อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์

อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
อาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2549

 

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน

 • พ.ศ.2550 – 2552 : ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 และ ฟิสิกส์ 2 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประสบการณ์ทำงานด้านการทำงาน

 • พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน : ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2558 – 2561 : กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการปี
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน : กรรมการนโยบายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฎราชนครินทร์ปี
 • พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน : ประธานหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การสอนวิทยาศาสตร์
 • ฟิสิกส์และดาราศาสตร์

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

 

วันที่ รายการ สถานที่
21-23 มีนาคม 2561 การฝึกอบรม การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
16–17 กรกฎาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ “การจักการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก
3-4 เมษายน 2561 นำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย กลุ่มการประเมินผลหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
23 พฤศจิกายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านบอร์ดคิดไบร์ท มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19-20 ธันวาคม 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA implementation and Gap Analysis การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนผฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
7-8 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการตามรอยแนวความคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการเรียนรู้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียง ประจำปี 2563 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
23 พฤษภาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับวัดผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14 สิงหาคม 2563 อบรมหลักสูตร  “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

รายงานผลการวิจัย

 • คทาวุธ กุลศิริรัตน์,นิติพงษ์ ศิริวงศ์,นายวินัย จันทรวงศ์,กุลยารัตน์ ทัศมี และ ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล.(2561). การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. “ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9”. วันที่ 3-4 เมษายน 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย. หน้า.597-606.
 • คทาวุธ กุลศิริรัตน์ และ สุวรรณี บุญผาย. (2561). ผลการส่งเสริมความสามารถในการจำชื่ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์โดยเกมจับคู่บัตรคำของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.“ราชนครินทร์วิจัย ครั้งที่ 9”. วันที่ 3-4 เมษายน 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย. หน้า.94-101

 


บทความวิจัย

 • ณัฐพร สุวรรณพยัคฆ์, ชาติ ทีฆะ และ คทาวุธ กุลศิริรัตน์. (2560).ของไหลเชิงแสงกับการพัฒนาเทคโนโลยีแผนใหม่.วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ISSN 1513-7805. Vol 16 .หน้า.92-109.
 • นิติพงษ์ ศิริวงศ์,คทาวุธ กุลศิริรัตน์ และวินัย จันทรวงศ์. (2561). การศึกษาการให้เหตุผลด้านจริยธรรมในประเด็นสังคมวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์. วารสารราชนครินทร์, 15(34) 227–233.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ,คทาวุธ กุลศิริรัตน์,ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์,ทรงพล ศุขสุเมฆม,ณัฐกานต์ พจนพิมล,สุทธิษา สมนา และ สุจรรยา ธิมาทาน.(2562).รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูและสมรรถนะการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 17(1), 113–132.

 


งานบริการวิชาการ 

รายการบริการวิชาการ 

วันที่ รายการ สถานที่
30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
20- 21 พฤษภาคม 2560 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บางคล้า)
1-3 เมษายน 2562 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
27–28 เมษายน 2562 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 1) โรงแรมซันธารา อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
11–12 พฤษภาคม 2562 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (รุ่น 2) คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
18–19 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมโกลเดนท์ซิตี้ จังหวัดระยอง
23–24 มิถุนายน 2563 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมซันไลส์ ลากูน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
1–2 เมษายน 2564 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงแรมซันไลส์ ลากูน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา