ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะครุศาสตร์

ที่
สังกัดสาขาวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสููตร
ตำแหน่ง
ชื่อ
นามสกุล
ปีที่เผยแพร่
ปีที่หมดอายุ
เผยแพร่ในประเทศ
เผยแพร่ต่างประเทศ
อ้างอิงการเผยแพร่งานวิจัย
1การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยอ.ดร.จิตติพร บ่มไล่
2การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยอ.ธิดารัตน์อธิปัญจพงษ์
3การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยอ.สุรสาจันทนา
4การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยอ.พจนีย์เชื้อบัณฑิต
5การศึกษาปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยอ.ปรีชาปั้นเกิด
6คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ผศ.ดร.ลินดานาคโปย2564/ลินดา นาคโปย, และวรุตม์ กิจเจริญ. (2564). รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์มืออาชีพสู่ชุมชนการเรียนรู้ครู. วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์, 23(1).
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ผศ.ดร.ลินดานาคโปย2564/พรทิพย์ อันเกษม, ลินดา นาคโปย และเยาวนาตร อินทร์สำเภา. (2564). ผลของการศึกษาปัญหาและความต้องการสื่อการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และ เขต 2. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 18(2).
7คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อ.วรุตม์กิจเจริญ2564/ลินดา นาคโปย, และวรุตม์ กิจเจริญ. (2564). รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์มืออาชีพสู่ชุมชนการเรียนรู้ครู. วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์, 23(1).
8คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.สายฝนเสกขุนทด
9คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ทัศนีย์รอดมั่นคง
10คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรกเยาว์วงค์2564/อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี (2564). ผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสรุปบทเรียนหลักสูตรอบรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้การออกแบบแผนผังความคิดของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (น.56-62). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.อดิเรกเยาว์วงค์2564/พงศธร ปาลี และอดิเรก เยาว์วงค์. (2564). แบบจำลองสมการโครงสร้างทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมของนักศึกษาครูบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบคราวด์เลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (น.421-427). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
11คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.จิตติมาปัญญาพิสิทธิ์
12คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาผศ.ดร.ณัฐทีปิ่นทอง
13คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธรปาลี2564/อดิเรก เยาว์วงค์ และพงศธร ปาลี (2564). ผลการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสรุปบทเรียนหลักสูตรอบรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งโดยใช้การออกแบบแผนผังความคิดของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (น.56-62). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
คอมพิวเตอร์ศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษาอ.ดร.พงศธรปาลี2564/พงศธร ปาลี และอดิเรก เยาว์วงค์. (2564). แบบจำลองสมการโครงสร้างทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมของนักศึกษาครูบนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบคราวด์เลิร์นนิ่งเพื่อพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 (น.421-427). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
14จิตวิทยาและการแนะแนวรศ.ดร.วิภาภรณ์บุญยงค์
15จิตวิทยาและการแนะแนวผศ.ดร.จิราภรณ์พจนาอารีย์วงศ์
16จิตวิทยาและการแนะแนวผศ.ดร.ธัญญภัสร์ศิรธัชนราโรจน์2561/ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และวินัย จันทรวงศ์. (2561). ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 2561). ISSN 1906-3431. หน้า 720-736.
17จิตวิทยาและการแนะแนวอ.ดร.สรรเสริญหุ่นแสน
18จิตวิทยาและการแนะแนวอ.สุวัชราพรสวยอารมณ์
19จิตวิทยาและการแนะแนวอ.ปิยะฉัตรเอื้อชินกุล
20เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาผศ.สุนาฏจันทนา
21เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาผศ.สุชินนิธิไชโย
22เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาผศ.ดร.วราภรณ์สินถาวร
23เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาผศ.ดร.ดรัณภพเพียรจัด
24เทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอ.ดร.กฤษฎาพลอยศรี
25พื้นฐานและการบริหารการศึกษาอ.ดร.อำนาจบุญประเสริฐ
26พื้นฐานและการบริหารการศึกษารศ.ดร.กัญภรเอี่ยมพญา
27พื้นฐานและการบริหารการศึกษาอ.ดร.กิตติรัตนราษี
28พื้นฐานและการบริหารการศึกษาอ.ดร.ศิริพรอนุสภา
29พละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอ.ชาญณรงค์คำเพชร
30ภาษาไทยการสอนวิชาภาษาไทยอ.ดร.ประกอบกูลนาคพิทักษ์
31ภาษาไทยการสอนวิชาภาษาไทยอ.กีรตินันทพงษ์2564/กีรติ นันทพงษ์. (2564). การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุมชนมุสลิม โรงเรียนบ้านแหลมไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2. วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564.
32ภาษาไทยการสอนวิชาภาษาไทยอ.กิตติพงษ์แบสิ่ว2564/กิตติพงษ์ แบสิ่ว. (2564). “แนวทางการประยุกต์ศาสตร์การเล่าเรื่องสู่การสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา.” วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน): หน้า 198-210.
33ภาษาไทยการสอนวิชาภาษาไทยอ.ศุภณัฐเทียนทอง2564/ศุภณัฐ เทียนทอง. (2564). “การใช้สัญลักษณ์ในบทอัศจรรย์จากเรื่องลิลิตพระลอ”. วารสารรัชต์ภาคย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 15, 43 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2564). 135-147.
34ภาษาไทยการสอนวิชาภาษาไทยอ.สิรพัชญ์หาญนอก
35ภาษาจีนการสอนภาษาจีนอ.XiaoxinShe
36ภาษาจีนการสอนภาษาจีนอ.JiaoyueZhao
37ภาษาจีนการสอนภาษาจีนอ.สุปภาดาอินทรบงกต
38ภาษาจีนการสอนภาษาจีนอ.ชนิกานต์รัตนชัยไพศาลกุล
39ภาษาจีนการสอนภาษาจีนอ.สุจรรยาธิมาทาน2563/พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และสุจรรยา ธิมาทาน. (2563). การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในโรงเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม. 2563). ISSN 2730-1303 หน้า 146-160.
40ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษผศ.ดร.วันทนีย์บางเสน
41ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษผศ.ดร.นพมาศหงษาชาติ
42ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษผศ.ทรงพลศุขสุเมฆ
43ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ.จิรัชญาโคศิลา
44วัดผลและวิจัยการศึกษาผศ.ดร.อังคณากุลนภาดล2564/พงษ์ศักดิ์ ศิริโอภา พจนีย์ มั่งคั่ง และอังคณา กุลนภาดล. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1. วารสารบัณฑิตวิจัย, 12(1), 107-122.
45วัดผลและวิจัยการศึกษาอ.ดร.หนึ่งฤทัยเมฆวทัต
46วัดผลและวิจัยการศึกษาอ.ดร.บุษยารัตน์จันทร์ประเสริฐ
47วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไปอ.กุลยารัตน์ทัศมี
48วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไปอ.ดร.คทาวุธกุลศิริรัตน์
49วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไปอ.นิติพงษ์ศิริวงศ์
50วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ทั่วไปอ.จตุรภัทรมาศโสภา
51สังคมศึกษาสังคมศึกษาอ.วชิรพงศ์มณีนันทิวัฒน์
52สังคมศึกษาสังคมศึกษาอ.วิทยาเต่าสา
53สังคมศึกษาสังคมศึกษาอ.สุทธิษาสมนา
54สังคมศึกษาสังคมศึกษาอ.ธนเทพศิริภัลลภ
55สังคมศึกษาสังคมศึกษาอ.ศิตภัทรศิริฉัตรเดชา2564/พระวุฒิชัย วิทูโร (พิมาไทย) และ ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา. 2564. “การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเชิงรุกโดยใช้แอพพลิเคชั่นคาฮูท(Kahoot) เสริมกับการเรียนในชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564 “ความท้าทายทางการวิจัยและนวัตกรรมเพ่อสังคมท้องถิ่นวิถีใหม่” pp.1396-1402
สังคมศึกษาสังคมศึกษาอ.ศิตภัทรศิริฉัตรเดชา2564/ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา. 2564. พลวัตผ้าย้อมโคลนทะเล, วารสารมจร พุทธโสธร. ISSN-9554. pp.57-67
56สังคมศึกษาสังคมศึกษาอ.จีรุทม์อารมณ์ชื่น
57หลักสูตรและการสอนอ.ประภาพรชนะจีนะศักดิ์2563/พรทิพย์ อ้นเกษม,ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, สุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน. 2563). ISSN 1513-9514 หน้า 88-102.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนอ.ดร.พรทิพย์อ้นเกษม2561/พรทิพย์ อ้นเกษม และคณะ. (2561). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2557) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.วารสารราชนครินทร์, 15, หน้า 177-185.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนอ.ดร.พรทิพย์อ้นเกษม2563/พรทิพย์ อ้นเกษม,ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, สุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน. 2563). ISSN 1513-9514 หน้า 88-102.
58หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนอ.ดร.พรทิพย์อ้นเกษม2564/พรทิพย์ อันเกษม, ลินดา นาคโปย และเยาวนาตร อินทร์สำเภา. (2564). ผลของการศึกษาปัญหาและความต้องการสื่อการเรียนการสอนของครู ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 และ เขต 2. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี, 18(2).
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2559/พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ. (2559). รูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำตาล บ้านปากน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 (มกราคม-มิถุนายน. 2559). การนำเสนองานวิจัย (Proceeding)
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2559/พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, พจนีย์ มั่งคั่ง. (2559). การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา. วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 มกราคม – มิถุนายน 2559.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2560/พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ. (2560) การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา The community Participation in Waste Management: A case study of Wat Piemnikotharam School in Bangkhla District, Chachoengsao. ในงานการประชุมระดับชาติ “ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ ๕ : สร้างองค์ความรู้ สู่ท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-2 มี.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2561/ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และวินัย จันทรวงศ์. (2561). ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของจังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, Silpakorn University. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 2561). ISSN 1906-3431. หน้า 720-736.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2561/พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ. (2561) การจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. ในการประชุมวิชาการงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2561/ผุสดี ภุมรา สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ ชาญชัย สุขคุ้ม และพอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ. การพัฒนาหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศอาเซียน สำหรับครูโรงเรียนระดับประถมศึกษา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่9 “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่น”. 3-4 เมษายน 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2563/พรทิพย์ อ้นเกษม,ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, สุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน. 2563). ISSN 1513-9514 หน้า 88-102.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2563/พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, สุขุมวิทย์ ไสยโสภณ, จินตนา กำแพงศิริชัย. (2563). รูปแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตาลโตนดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม. 2562). ISSN 1905-2693 หน้า 27-37.
59หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนผศ.ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ2563/พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และสุจรรยา ธิมาทาน. (2563). การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในโรงเรียน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม. 2563). ISSN 2730-1303 หน้า 146-160.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2559/ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2559). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับกาเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่พิเศษ (ตุลาคม 2559).
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2559/ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2559). รูปแบบการพัฒนาความรู้ความ สามารถและการใช้แหล่งเรียนรู้ของบุคลากรสายผู้สอน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559).
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2561/ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2561). ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน : กรณีศึกษารายวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561). หน้า 11-24.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2561/ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2561). การพัฒนาชุดการเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลสาวชะโงก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและประสบการณ์อภิปัญญาบูรณาการกับการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561). หน้า 18-29.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2562/ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2562). การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กรณีโรงเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้า 71-87.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2562/ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และคณะ (2562). รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและสมรรถนะการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้า 113-132
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2564/พรทิพย์ อ้นเกษม,ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล, สุวัทนา สงวนรัตน์. (2563). การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน. 2563). ISSN 1513-9514 หน้า 88-102.
60หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2564/ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, ปริญญา มีสุข, และอังค์วรา วงษ์รักษา.(2564). กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในประเทศไทยและต่างประเทศ. วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ, 8(1), 180-199.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนรศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ2564/ปริญญา มีสุข, อังค์วรา วงษ์รักษา และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. (2564). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของผลการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของคุรุสภา.วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 11(2), 155-168.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนอ.ดร.ธารทิพย์ขุนทอง2563/สุขเกษม ขุนทอง, เกรียงไกร กันตีมูล, ธารทิพย์ ขุนทอง. (2563). การพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. วารสารประชุทวิชาการระดับชาติ วิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 116 ปี “วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” วันที่ 18 ธันวาคม 2563. หน้า 134-149.
61หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนอ.ดร.ธารทิพย์ขุนทอง2564/สุขเกษม ขุนทอง, ธารทิพย์ ขุนทอง, เกรียงไกร กันตีมูล. (2564). การพัฒนา "คน" บนฐานวิถีวัฒนธรรมตู่-ชู้ กลุ่มชาติพันธ์ม้ง จังหวัดตาก. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21. เล่มที่ 3 กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคม.มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 9 มิถุนายน 2564. หน้า 307-318.
หลักสูตรและการสอนหลักสูตรและการสอนอ.ดร.ธารทิพย์ขุนทอง2564/สุขเกษม ขุนทอง, ธารทิพย์ ขุนทอง, เกรียงไกร กันตีมูล. (2564). การเข้าทรงรักษาโรคกลุ่มชาติพันธุ์เขมร จังหวัดสระแก้ว. รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ และการนำเสนอผลงานระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตวิทยาลัยภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21. เล่มที่ 3 กลุ่มบริหารธุรกิจและการจัดการ มนุษยศาสตร์และสังคม. มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 9 มิถุนายน 2564. หน้า 396-405.