อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต

 

อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยอธิการบดี
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2547

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ระยะเวลา รายการ
พ.ศ. 2564 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ. 2562 -2564 ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
พ.ศ. 2554- 2561 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยคณบดีประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


บทความวิจัย

  • พจนีย์ เชื้อบัณฑิต, กันยา ลุมพิกานนท์ และสุรสา จันทนา (2561). การพัฒนาการอ่าน เขียน ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การสอนภาษาแบบธรรมชาติ. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า. 13-14 ธันวาคม2561. หน้า 23.
  • จิตติพร บ่มไล่ และพจนีย์ เชื้อบัญฑิต(2563). การพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม 2563. หน้า265-272.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

 

วันที่ รายการ สถานที่
วิทยากรด้านให้ความรู้ครูผู้สอนเด็กเล็กและผู้ปกครองโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ เรื่อง “เทคนิคการเล่านิทานพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย”
วิทยากรให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กวัดบางพระ เรื่อง “เทคนิคการจัดกิจกรรมสนุก เต้นเล่นละคร สำหรับใช้ในห้องเรียนปฐมวัย”
วิทยากรให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กจังหวัดชลบุรี เรื่อง “การผลิตสื่อการสอนสำหรับครูปฐมวัย”
วิทยากรให้ความรู้ศิษย์เก่าสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา “เทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูปฐมวัย”
วิทยากรให้ความรู้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กดอนฉิมพลีเรื่อง “การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย
เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
วิทยาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยผู้ดำเนินกิจการ และผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา