ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย


๑. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล  (นาย/นาง/นางสาว)…………นางสาวลินดา นาคโปย……………………………………………………..

ตำแหน่งวิชาการ………ผู้ช่วยศาสตราจารย์…………………………………………….

ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน  บ้านเลขที่….๔๐/๘๒………………หมู่ที่…………..ตรอก/ซอย…อินทราสา……….

ถนน.ศรีโสธรตัดใหม่..ตำบล/แขวง……หน้าเมือง….อำเภอ/เขต……เมือง….  จังหวัด…..ฉะเชิงเทรา………

รหัสไปรษณีย์……๒๔๐๐๐……..โทรศัพท์…๐๘๑-๕๙๐๙๕๒๖…………………….

    วัน เดือน ปี เกิด..๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗…

    ที่อยู่ที่ติดต่อได้  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

๔๒๒ ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

อีเมล์ ppimpim@hotmail.com

 

๒. ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร สถานศึกษา ระยะเวลา

ตั้งแต่…ถึง…

ปริญญาตรี คบ. คณิตศาสตร์ ๓.๑๒ สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา ๒๕๔๑
ปริญญาโท ศษ.ม. การวิจัยการศึกษา ๓.๘๙ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๔๗
ปริญญาเอก ปร.ด วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา ๓.๗๙ มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๕

 

๓. ประวัติการทำงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๑                         ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖                 รองคณบดีคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๑                 ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔                 คณบดี คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

ลำดับ ตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สถานที่ทำงาน ปี  พ.ศ.
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๕๕๑
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๕๕๒-๒๕๕๖
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๕๕๖-๒๕๖๑
รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๕๕๙-๒๕๖๐
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 

  • ประวัติการอบรม/ สัมมนา/ ฝึกงาน/ ดูงาน

 

ลำดับ รายการอบรม/สัมมนา/ฝึกงาน/ดูงาน สถานที่ ระยะเวลา

วัน/เดือน/ปี

ต่างประเทศ      
ศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ประเทศญี่ปุ่น

 

๒๕๕๖
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ประเทศจีน ๒๕๕๗
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ประเทศเกาหลี ๒๕๕๘
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย ๒๕๕๕
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ทางบริหารการศึกษา ประเทศเวียดนาม ๒๕๖๐
ในประเทศ      
เข้าร่วมสัมมนาด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๗
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับชั้นเรียน ม.ทักษิน สงขลา ๒๕๕๘
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับชั้นเรียน ม.เชียงใหม่ ๒๕๕๙
การอบรม STEM EDUCATION กทม. ๒๕๕๙
การอบรม STEM EDUCATION สสวท. ๒๕๖๐
กระบวนการ PLC เชียงใหม่ ๒๕๖๐
การพัฒนาครูสู่การพัฒนาชั้นเรียน กทม. ๒๕๖๓
การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการ PLC กทม ๒๕๖๓-๒๕๖๔
การจดสิทธิบัตรนวัตกรรม ฉะเชิงเทรา ๒๕๖๔
๑๐ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ฉะเชิงเทรา ๒๕๖๔
๑๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ฉะเชิงเทรา ๒๕๖๔

 

๕.  ผลงานวิจัย

ลินดา นาคโปย. (๒๕๔๗). การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา  นาคโปย. (๒๕๔๗). บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา:

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๔๘). การจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา:

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย และคณะ. (๒๕๔๙).  กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะ

กง ปราจีนบุรี และโตนเลสาป. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๐). ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๑). ความคิดเห็นศิษย์เก่าต่อบทบาทการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย และคณะ. (๒๕๕๑). กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนลุ่มน้ำบางปะกง.

สภาวิจัยแห่งชาติ.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๑). การติดตามบัณฑิตที่จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย และคณะ. (๒๕๕๑). โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มแม่น้ำบางปะกง แผนการ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๒). ความคิดเห็นศิษย์เก่าต่อบทบาทการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย และคณะ. (๒๕๕๒). ศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลาง

การค้าส่งของประเทศไทยภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์.จังหวัดฉะเขิงเทรา.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๒). สมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา  นาคโปย. (๒๕๕๒). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณท์

จังหวัดฉะเชิงเทรา. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา  นาคโปย. (๒๕๕๒).  บทเรียนท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน.

สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย และคณะ. (๒๕๕๓). การจัดสรรน้ำเพื่อลดข้อขัดแย้งและฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างมี

ส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำพื้นที่คลองสารภี. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๓). สภาพสังคม และวิถีชีวิตชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำบางปะกง. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๓). โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะ

กง ปราจีนบุรี และโตนเลสาป. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๔). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการบนพื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัด

ปราจีนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๕). การพัฒนารูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการจัดการความรู้ด้วย

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน วัดลาดบัวขาว ตำบล

หัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย (๒๕๕๗). รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม.มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์, จังหวัดฉะเขิงเทรา.

ลินดา นาคโปย และคณะ. (๒๕๕๘).การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปา บริษัท

ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด และบริษัทประปาบางปะกง จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์, จังหวัดฉะเขิงเทรา.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๙). การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีศึกษา โรงเรียนวัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์, จังหวัดฉะเขิงเทรา.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๕๙). รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, จังหวัด

ฉะเขิงเทรา.

ลินดา นาคโปย. (๒๕๖๐). การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์,

จังหวัดฉะเขิงเทรา.

ลินดา นาคโปย (๒๕๖๑). รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์มืออาชีพสู่ชุมชนการเรียนรู้ครู.

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, จังหวัดฉะเขิงเทรา.

ลินดา นาคโปย และคณะ. (๒๕๖๔). วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะ

ตามแนวทางการบูรณาการ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็น

ฐาน. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ลินดา นาคโปย และคณะ. (๒๕๖๔). วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะ

ตามแนวทางการบูรณาการ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็น

ฐาน. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

๖.  ผลงานวิชาการ/ เอกสารการสอน/ ตำรา

ลำดับ ชื่อบทความ ปี  พ.ศ.
The Integrated Development of the Community Learning Center of Philosophy of Economic Sufficiency: A Case study at Dong Kra Tong Yam Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province.

 

๒๕๕๖
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๕๖๐
รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โดยเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

๒๕๖๐
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรณีศึกษา โรงเรียนวัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒๕๖๐
 ๕ การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ ๒๕๖๐
 ๖ บูรณาการเรียนรู้ด้านการสอนคณิตศาสตร์ ๒๕๖๐

 

ดาวน์โหลดเอกสาร