อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด

อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประวัติการศึกษา

วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต วิทยาการทางการศึกษาและ

การจัดการเรียนรู้

(การศึกษาปฐมวัย)

พ.ศ. 2554 – 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิลปศาสตรบัณฑิต จิตวิทยา พ.ศ. 2547-2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (กระดาษ) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (การปั้น) วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันที่ 6-7 มีนาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EF สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนปฐมวัย” วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง

ขั้นความรู้เบื้องต้น

13-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ค่ายลูกเสือพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยเชิงบวกกับการพัฒนาสมอง จิตใจ และพฤติกรรมผู้เรียน 29 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
การอบรมการประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัยรุ่นที่ 1 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเรื่องการช่วยเหลือด้าน

สุขภาพจิตในภาวะวิกฤต

สำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1

16-20 มีนาคม พ.ศ. 2552 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรม เอส.ดี.อวินิว

 

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน

ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน

สถานที่ ตำแหน่ง รายวิชาที่รับผิดชอบ
 

2563-2564

มหาวิยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อาจารย์ผู้สอน – สมองและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

– การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี

– การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

2561-2563 มหาวิทยาลัย

นอร์ทกรุงเทพ

– อาจารย์ประจำหลักสูตร

– อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

– อาจารย์ผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

– จิตวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัย

– พัฒนาการและจิตวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัย

– จิตวิทยาสำหรับครู

– การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสำหรับครู

– การพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

– กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย

– พลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

– การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย

– การวิเคราะห์พฤติกรรมเด็ก

– วัดและประเมินผลทางการศึกษา

– การต่อต้านการทุจริต

2557-2560 มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี

 

– อาจารย์ประจำหลักสูตร

– อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย

– จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

– พลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

– การศึกษาความเป็นครูไทย

-วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2556-2557 วิทยาลัยเทคโนโลยี

สารสาสน์กนกอนุสรณ์

อาจารย์พิเศษ

สาขาการตลาด

– การขายปลีกและขายส่ง

– หลักการตลาด

2555-2556 โรงเรียน

ศิรินุสรณ์วิทยา

ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลครูแนะแนว

ระดับประถมศึกษา

– พลศึกษาอนุบาล 1-3

– แนะแนวระดับชั้นประถม 4-6

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การศึกษาปฐมวัย และ จิตวิทยา

 

ผลงานวิชาการ

– ความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ : การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เบญจมิตร ครั้งที่ 10 (2563)

– การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์: การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติเบญจมิตรครั้งที่ 9 (2562)

– การใช้กิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย โดยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (2560)

– การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามัคคีของนักศึกษา:

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2. (2559)

– การศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีผลต่อจริยธรรมด้านความสามัคคีของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (2558)

 

 

 

งานบริการวิชาการ

Master Teacher EF การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงTransformative Learning “ครูปฐมวัยกาญจน์หัวใจใหม่เข้าใจ EF” วันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมออร์คิด ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมซันไรซ์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 


ดาวน์โหลดเอกสาร