อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด

อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้(การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) จิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2551

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการ

ระยะเวลา ตำแหน่ง รายวิชาที่รับผิดชอบ สถานที่
2563-2564 อาจารย์ผู้สอน สมองและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า3ปี

การพัฒนาภาษาของเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2561-2563 อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

จิตวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยพัฒนาการและจิตวิทยาสำหรับเด็กปฐมวัย

จิตวิทยาสำหรับครู

การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสำหรับครู

การพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย

พลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย

การวิเคราะห์พฤติกรรมเด็ก

วัดและประเมินผลทางการศึกษา

การต่อต้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
2557-2560 อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย

จิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยพลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

การศึกษาความเป็นครูไทย

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2556-2557 อาจารย์พิเศษสาขาการตลาด การขายปลีกและขายส่งหลักการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์
2555-2556 ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลครูแนะแนวระดับประถมศึกษา พลศึกษาอนุบาล 1-3แนะแนวระดับชั้นประถม 4-6 โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา

 

 


ความเชี่ยวชาญ

  • การศึกษาปฐมวัย และจิตวิทยา

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
24 มีนาคม 2564 คุณธรรมและความโปร่งใสฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
21 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (กระดาษ) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14 มีนาคม 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย (การปั้น) ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6-7 มีนาคม 2564 อบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
18 เมษายน 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EF สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนปฐมวัย” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
13-15 พฤษภาคม 2559 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ค่ายลูกเสือพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี
29 เมษายน 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยเชิงบวกกับการพัฒนาสมอง จิตใจ และพฤติกรรมผู้เรียน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี
26 ตุลาคม 2559 การอบรมการประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัยรุ่นที่ 1 ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
16-20 มีนาคม 2552 การอบรมเรื่องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตสำหรับอาจารย์ระดับอุดมศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรม เอส.ดี.อวินิว

 

บทความวิจัย

  • ความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ : การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติ เบญจมิตร ครั้งที่ 10 (2563)
  • การพัฒนาทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์: การประชุมวิชาการผลงานวิจัยระดับชาติเบญจมิตรครั้งที่ 9 (2562)
  • การใช้กิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย โดยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5 (2560)
  • การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อเพิ่มคุณธรรม จริยธรรม ด้านความสามัคคีของนักศึกษา: การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2. (2559)
  • การศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีผลต่อจริยธรรมด้านความสามัคคีของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (2558)

 


งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

วันที่ รายการ สถานที่
9-10 กรกฎาคม  2563 Master Teacher EF การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงTransformative Learning “ครูปฐมวัยกาญจน์หัวใจใหม่เข้าใจ EF” ห้องประชุมออร์คิด ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
1-2 เมษายน 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย โดย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โรงแรมซันไรซ์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา