อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์

 

อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2554
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิต (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏยะลา 2544

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

Error requesting data: cURL error 28: Connection timed out after 5000 milliseconds

ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

 


บทความวิจัย

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 17:47 น.