อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา 2530

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • 2532 – ปัจจุบัน: อาจารย์สังกัดกลุ่มพื้นฐานและการบริหารการศึกษา และเป็นกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

  • EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
  • EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับปริญญาโท

  • EEA701 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา
  • EEA706 การประกันคุณภาพการศึกษา
  • EEA702 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
  • EEA711 สัมมนาวิทยานิพนธ์

 


บทความวิจัย

  • พจนีย์ มั่งคั่ง กัญภร เอี่ยมพญา ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ พรทิพย์ คำชาย สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี ลินดา นาคโปย และ อำนาจ บุญประเสริฐ. (2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 10 (28). พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. หน้า 1-13. (TCI 2)
  • พจนีย์ มั่งคั่ง พรทิพย์ คำชาย และ อำนาจ บุญประเสริฐ. (2562). การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครูตามความคิดเห็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 9(1). มกราคม-เมษายน 2562. หน้า 147-155. (TCI 2)
  • อำนาจ บุญประเสริฐ พรทิพย์ คำชาย และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (2562). การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 6(10). ธันวาคม 2562. หน้า 6071-6081. (TCI 2)

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 08/12/2021 เวลา 22:50 น.