559).  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผสมผสานปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียน และจริยธรรมของนักศึกษา. วารสารราชนครินทร์. 13(29), หน้า 135-142.
 • สายฝน เสกขุนทด.  (2559).  ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับนักศึกษา โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. 11(ฉบับพิเศษ), หน้า 120-140.
 • สายฝน เสกขุนทด. (2562). ผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับประชาชน โดยสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat University. 8(1), หน้า 52-66.
 • สายฝน เสกขุนทด. (2562). ระบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม : หลักสูตรฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์. 16(35), หน้า 1-15.
 • สายฝน เสกขุนทด และชัยณรงค์ มะหารักษ์. (2562). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat  University.  8(2), หน้า 213-228.

 

อยู่ในระหว่างรอตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งมีหนังสือตอบรับมาแล้ว ๓ เรื่อง

 • กิตติพิชญ์ มั่งสุข ลินดา นาคโปย และ สายฝน เสกขุนทด. (2564).  คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดระยอง. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 13(2): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564.
 • ลักษ์ขนา บุญตา สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล และ สายฝน เสกขุนทด และชัยณรงค์ มะหารักษ์. (2564).  การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงาน เรื่อง การประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมจากกระดาษสาผักตบชวา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Journal of Kanchanaburi Rajabhat  University.  10(2), เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564.
 • สายฝน เสกขุนทด และ จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์.  (2565).  การผลิตสื่อดิจิทัลยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับรณรงค์การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา.  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 24(2): เมษายน-มิถุนายน 2565.

 

 การนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

 • Sekkhunthod, S. (2016). Investigation on Behaviors and Affectation on Teachers and Students Rising From Use of Tablet on Integrated Learning in Primary School. Oral Presentation, The Seventh Asia Conference on the Social Science.  at Art Center of Kobe, Kobe, Japan June 9-12, 2016, pp. 99-108.

 

ตำรา

 • สายฝน เสกขุนทด.  (2547).  ตำราวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย.  ฉะเชิงเทรา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สายฝน เสกขุนทด.  (2559).  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านสถิติและวิจัย. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.

 

เอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคำสอน

 • สายฝน เสกขุนทด.  (2547).  เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต.  ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สายฝน เสกขุนทด. (2559).  เอกสารคำสอนวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา.  ฉะเชิงเทรา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และการเป็นวิทยากร ปี พ.ศ. 2562-2564

 • คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • คณะอนุกรรมการทุนวิจัยระดับคณะ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการครุศาสตร์ราชนครินทร์ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย
 • คณะกรรมการดำเนินงานสร้างแรงจูงใจ สายสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • วิทยากรอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ และกิจกรรม PLC ของ สสวท.
 • วิทยากรอบรมในโครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางด้านภาษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วิทยากรการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเด็กปฐมวัยและสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • วิทยากรโครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นศ. ระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จำนวน ๗ รุ่น รุ่นละ ๗ ชั่วโมง
 • วิทยากรอบรมนักศึกษา โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายชื่อของ ก.ค.ศ. เป็นคณะกรรมการประเมิน ภาค ค  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

ผลงานดีเด่น (รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ)

 • บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปี 2560 มอบโดย สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ครูดีราชนครินทร์: ผู้ออกแบบหลักสูตร  “การออกแบบการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้”  และวิทยากรฝึกอบรมครู ของสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ประจำปี 2560 มอบโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประสบการณ์การบริหาร

ตำแหน่ง หน่วยงาน ระยะเวลา
หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ฯ

พ.ศ. 2538-2542 (4 ปี)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ฯ พ.ศ. 2542-2546 (4 ปี)
ผู้อำนวยการ สำนักวางแผนและพัฒนา พ.ศ. 2547-2548 (2 ปี)
รักษาราชการแทน

รองผู้อำนวยการ

สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2549 (1 ปี)
รองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน

พ.ศ. 2550-2551 (2 ปี)
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2555 (4 ปี)
รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 17 ต.ค. 55-14 เม.ย.56 (180 วัน)
ผู้อำนวยการ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 20 เม.ย.56-19 เม.ย.60