อาจารย์กิตติพงษ์ แบสิ่ว


อาจารย์กิตติพงษ์ แบสิ่ว


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2562
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปี พ.ศ. 2558-2564: อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
  • ปี พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

  • ภาษาเพื่อการสื่อสาร
  • ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
  • การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
  • การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

 


ผลงานวิชาการ

กิตติพงษ์ แบสิ่ว. (2564). “แนวทางการประยุกต์ศาสตร์การเล่าเรื่องสู่การสอนวรรณคดีไทยในระดับมัธยมศึกษา.” วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์. 6 (1): 198-210.

บุษบา  บัวสมบูรณ์, พิณพนธ์  คงวิจิตต์ และกิตติพงษ์  แบสิ่ว. (2564). “รูปแบบการจัดการเรียนรู้วรรณคดีโดยบูรณาการศิลปะ: เมื่อการศึกษาวรรณคดีส่องสว่างต่องานศิลปะ.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 19 (1): 53-67.

กิตติพงษ์ แบสิ่ว. (2565). “การจัดการเรียนรู้การเขียนเชิงสร้างสรรค์แบบออนไลน์: จุดประกายการเขียนด้วยการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการประเมินขณะเรียนรู้.” วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี. 11 (1): 13-24.

 

ผลงานอื่น ๆ

กิ่งกาญจน์  บูรณสินวัฒนกูล และกิตติพงษ์  แบสิ่ว. (2564). เสริมทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย ชุดฝึกหัดอ่านสนุก การอ่านเรื่องราว. นนทบุรี: เอมพันธ์.

 

ประสบการณ์ด้านอื่น ๆ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประสบการณ์ด้านวิทยากร

วิทยากรบรรยายหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์” และ “เรื่องเล่าหลากวัฒนธรรมสู่การอ่านวรรณกรรมเพื่อสันติภาพ” โครงการเปิดบ้านวรรณศิลป์ ชมรมวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ บ้านสวนทรายทอง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

อาจารย์พิเศษหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์การเล่าวรรณคดีไทยในชั้นเรียน” รายวิชา THE 235 ART OF SPEAKING AND PRESENTATION หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์” โครงการเสริมสร้างความสามารถความคิดสร้างสรรค์เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วิทยากรบรรยายและเสวนาเรื่อง “พัฒนาการสอนภาษาไทย” โครงการวันสำคัญทางภาษาไทย ประจำปี 2564 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยากรเสวนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนและวิเคราะห์ข้อสอบ ประจำปี 2564  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดชลบุรี

วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนสำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ (โรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) (วันที่ 19-20, 26-27 กุมภาพันธ์ 2565)

อาจารย์บรรยายพิเศษรายวิชา  ภาษาเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “การสร้างสรรค์และวิจารณ์งานในการเขียนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วันที่ 1 มีนาคม 2565)

วิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาของครูผู้สอน โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ (วันที่ 16 มีนาคม 2565)

 

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 

 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1โครงการการปรับหลักสูตรรูปแบบชุดวิชา Modular System 5 พฤศจิกายน 2564ออนไลน์
2นวัตกรรมการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 217 พฤศจิกายน 2564ออนไลน์
3การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทย: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติในยุคออนไลน์14 พฤศจิกายน 2564ออนไลน์
4อักษรที่ใช้บันทึกภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในประเทศไทย3 มีนาคม 2565ออนไลน์
5วรรณกรรมวิจารณ์กับการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 2111 มีนาคม 2565ออนไลน์
6Teaching and Learning Management in Crisis Situat8 เมษายน 2565ออนไลน์
7The Future of Education Techonoly1 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
8การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ31 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
9การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการกับงานบริการวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ1 มิถุนายน 2565ออนไลน์

 

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 03/07/2022 เวลา 14:52 น.