อาจารย์นิติพงษ์ ศิริวงศ์

อาจารย์นิติพงษ์ ศิริวงศ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.) เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548

 

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • ปี พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประสบการณ์ด้านการทำงาน

  • ปี พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • ปี พ.ศ.2557 : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

  • การสอนวิทยาศาสตร์
  • ชีววิทยา
  • เทคโนโลยีชีวภาพ

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 

วันที่ รายการ สถานที่
21-23 มีนาคม 2561 การฝึกอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16–17 กรกฎาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การจักการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
23 พฤศจิกายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านบอร์ดคิดไบร์ท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19-20 ธันวาคม 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนผฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7-8 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียง ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พฤษภาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14 สิงหาคม 2563 อบรมหลักสูตร  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

รายงานผลการวิจัย

  • คทาวุธ กุลศิริรัตน์,นิติพงษ์ ศิริวงศ์,นายวินัย จันทรวงศ์,กุลยารัตน์ ทัศมี และ ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล.(2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. “ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9”. วันที่ 3-4 เมษายน 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย. หน้า.597-606.

 


บทความวิจัย

  • นิติพงษ์ ศิริวงศ์, คทาวุธ กุลศิริรัตน์ และวินัย จันทรวงศ์. (2561). การศึกษาการให้เหตุผลด้านจริยธรรมในประเด็นสังคมวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์. วารสารราชนครินทร์, 15(34) 227–233.

 


งานบริการวิชาการ

รายการบริการวิชาการ

วันที่ รายการ สถานที่
27-28 ตุลาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ชีวจริยธรรมสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1-3 เมษายน 2562 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา
จังหวัดชลบุรี
27–28 เมษายน 2562 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 1) โรงแรมซันธารา อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
11–12 พฤษภาคม 2562 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 2) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
23–24 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมโกลเดนท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
23–24 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมซันไลส์ ลากูน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
1–2 เมษายน 2564 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมซันไลส์ ลากูน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา