อาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่

 

อาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) การบริหารการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2560
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (กษ.ม.) การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)  ภาษาไทย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2527


ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัยศึกษา

 • พ.ศ.2537 – 2542 : ปฏิบัติงานสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลใจปราณี กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.2542 – 2546 : ปฏิบัติงานสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนตรีวิทยา กรุงเทพฯ

 

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • ปฏิบัติงานสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (พ.ศ.2546 – ปัจจุบัน)

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • การศึกษาปฐมวัย
 • การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย

 

การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
19-20 กันยายน 2563 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปฐมวัย ก้าวสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ ห้องการะเกด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4 มีนาคม 2562 อบรม การจัดการความรู้: KM (Knowledge Manegement) ห้องโชคอนันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2-5 มิถุนายน 2562 ฝึกอบรม หลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ห้องประชุมอุบลบุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
19-20 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ OBE: Outcome Based Education ห้องโชคอนันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
17 ธันวาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2-3 ธันวาคม 2562 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง   การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
11-13 กันยายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินและติดตามผลและถอดบทเรียน หลักสูตรสมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โยโกะ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
จังหวัดกาญจนบุรี
19 -22 มีนาคม 2562 โครงการฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
12-13 กรกฎาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ห้องศรีสยาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
4 ธันวาคม 2561 อบรม เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการที่ไม่ละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ห้องการะเกด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
20-21 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนแบบไฮสโครป โรงเรียนเกษมพิทยา
กรุงเทพฯ
30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560 ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้ด้านการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และออทิสติกในระดับอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
27-28 เมษายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1 – 3 กันยายน 2559 ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ชวาล แพรัตกุล สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 – 5 มีนาคม 2559 ฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรสำหรับคณาจารย์ผู้สอน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
10 – 14 ตุลาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรมอนเทสซอรี่ สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 0 – 3 ปี โรงเรียนพระแม่มารี สาทร กรุงเทพฯ
26-31 มีนาคม  2554 การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาพิเศษ ประเทศออสเตรเลีย

           

 


รายงานผลการวิจัย

 • พจนีย์ มั่งคั่ง, พรทิพย์ อ้นเกษม, พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญและจิตติพร บ่มไล่. (2555).การยกระดับคุณภาพโรงเรียนสาธิต และโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตครูยุคใหม่
 • จิตติพร บ่มไล่, ทัศนีย์ รอดมั่นคง, หนึ่งฤทัย เฆมวทัตและ เสอ เสี่ยวซิน. (2555).การวิจัยและพัฒนากลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • จิตติพร บ่มไล่, หนึ่งฤทัย เฆมวทัต และพจนีย์ เชื้อบัณฑิต (2560). การพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

บทความวิจัย

 • ปัณพร ศรีปลั่ง.จิตติพร บ่มไล่.พจนีย์ เชื้อบัณฑิต และหนึ่งฤทัย เฆมวทัต (2563). การพัฒนาความสามารถของครูในการสร้างชุดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการสอนแบบการคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดี โรงเรียนเทศบาล2 วัดโพธิ์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย. วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2(33) พฤษภาคม-สิงหาคม. หน้า 265-272..

การนำเสนองานวิจัย

 • ทัศนีย์ รอดมั่นคง. จิตติพร บ่มไล่. หนึ่งฤทัย เฆมวทัต และ เสอ เสี่ยวซิน. การวิจัยและพัฒนากลไกการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วันที่ 3 -4 เมษายน 2561. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ : ฉะเชิงเทรา,ครั้งที่ 19

งานบริการวิชาการ (ย้อนหลัง 3 ปี)

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563

วันที่ รายการ สถานที่
19 และ 25 กรกฎาคม 2563 วิทยากร การอบรมผลิตสื่อเพื่อพัฒนา EF เด็กปฐมวัย ให้แก่ครูโรงเรียน ตชด. และครูโรงเรียนกองทุนฯ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
23 -24 กรกฎาคม 2563 วิทยากร การผลิตสื่อให้กับครูและผู้ปกครองศูนย์เด็ก อ.บ.ต.คลองนา “โครงการการพัฒนาชีวิตผ่านสื่อ” อ.บ.ต.คลองนา จ.ฉะเชิงเทรา
22-23 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศํกยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กเอกชน โรงแรม T-Vintage
บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา


รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2562

วันที่ รายการ สถานที่
3 สิงหาคม 2562 วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศํกยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย ผู้ประกอบกิจการ ผู้ปกครองที่รับบริการในสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กเอกชน ประจำปี 2562 โรงแรม T-Vintage
บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
1 กันยายน 2562 วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้

 

รายการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2561

วันที่ รายการ สถานที่
8 กรกฎาคม 2561 วิทยากร การอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร เรื่องศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จ.นครนายก
8 กรกฎาคม 2561 วิทยากร การอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจร เรื่อง การวัดและประเมินผลเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 ห้องประชุม ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จ.นครนายก
4 พฤษภาคม 2561 วิทยากร อบรมรักการเขียน อ่านสู่การทำหนังสือป๊อปอัพ ห้องศรีสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1-3 พฤษภาคม 2561 โครงการอรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
19 -23 มีนาคม 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ครัวอิ่มสุข) จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 การบริการวิชาการ อื่น ๆ

 • อนุกรรมการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา (2559 – ปัจจุบัน)