อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์

 

อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2554
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏยะลา 2544

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1โครงการปรับหลักสูตรรูปแบบชุดวิชา Modular System5 พฤศจิกายน 2564มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
2โครงการยกระดับงานวิจัยเพื่อการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอกและการขอผลงานทางวิชาการ24 พฤษภาคม 2565คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
3การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ31 พฤษภาคม 2565คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
4การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ1 มิถุนายน 2565คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)

ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

 


บทความวิจัย

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 17:47 น.