อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี


ตำแหน่งปัจจุบัน

รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550