อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี

อาจารย์ ดร.พงศธร ปาลี


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2564
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2555
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2550

 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 18:00 น.