อาจารย์ ดร.กิตติ รัตนราษี

 

อาจารย์ ดร.กิตติ รัตนราษี


ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยคณบดีงานวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

 

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2555
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณทิต พลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536

 

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่

 

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 18:17 น.