ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2553
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2546
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2541

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์