แผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 3
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 4

+ เว็บไซต์สมัครสอบคัดเลือก

+ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
+ รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

แผนการรับนักศึกษาในแต่ละรอบ

หลักสูตร จำนวนรับ เหลือรับอีก รอบ 1
9 ต.ค. 64 – 5 พ.ย. 64
รอบ 2
6 พ.ย. 64 – 6 ม.ค. 65
รอบ 3
11 ธ.ค. 64 – 7 ม.ค. 65
รอบ 4
19
รอบ 5
ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน ผู้สมัคร สอบผ่าน ลงทะเบียน
การศึกษาปฐมวัย 60 44 62 22 16 61
คณิตศาสตร์ 60 57 10 5 3 21
คอมพิวเตอร์ศึกษา 60 50 10 10 10 12
การสอนภาษาจีน 30 24 9 9 6 12
ภาษาอังกฤษ 60 50 17 11 10 9
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 56 9 9 4 11
สังคมศึกษา 60 47 27 18 13 19
รวม 390 328 144 84 62 145
  • ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2564
  • ข้อมูลยังไม่รวมการรับสมัครในรอบ 4 เนื่องจากยังไม่หมดเขตรับสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ การติดต่อ
คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ 038-515826
รองคณบดีวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน อาจารย์ Xiaoxin She
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์
สาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 15/01/2022 เวลา 18:58 น.