ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2543
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2526

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ระหว่าง 1 กรกฎาคม 2557 – 27 สิงหาคม 2559
 • ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระหว่าง กันยายน 2556 – 30 มิถุนายน 2557
 • รองคณบดีวิชาการ คณะครุศาสตร์ ระหว่าง 29 เมษายน 2552 – 1 พฤษภาคม 2554
 • ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ระหว่าง พฤษภาคม 2549 – มีนาคม 2552
 • ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ระหว่าง พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน
 • ประธานกลุ่มวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ ระหว่าง 26 พฤศจิกายน 2554 – ตุลาคม 2555
 • ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 – เมษายน 2559
 • ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระหว่าง มีนาคม 2553 – ตุลาคม 2554
 • กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ระหว่าง 19 พฤศจิกายน 2554 – สิงหาคม 2558
 • กรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ระหว่าง กันยายน 2554 – ธันวาคม 2555
 • กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่าง กันยายน 2554 – กันยายน 2555
 • เลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ระหว่าง สิงหาคม 2558 – สิงหาคม 2559
 • เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่าง 27 กันยายน 2557 – สิงหาคม 2559
 • รองประธานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่าง สิงหาคม 2558 – สิงหาคม 2559
 • เลขานุการกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระหว่าง สิงหาคม 2558 – สิงหาคม 2559
 • เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ระหว่าง ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558

 


ภาระงานสอน

ระยะเวลาที่สอน ระดับ รายวิชาที่สอน
1/2556 ปริญญาตรี EFA101 การศึกษาและความเป็นครู
1/2556 ปริญญาตรี 1063306 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
1/2556 ปริญญาโท GEA706 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
2/2556 ปริญญาตรี EFA101 การศึกษาและความเป็นครู
2/2556 ปริญญาตรี 10633055 การประกันคุณภาพการศึกษา
2/2556 ปริญญาตรี 1063306 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
2/2556 ปริญญาโท GEA 704 วิทยาการวิจัย
3/2556 ปริญญาโท GEA 716 สัมมนาวิทยานิพนธ์
1/2557 ปริญญาตรี 1063306 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
1/2557 ปริญญาโท GEA706 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
2/2557 ปริญญาตรี 1063306 การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
2/2557 ปริญญาโท GEA 716 สัมมนาวิทยานิพนธ์
1/2558 ปริญญาตรี EFA 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1/2558 ปริญญาโท GEA 701 หลัก ทฤษฎี และกระบวนการบริหาร
1/2558 ปริญญาตรี EFA 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3/2558 ปริญญาโท GEA 716 สัมมนาวิทยานิพนธ์
1/2559 ปริญญาตรี EFA 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
1/2559 ปริญญาโท EEA 701 ทฤษฎี หลักการและกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา
2/2559 ปริญญาตรี EFA 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
2560 ปริญญาตรี EFA 101  การศึกษาและความเป็นครู
2560 ปริญญาตรี EFA 401  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
2560 ปริญญาโท EEA 701  ทฤษฎี หลักการ และกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา
2560 ปริญญาโท EEA 711  สัมมนาวิทยานิพนธ์
2560 ประกาศนียบัตรบัณฑิต EEA 602  หลักการศึกษาและความเป็นครู
2561 ปริญญาตรี EFA 102 จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
2561 ปริญญาโท EEA 702 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา
2562 ปริญญาตรี EFA 101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
2562 ปริญญาตรี EFA 401  การประกันคุณภาพการศึกษา
2562 ปริญญาโท EEA 707  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
2563 ปริญญาตรี EFA101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
2563 ปริญญาตรี EED 301  ประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิต EFA 601  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
1/2564 ปริญญาตรี EFA 101  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
1/2564 ปริญญาโท EEA 701 ทฤษฎี หลักการและกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา

 

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
22-26 เมษายน 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียน ประเทศญี่ปุ่น
7-10 พฤษภาคม 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มประชาคมอาเซียน ประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์
20-23 กรกฎาคม 2560 โครงการยกระดับศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาศึกษาดูงานเพื่อเข้าสู่กรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ประเทศเวียดนาม
29 สิงหาคม-2 กันยายน 2559 โครงยกระดับศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ประเทศเกาหลีใต้
25-29 มิถุนายน 2557 โครงยกระดับศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ประเทศเกาหลีใต้
22-25 เมษายน 2555 ศึกษาดูงานโครงการยกระดับศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ฮ่องกง-เซินเจิ้น, สาธารณรัฐประชาชนจีน
21-25 เมษายน 2556 ศึกษาดูงานโครงการยกระดับศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน ฮ่องกง, สาธารณรัฐประชาชนจีน
25-28 กุมภาพันธ์ 2551 ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อสร้างมุมมองและโลกทัศน์ให้กว้างไกล สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น ๔ มืองฮานอย, ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พฤศจิกายน 2550 ศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เมืองหลวงพระบาง, ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
19-23 เมษายน 2545 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาในสถานศึกษา เมืองเซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐประชาชนจีน
6-7-8-10 พฤศจิกายน 2543 ศึกษาดูงานด้านการศึกษา University of Wollongong, Australia
16-18 พฤศจิกายน 2561 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของสถานศึกษา สำหรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
23 กุมภาพันธ์ 2561 ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พฤษภาคม 2556 ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา และสัมมนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดูงานด้านการบริหาร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) จังหวัดจันทบุรี
27-28 มกราคม 2555 ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษางานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
9 กุมภาพันธ์ 2555 ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องคุณลักษณะและการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร
22-23 มีนาคม 2555 เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพมหานคร
11-14 มีนาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์สู่มาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
30-31 มีนาคม 2555 เข้าร่วมประชุม”พลังเครือข่ายการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โรงแรมรามา การ์เด้นส์, กรุงเทพมหานคร
14 พฤษภาคม 2555 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดในการปรับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอาเซียนของมหาวิทยาลัย ห้องประชุมโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19-21 กรกฎาคม 2555 เข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”ราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
27-29 กันยายน 2555 วิทยากรอบรมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดระยอง
สิงหาคม-กันยายน 2555 ศึกษาดูงานด้านการบริหารโรงเรียนสาธิตภายใต้โครงการ 1 ครุศาสตร์ 1 จังหวัด ของคณะวิจัยโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ประกอบด้วยโรงเรียนสาธิต 4 แห่งคือ โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ (ม.บูรพา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิตพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ (ม.บูรพา) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนสาธิตพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนดรุณสิกขาลัย
12-13 พฤศจิกายน 2555 ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องบทบาทของสภาวิชาชีพที่มีต่อการรับรองหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
1 พฤศจิกายน 2555 เข้าร่วมประชุมสัมมนา “เตรียมความพร้อมในการทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
21 ธันวาคม 2555 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556 ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
26-28 เมษายน 2554 อบรมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16-17 กันยายน 2554 อบรมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
12-14 สิงหาคม 2554 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการ บรุคไซด์วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง
22 พฤศจิกายน 2554 การประชุมสัมมนาสมัชชา”การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา” ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
15-30 พฤศจิกายน 2553 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ชั่วโมง (30 hour intensive English training workshop) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16 พฤศจิกายน 2552 เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
27-28 มกราคม 2553 เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
9 กันยายน 2553 เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
16 พฤศจิกายน 2553 เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
14-15 มกราคม 2554 เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
4-5 ตุลาคม 2553 และ 17-18 กันยายน 2554 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
12 พฤษภาคม 2554 ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาด้วยบทเรียนออนไลน์”
30 พฤศจิกายน 2553-1 ธันวาคม 2553 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดมาตรฐานหลักสูตรครูปริญญาโท โรมแรมใบหยกสกายด กรุงเทพมหานคร
28 พฤศจิกายน 2552 อบรมสัมมนาพัฒนาศัยภาพ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
19,21 ตุลาคม 2552 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตร เพื่อเข้ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) อาคารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค จังหวัดฉะเชิงเทรา
11 และ 18 พฤศจิกายน 2553 เข้าร่วมกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้สอดคล้องและบรรลุตามปรัชญาแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
7 เมษายน 2553 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักสูตรผลิตครูในยุคปฏิรูปการศึกษารอบสอง” โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค กรุงเทพมหานคร
13-15 สิงหาคม 2551 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้…เพื่อพัฒนาทักษะการคิด” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
23-24 พฤศจิกายน 2550 เข้าร่วมการประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
21 มีนาคม 2550-1 เมษายน 2550 ผ่านการพัฒนาผู้ดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับครูและศึกษานิเทศก์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ

 

รายงานผลการวิจัย

 • กัญภร เอี่ยมพญา และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (2563). รูปแบบการพัฒนาจิตวิญญาณครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ของ Thailand 4.0 . มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย.
 • พจนีย์ มั่งคั่ง และกัญภร เอี่ยมพญา.(2563). แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย.
 • อำนาจ บุญประเสริฐ พรทิพย์ คำชาย และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (2562). การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย.
 • พจนีย์ มั่งคั่ง, กัญภร เอี่ยมพญา, พรทิพย์ คำชาย, ลินดา นาคโปย, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ และอำนาจ บุญประเสริฐ.(2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559). คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยาชภัฏราชนครินทร์.
 • กัญภร เอี่ยมพญา, นิวัตต์ น้อยมณี และพจนีย์ มั่งคั่ง. (2559). การพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาที่เหมาะสมต่อครูประถมในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลธิราชรังสฤษฎิ์. ฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์.
 • พจนีย์ มั่งคั่ง และคณะ. (2556). การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตครูยุคใหม่. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์. (ทุนกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย)
 • พจนีย์ มั่งคั่ง (ผู้วิจัยร่วม) (2555). โครงการการประสานเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา (LLEN). ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. (ทุน สกว.)
 • พจนีย์ มั่งคั่ง. (2554) . การศึกษาการจัดการความรู้ของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (The Study of Knowledge Management of Teacher Professional Training Schools ,Faculty of Education , Rajaphat Rajanagarindra University). ฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. (ทุนกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย)

 


บทความวิจัย

 • ณัฐธพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธร, พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ และพจนีย์ มั่งคั่ง. (มกราคม–เมษายน ,2564) . องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1. วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ.8 (1).หน้า 179-194.
 • กัญภร เอี่ยมพญา และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (มกราคม-มิถุนายน 2564). รูปแบบการพัฒนาจิตวิญญาณครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการเรียนรู้ของ Thailand 4.0. วารสารสิรินธรปริทรรศน์. 22(1). (TCI 2)
 • พจนีย์ มั่งคั่ง และกัญภร เอี่ยมพญา.(มกราคม-มิถุนายน 2563). แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) 22 (1). หน้า 116–135.
 • พจนีย์ มั่งคั่ง, พรทิพย์ คำชายและอำนาจ บุญประเสริฐ (มกราคม–เมษายน 2562). การปฏิบัติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพของครู ตามความคิดเห็นของนักศึกษาชั้น ปีที่1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1). หน้า 147-155
 • อำนาจ บุญประเสริฐ พรทิพย์ คำชาย และ พจนีย์ มั่งคั่ง. (ธันวาคม 2562). การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 6(10). หน้า 6071-6081. (TCI 2)
 • พจนีย์ มั่งคั่ง, กัญภร เอี่ยมพญา, พรทิพย์ คำชาย, ลินดา นาคโปย, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, อำนาจ บุญประเสริฐ. (พฤษภาคม-สิงหาคม2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยาชภัฏราชนครินทร์.วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่10 ฉบับที่28 .หน้า 243-255.
 • กัญภร เอี่ยมพญา , นิวัตต์ น้อยมณี และพจนีย์ มั่งคั่ง. (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560). การพัฒนาศักยภาพครูตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภาที่เหมาะสมต่อครูประถมในสถานศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์.วารสารปัญญาภิวัฒน์. 9(2).
 • Mangkang.P.(2012). The Study of Knowledge Management of Teacher Professional Training Schools ,Faculty of Education , Rajaphat Rajanagarindra University. Proceeding:The 4th Annual Asian Conference on Education.Osaka Japan.

 


การนำเสนองานวิจัย

 • Wangkaewhiran T. Reading Comprehension Abilities Taught by KWPML Plus Project Instructional Model : Case Studies of Thai Language Substance Teachers. In Hawaii International Conference. Proceedings of the 10 Annual Hawaii International Conference on Education ; 2012 Jan 5-8, Hawaii, United State of America. Honolulu : Hawaii ; 2012, pp.1147-1152.
 • Wangkaewhiran T. Development of Local Wisdom Learning Management Model of ASEAN Focus School : A Case Study in Thailand. In The Asian Conference on Education 2012 ; 2012 Oct 24-28, Osaka : Japan ; 2012, pp.119-129.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบบูรณาการสาระการเรียนรู้อาเซียน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. 28-29 พฤษภาคม 2558. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สงขลา, 2558, หน้า 509-522.
 • อรญา พรมแดน และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ.(2564). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 365-377.
 • กุสาวดี คุณแก้ว และทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ.(2564). ผลการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ยุทธศาสตร์สะท้อนอภิปัญญาร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 378-390.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, ศิรินทร มีขอบทอง, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และพรทิพย์ อ้นเกษม. (2564) ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนในโลกยุคดิจิทัลสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 24 มกราคม 2564, หน้า 502-513.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • พจนีย์ มั่งคั่ง (2560). ทฤษฎี หลักการและกระบวนทัศน์ในการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด.
 • พจนีย์ มั่งคั่ง (2555). เอกสารประกอบการสอน การบริหารและการจัดการสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


งานบริการวิชาการ

 • โครงการบริการวิชาการ ร.ร.ตชด.บ้านคลองตะเคียนชัย วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 3 สิงหาคม 2563
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ปี 2562
 • กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วันที่ 28 มิถุนายน 2562
 • ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ พุทธโสธร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 8 มิถุนายน 2561
 • ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพุทศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
 • ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ ผศ.ดร.จตุพล พรหมมี วิทยาลัยสงฆ์ พุทธโสธร 26 เมษายน 2561
  คณะกรรมการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา กุมภาพันธ์ 2562
 • ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2557
 • กรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2559
 • กรรมการคัดสรรงานผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2557
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2558
 • กรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558
 • กรรมการคัดสรรงานผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559
 • กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัดโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/12/2021 เวลา 00:47 น.