อาจารย์กิตติพงษ์ แบสิ่ว

อาจารย์กิตติพงษ์ แบสิ่ว


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2562
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปี พ.ศ. 2558-2564: อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
  • ปี พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

  • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
  • การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

 


ผลงานวิชาการ

กิตติพงษ์ แบสิ่ว. (2564). “แนวทางการประยุกต์ศาสตร์การเล่าเรื่องสู่การสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา.” วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6 (1): 198-210.

บุษบา  บัวสมบูรณ์, พิณพนธ์  คงวิจิตต์ และกิตติพงษ์  แบสิ่ว. (2564). “รูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีโดยบูรณาการศิลปะ: เมื่อการศึกษาวรรณคดีส่องสว่างต่องานศิลปะ.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 19 (1): 53-67.

 

ผลงานอื่น ๆ

กิ่งกาญจน์  บูรณสินวัฒนกูล และกิตติพงษ์  แบสิ่ว. (2564). เสริมทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย ชุดฝึกหัดอ่านสนุก การอ่านเรื่องราว. นนทบุรี: เอมพันธ์.

ยงยุทธ  อังคสัญญลักษณ์ และกิตติพงษ์  แบสิ่ว. (2561). ไทยสับขาหลอก สอบเข้า ม.1. กรุงเทพมหานคร:  คาเปเดียมเมอร์.

กิตติพงษ์  แบสิ่ว. (2561). สรุปเข้มภาษาไทย ม.ปลาย. กรุงเทพมหานคร: คาเปเดียมเมอร์.

 

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประสบการณ์ด้านวิทยากร

วิทยากรบรรยาย โครงการค่ายภาษาไทย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ณ บ้านฟ้าใสรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวชิรมงกุฎ วชิราวุธวิทยาลัย

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์” และ “เรื่องเล่าหลากวัฒนธรรมสู่การอ่านวรรณกรรมเพื่อสันติภาพ” โครงการเปิดบ้านวรรณศิลป์ ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ บ้านสวนทรายทอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

อาจารย์พิเศษหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์การเล่าวรรณคดีไทยในชั้นเรียน” รายวิชา THE 235 ART OF SPEAKING AND PRESENTATION หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์” โครงการเสริมสร้างความสามารถความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิทยากรบรรยายและเสวนาเรื่อง “พัฒนาการสอนภาษาไทย” โครงการวันสำคัญทางภาษาไทย ประจำปี 2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากรเสวนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ ประจำปี 2564  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดชลบุรี

 

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ จัดโดย
7 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมการอบรมหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (รูปแบบออนไลน์)

 

 

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 11:46 น.