ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก การศึกษาดุษฏีบัณฑิต (กศ.ด.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2553
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2546
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2541

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1ร่วมรับฟังข้อมูลและแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน Fundamental fund ภายใต้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256611 ตุลาคม 2564สถาบันวิจัยและพัฒนา มรร.
2อบรมการใช้งานระบบงานฐานข้อมูล อพ.สธ. ให้แก่ผู้สำรวจข้อมูลประจำศูนย์แม่ข่ายและศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ15 ตุลาคม 2564ออนไลน์
3บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย มรภ.ราชนครินทร์19 ตุลาคม 2564หน่วยตรวจสอบภายใน มรภ.ราชนครินทร์
4อบรมจัดทำหลักสูตร Modular System และนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม5 พฤศจิกายน 2564มรภ.ราชนครินทร์
5Retreatผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/สถาบัน31 มีนาคม 2565 มรภ.จันทรเกษม
6Retreatผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/สถาบัน1 เมษายน 2565มรภ.จันทรเกษม
7อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการเรียนรู้และการตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการเรียนรู้4 เมษายน 2565คณะวิทยาการจัดการเรียนรู้
8การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 15 พฤษภาคม 2565มรภ.จันทรเกษม
9การออกแบบหลักสูตรในรูปแบบ Outcome-Based Education (OBE) สู่มาตรฐานสากลด้วยเกณฑ์ AUN-QA รุ่นที่ 16 พฤษภาคม 2565มรภ.จันทรเกษม
10พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA25 พฤษภาคม 2565มรภ.จันทรเกษม
11พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA26 พฤษภาคม 2565มรภ.จันทรเกษม
12พัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA27 พฤษภาคม 2565มรภ.จันทรเกษม

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

 


บทความวิจัย

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 17:46 น.