อาจารย์ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล

 

อาจารย์ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ (ศษ.ม.) จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2550
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2545

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบันปฏิบัตงิานสอนระดับปริญญาตรแีละประกาศนียบตัรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2556 – ปัจจุบัน)

 


ความเชี่ยวชาญ

  • จิตวิทยาและการแนะแนว

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
15 พฤษภาคม 2556 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Couple Therapy Basics and Beyond: A Training Workshop จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27-30 มิถุนายน
2559
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นักฝึกอบรมมืออาชีพ มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมธิราช
กุมภาพันธ์
2561
ฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ เรื่อง จุดความคิดให้ปังสร้างสรรค์งานให้เปรี้ยง (เรียนได้ 1 เดือน)
17 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์
27 มีนาคม 2563 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Principle of life Coaching (FREE 10 วันแรก) ทํากิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต
เพจ:Thailand Coaching Academe byJimi The coaching
5-23 สิงหาคม 2563 ฝึกอบรมทางไกล e-Training หลักสูตร การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้เด็ก ทํากิจกรรมทางอินเตอร์เน็ต URL:www.stou.ac.th

 


รายงานผลการวิจัย

  • ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล.(2563).ผลของการให้คําปรึกษากลุ่ม แบบทฤษฏีโซลูชั่น-โฟกัสและแบบเผชิญความจริงที่มี
    ต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ร่วมวิจัย)

 


บทความวิจัย

  • ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์. ปิยะฉัตร เอื้อชินกูล. และ สุวัชราพร สวยอารมณ์. (2563). ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบทฤษฎีโซลูชั่น-โฟกัสร่วมกับการให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักเรียนในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช. 33, 52-71.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

  • ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล. (2561). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจิตวิทยากับการพัฒนาตน. ฉะเชิงเทรา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

วันที่ รายการ สถานที่
1-3 เมษายน 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษท่ี๒๑ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนและสมรรถนะครผู้สอน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
20-21 เมษายน 2562 อบรมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาหลักสูตร : การจัดการเรียนรู้แบบActive Learning (รุ่นที่ 1 และ 2) โรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
27-28 เมษายน 2562 อบรมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาหลักสูตร : การจัดการเรียนรู้แบบActive Learning (รุ่นที่ 1 และ 2) โรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา
15 มิถุนายน 2562 อบรมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาหลักสูตร : การจัดการเรียนรู้แบบActive Learning (รุ่นที่ 1 และ 2) โรงแรมซันทาราเวลเนสรีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา