งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 


สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพ

สรุปผล ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาไทย การสอนภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา สังคมศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คม.หลักสูตรและการสอน คม.การบริหารการศึกษา ป.บัณฑิต ค่าเฉลี่ย
ปี 2560 3.63 3.33 2.08 3.29 3.20 2.79 3.25 3.33 3.25 3.16 3.17 3.42 3.47
ปี 2561 3.77 3.36 3.39 3.45 3.43 3.02 3.40 3.32 3.25 3.82 3.82 3.55 3.43
ปี 2562 3.51 3.33 3.35 3.63 3.45 3.36 3.44 3.27 2.93 3.48 4.20 3.47 3.45
ปี 2563 3.65 3.57 3.57 3.69 3.57 3.45 3.59 3.50 3.25 3.64 4.21 3.59 3.59