อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต

 

อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต


ชื่อ-นามสกุล อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สถานที่ทำงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,พ.ศ. 2554
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ,พ.ศ. 2547

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2554- 2561 – อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
– ผู้ช่วยคณบดีประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
– รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ. 2562 – 2564 – ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปัจจุบัน – อาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ผลงานวิจัย
พจนีย์ เชื้อบัณฑิต,กันยา ลุมพิกานนท์,สุรสา จันทนา (2561). การพัฒนาการอ่าน เขียน ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การสอนภาษาแบบธรรมชาติ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า. 13-14 ธันวาคม 2561 . หน้า 23
ดร.จิตติพร บ่มไล่,พจนีย์ เชื้อบัญฑิต(2563).การพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดี โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย.วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิมยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม 2563. หน้า265-272

ประสบการณ์ด้านอื่นๆ
– วิทยากรด้านให้ความรู้ครูผู้สอนเด็กเล็กและผู้ปกครองโรงเรียนวัดปากน้าโจ้โล้ เรื่อง “เทคนิคการเล่านิทานพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย”
– วิทยากรให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กวัดบางพระ เรื่อง “เทคนิคการจัดกิจกรรมสนุก เต้น เล่นละคร สาหรับใช้ในห้องเรียนปฐมวัย”
– วิทยากรให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดชลบุรี เรื่อง “การผลิตสื่อการสอนสาหรับครูปฐมวัย”
– วิทยากรให้ความรู้ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในเขตอาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา “เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนสาหรับครูปฐมวัย”
– วิทยากรให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กดอนฉิมพลี เรื่อง “การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับเด็กปฐมวัย
– เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
– วิทยาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยผู้ดาเนินกิจการ และผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย จัดโดย สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา