คณะครุศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2565

+ เว็บไซต์สมัครสอบคัดเลือก
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 8
+ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 7)
+ ช่องทางการติดต่อสื่อสารในการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะครุศาสตร์
+ ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ

หลักสูตร จำนวนรับ รับแล้ว รอบ 5

รอบ 6

รอบ 7

รอบ 8
20 พ.ค. 65- 8 มิ.ย. 65
ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน
การศึกษาปฐมวัย 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0
คณิตศาสตร์ 60 36 3 2 2 10 8 4 10 4
คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 30 6 6 3 9 9 7 7 6
ภาษาอังกฤษ 60 22 8 0 0 5 2 1 9 2
การสอนภาษาจีน 30 22 6 3 3 6 4 3 7 3
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 26 5 4 3 5 4 2 6 5
สังคมศึกษา 60 48 15 9 8 9 4 4 7 4
รวม 390 244 43 24 19 44 31 21 46 24
  • ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 01/06/2022 เวลา 16:54 น.
  • ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการรับสมัครในรอบ 7 ยังไม่ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียนที่ครบถ้วน และยังไม่หมดเขตการลงทะเบียน
หลักสูตร จำนวนรับ รับแล้ว รอบ 1
9 ต.ค. 64 – 5 พ.ย. 64
รอบ 2
6 พ.ย. 64 – 6 ม.ค. 65
รอบ 3
11 ธ.ค. 64 – 7 ม.ค. 65
รอบ 4
19 ม.ค. 65 – 11 ก.พ. 65
ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน
การศึกษาปฐมวัย 60 60 62 22 16 61 27 23 42 18 15 29 7 6
คณิตศาสตร์ 60 36 10 5 4 21 19 14 8 6 6 11 8 6
คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 30 10 10 10 12 11 6 6 5 3 5 4 1
ภาษาอังกฤษ 60 22 17 11 10 9 4 4 11 5 4 12 4 3
การสอนภาษาจีน 30 22 9 9 6 12 6 4 2 1 1 9 5 5
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 26 9 9 4 11 10 7 4 4 3 10 10 7
สังคมศึกษา 60 48 27 18 13 19 10 8 10 7 7 14 10 8
รวม 390 244 144 84 63 145 87 66 83 46 39 90 48 36