ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2555
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2547
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา 2541

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ระยะเวลา รายการ สถานที่
2561-2564 คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2559-2560 รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2556-2561 ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2552-2556 รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2551 ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

ระยะเวลา รายการ สถานที่
2556 ศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ประเทศญี่ปุ่น
2557 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ประเทศจีน
2558 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ประเทศเกาหลี
2555 ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประเทศมาเลเซีย
2560 ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ทางบริหารการศึกษา ประเทศเวียดนาม
2557 เข้าร่วมสัมมนาด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับชั้นเรียน มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
2559 การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับชั้นเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2559 การอบรม STEM EDUCATION กรุุงเทพมหานคร
2560 การอบรม STEM EDUCATION สสวท.
2560 กระบวนการ PLC เชียงใหม่
2563 การพัฒนาครูสู่การพัฒนาชั้นเรียน  กรุุงเทพมหานคร
2563-2564 การพัฒนาสมรรถนะครูด้วยกระบวนการ PLC  กรุุงเทพมหานคร
2564 การจดสิทธิบัตรนวัตกรรม ฉะเชิงเทรา
2564 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ฉะเชิงเทรา
2564 การวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ฉะเชิงเทรา

 

 


บทความวิจัย

 • ลินดา นาคโปย. (2547). การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2547). บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • ลินดา นาคโปย. (2548). การจัดกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย และคณะ. (2549). กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ปราจีนบุรี และโตนเลสาป. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2550). ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2551). ความคิดเห็นศิษย์เก่าต่อบทบาทการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย และคณะ. (2551). กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนลุ่มน้ำบางปะกง. สภาวิจัยแห่งชาติ.
 • ลินดา นาคโปย. (2551). การติดตามบัณฑิตที่จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย และคณะ. (2551). โครงการบริหารจัดการนิเวศลุ่มแม่น้ำบางปะกง แผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2552). ความคิดเห็นศิษย์เก่าต่อบทบาทการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย และคณะ. (2552). ศึกษาความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการสร้างศูนย์กลางการค้าส่งของประเทศไทยภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา, มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. จังหวัดฉะเชิงเทรา.
 • ลินดา นาคโปย. (2552). สมรรถภาพด้านการสอนของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณท์จังหวัดฉะเชิงเทรา. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2552). บทเรียนท้องถิ่น : กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย และคณะ. (2553). การจัดสรรน้ำเพื่อลดข้อขัดแย้งและฟื้นฟูคุณภาพน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำพื้นที่คลองสารภี. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2553). สภาพสังคม และวิถีชีวิตชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา : ลุ่มน้ำบางปะกง. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2553). โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง ปราจีนบุรี และโตนเลสาป. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2554). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ชุมชนแบบบูรณาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย. (2555). การพัฒนารูปแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการจัดการความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน วัดลาดบัวขาว ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา. สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ลินดา นาคโปย (2557). รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, จังหวัดฉะเชิงเทรา.
 • ลินดา นาคโปย และคณะ. (2558).การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปา บริษัทประปาฉะเชิงเทรา จำกัด และบริษัทประปาบางปะกง จำกัด. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, จังหวัดฉะเชิงเทรา.
 • ลินดา นาคโปย. (2559). การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนวัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, จังหวัดฉะเชิงเทรา.
 • ลินดา นาคโปย. (2559). รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, จังหวัดฉะเชิงเทรา.
 • ลินดา นาคโปย. (2560). การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, จังหวัดฉะเชิงเทรา.
 • ลินดา นาคโปย (2561). รูปแบบการพัฒนาครูคณิตศาสตร์มืออาชีพสู่ชุมชนการเรียนรู้ครู. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์, จังหวัดฉะเชิงเทรา.
 • ลินดา นาคโปย และคณะ. (2564). วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการ แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • ลินดา นาคโปย. (2556). The Integrated Development of the Community Learning Center of Philosophy of Economic Sufficiency: A Case study at Dong Kra Tong Yam Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province.
 • ลินดา นาคโปย. (2560). การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน กรณีศึกษา: โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ลินดา นาคโปย. (2560). รูปแบบการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
 • ลินดา นาคโปย. (2560). การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนวัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • ลินดา นาคโปย. (2560). การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์
 • ลินดา นาคโปย. (2560). บูรณาการเรียนรู้ด้านการสอนคณิตศาสตร์