ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยอธิการบดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2557
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) การตลาด สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ 2542

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์