อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง

 

อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2560
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การวิจัย และสถิติทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม 2547

 

ผลงานทางวิชาการ

  • พัชรินทร์ แก้วมาเมือง, กัญภร เอี่ยมพญา, สรรเสริญ หุ่นแสน,ศรัญภร ศิลปประเสริฐ, นิวัตต์ น้อยมณี (2566). ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้และทัศนคติต่อการเรียนในรายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์.24 (2). (ใบตอบรับ TCI กลุ่ม 2)
  • สรรเสริญ หุ่นแสน, ศรัญภร ศิลปประเสริฐ, กัญภร เอี่ยมพญา, พัชรินทร์ แก้วมาเมือง, กัมปนาท วัชรธนาคม. (2566). บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย. 24(2), (ใบตอบรับ TCI กลุ่ม 2)
  • พัชรินทร์ แก้วมาเมือง และอำนาจ บุญประเสริฐ. (2565). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5. วารสารวิชาการสิรินธรปริทรรศน์.24 (1).179-190 (TCI กลุ่ม 2)
  • อัจศรา ประเสริฐสิน และพัชรินทร์ แก้วมาเมือง (2565). นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย.วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.12(2),1-12 (TCI กลุ่ม 2)
  • พัชรินทร์ แก้วมาเมือง, ไพเราะ ราชสมบูรณ์ สุมิตรา ยาประดิษฐ์ และนิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ. (2565). การวิเคราะห์อภิมาน : อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อผลการปฏิบัติงาน.วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 9(4),1-12. (TCI กลุ่ม 2)
  • พัชรินทร์ แก้วมาเมือง, ไพเราะ ราชสมบูรณ์ และสุมิตรา ยาประดิษฐ์. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษาประกาศนียบัติวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกที่ได้รับการสอนผ่านระบบ SISA e- Learning. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 8(5), 336-348. (TCI กลุ่ม 2)
  • สุมิตรา ยาประดิษฐ์, ไพเราะ ราชสมบูรณ์, สุวิทย์ สลามาเต๊ะ, ศิริพร พรหมมานะ, พัชรินทร์ แก้วมาเมือง. (2564). การพัฒนาผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนแบบองค์รวมการจัดการการขายโดยใช้โครงร่างงานเป็นฐานการจดจำการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการการเรียนรู้ การสอนออนไลน์ SISA e-Learning ของก่อนหน้านั้น การดูแลวิชาชีพชั้นสูง. วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 7(1), 603-617. (TCI กลุ่ม 2)