อาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่

 

อาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประวัติการศึกษา (วุฒิการศึกษา) เรียงลำดับตามวุฒิการศึกษาที่สูงสุด

วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) การบริหารการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กษ.ม.) การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ภาษาไทย พ.ศ. 2527  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

 

การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

รายการ ช่วงเวลา สถานที่
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปฐมวัย ก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 19-20 กันยายน 2563 ห้องการะเกด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อบรม การจัดการความรู้: KM (Knowledge Manegement) 4 มีนาคม

2562

ห้องโชคอนันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฝึกอบรม หลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 2-5 มิถุนายน

2562

ห้องประชุมอุบลบุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ OBE: Outcome Based Education 19-20 ธันวาคม

2562

ห้องโชคอนันต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs  

17 ธันวาคม 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ 2-3 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและติดตามผลและถอดบทเรียน หลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 11-13 กันยายน 2562 โยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง 19 -22 มีนาคม

2562

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 12-13 กรกฎาคม 2561 ห้องศรีสยาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อบรม เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการที่ไม่ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 4 ธันวาคม

2561

ห้องการะเกด

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโครป 20-21 ธันวาคม

2561

โรงเรียนเกษมพิทยา

กรุงเทพฯ

ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

30 เมษายน – 4 พฤษภาคม

2560

 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย 27-28 เมษายน

2560

ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
1 – 3 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรสำหรับคณาจารย์ผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 

2 – 5 มีนาคม

2559

 

ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรมอนเทสซอรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 0 – 3 ปี

 

10 – 14 ตุลาคม2558 โรงเรียนพระแม่มารี สาทร กรุงเทพฯ
การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ 26-31 มีนาคม

2554

ประเทศออสเตรเลีย

           

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 1. 1. ประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัยศึกษา
 • พ.ศ.2537 – 2542 : ปฏิบัติงานสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลใจปราณี กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.2542 – 2546 : ปฏิบัติงานสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนตรีวิทยา กรุงเทพฯ

 

 

 1. 2. ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา
 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน)

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย

 

ผลงานวิชาการ

 1. 1. รายงานผลการวิจัย

พจนีย์ มั่งคั่ง, พรทิพย์ อ้นเกษม, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญและจิตติพร บ่มไล่. (2555).การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตครูยุคใหม่

จิตติพร บ่มไล่, ทัศนีย์ รอดมั่นคง, หนึ่งฤทัย เฆมวทัตและ เสอ เสี่ยวซิน. (2555).การวิจัยและพัฒนากลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

จิตติพร บ่มไล่, หนึ่งฤทัย เฆมวทัต และพจนีย์ เชื้อบัณฑิต (2560). การพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

 

 1. 2. บทความวิจัย

ปัณพร ศรีปลั่ง.จิตติพร บ่มไล่.พจนีย์ เชื้อบัณฑิต และหนึ่งฤทัย เฆมวทัต (2563). การพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนแบบการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดี โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2(33) พฤษภาคม-สิงหาคม. หน้า 265-272..

 

 1. 3. การนำเสนองานวิจัย (Proceeding)

ทัศนีย์ รอดมั่นคง. จิตติพร บ่มไล่. หนึ่งฤทัย เฆมวทัต และ เสอ เสี่ยวซิน. การวิจัยและพัฒนากลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วันที่ 3 -4 เมษายน 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : ฉะเชิงเทรา,ครั้งที่ 19

 

 1. งานบริการวิชาการ ย้อนหลัง 3 ปี (วิทยากร)

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2561

รายการ วันที่ สถานที่
วิทยากร การอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร เรื่องศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 7-8 กรกฎาคม

2561

 

 ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จ.นครนายก

วิทยากร การอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร เรื่อง การวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 9-10 มิถุนายน

2561

ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จ.นครนายก

วิทยากร อบรมรักการเขียน อ่านสู่การทำหนังสือป๊อปอัพ

 

4 พฤษภาคม

2561

 

ห้องศรีสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

โครงการอรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

1-3 พฤษภาคม

2561

ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา 19 -23 มีนาคม

2561

ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ครัวอิ่มสุข) จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

รายการ วันที่ สถานที่
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศํกยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กเอกชน

ประจำปี 2562

3 สิงหาคม

2562

โรงแรม T-Vintage

บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ 1 กันยายน

2562

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 

 

 

 

รายการกิจกรรมการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

รายการ เวลา สถานที่
วิทยากร การอบรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนา EF เด็กปฐมวัย ให้แก่ครูโรงเรียน ตชด. และครูโรงเรียนกองทุนฯ วันที่ 19 และ 25 กรกฎาคม  2563 ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิทยากร การผลิตสื่อให้กับครูและผู้ปกครองศูนย์เด็ก อ.บ.ต.คลองนา “โครงการการพัฒนาชีวิตผ่านสื่อ” วันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2563 อ.บ.ต. คลองนา          จ. ฉะเชิงเทรา
วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศํกยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กเอกชน

 

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรม T-Vintage

บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

 1. การบริการวิชาการ อื่น ๆ
 2. อนุกรรมการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (2559 – ปัจจุบัน)

 

ดาวน์โหลดข้อมูล