อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2561
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2539

 

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์
 • เลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • อาจารย์นิเทศก์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาบ้านเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 • ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

 

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
 • การค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
 • การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 • โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์
 • สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
 • การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
 • ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 • ดิจิทัลเบื้องต้น / ระบบปฏิบัติการ / โครงสร้างข้อมูล
 • โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน
 • ระบบฐานข้อมูล
 • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
 • ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
 • ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเชิงธุรกิจ
 • ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1
 • ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
 • การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
 • การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

 


ความเชี่ยวชาญ

 • การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
 • การพัฒนาศักยภาพตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การพัฒนาสื่ออิเล็กทรนิกส์
 • การคิดเชิงเระบบ
 • การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ
 • การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ
 • การสอนโดยใช้สมรรถนะ
 • การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
 • การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
 • การสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน PBL PjBL IS PISA

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
25-26 มีนาคม 2564 เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร มจษ. ผ่านระบบออนไลน์
24 มีนาคม 2564 สัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
10-11 มีนาคม 2564 เรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล SandboxSatun ผ่านระบบออนไลน์
23 มกราคม 2564 ร่วมเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนตําบลเสม็ดใต้ (การเขียนแผนปฏิบัติการ) ด้านการศึกษาและสุขภาวะชุมชน ผ่านระบบออนไลน์
22 มกราคม 2564 เข้ารับการอบรมยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) (ระดับมัธยมศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์
22 มกราคม 2564 เข้ารับการอบรมยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) (ระดับประถมศึกษา) ผ่านระบบออนไลน์
21 มกราคม 2564 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีการประเมินเสริมพลัง (EE) ผ่านระบบออนไลน์
26-27 พฤศจิกายน 2563 ข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม/การเก็บข้อมูลออนไลน์ สำหรับอาจารย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
23-27 พฤศจิกายน 2563 เข้ารับการอบรมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การยกระดับฝีมือ สาขา การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
8-10 พฤศจิกายน 2563 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ โรงแรมลำพวา จ.สมุทรสงคราม
28-29 กันยายน 2563 เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิถีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ สู่การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์
14 สิงหาคม 2563 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” ผ่านระบบออนไลน์
20 และ 22 พฤษภาคม 2563 เข้ารับการอบรม Introduction to Programming with Python ผ่านระบบออนไลน์
15 และ 17 พฤษภาคม 2563 เข้ารับการอบรม Teaching and Learning Activities and Evaluation through online ผ่านระบบออนไลน์
11-14 พฤษภาคม 2563 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว PISA (ด้านความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์) ผ่านระบบออนไลน์
4 พฤษภาคม 2563 เข้ารับการอบรม Meeting Online Course ผ่านระบบออนไลน์
23-24 เมษายน 2563 เข้ารับการอบรม Drag & Drop to Develop Application by Thunkable ผ่านระบบออนไลน์
22-23 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะครูไทยด้านวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีในยุค 4.0” คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 16 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mobile Application Development ด้วย thunkable ผ่านระบบออนไลน์
5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากร Local Trainer ในโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์
1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Motion Infographic สุดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Adobe After Effects คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
23 พฤศจิกายน 2562 เข้ารับการอบรมการเขียนโปรแกรมด้วย KidBright ห้องการะเกด
19-20 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ AUN-QA Criteria ห้องโชคอนันต์
17 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ห้องโชคอนันต์
23 พฤศจิกายน 2562 เข้ารับการอบรมการเขียนโปรแกรมด้วย KidBright ห้องการะเกด
18-19 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5  (พ.ศ.2563-2567) ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
11 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์
14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมแผนดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.
14 กันยายน 2562 อบรมหลักสูตร ลากวาง สร้าง App ด้วย Thunkable วันที่ 14 กันยายน 2562 ห้อง 44-703 อาคารประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25-29 มิถุนายน 2562 อบรมปฏิบัติการวิทยากรมาตรฐานสากลด้านทักษะความรู้ดิจิทัล IDCL (Train-the-Trainer) ห้องประชุมสำนักงาน สำนักวิทยาบริการ
29-30 มิถุนายน,
6-7, 13 กรกฎาคม 2562
อบรมหลักสูตร Introduction to AI using Python ปัญญาประะดิษฐ์เบื้องต้นด้วยภาษาไพทอน วันที่ 29-30 มิถุนายน, 6-7, 13 กรกฎาคม 2562 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคาร 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
1-2 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
17-19 มิถุนายน 2562 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) และการอบรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานสู่ฐานสมรรถนะ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
13-14 มิถุนายน 2562 อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
10-11 มิถุนายน 2562 อบรมปฏิบัติการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม Thailand Innovation Teachers Leadership Awards 2019 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
27-28 พฤษภาคม 2562
4 มิถุนายน 2562
อบรม Train the Trainer หลักสูตรดิจิทัล เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Ionic Framework ห้อง 121 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
26 พฤษภาคม 2562
1-2 มิถุนายน 2562
อบรม Train the Trainer หลักสูตรเลขนุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล เรื่อง การประยุกต์ใช้ Microsoft Office ในสำนักงานดิจิทัล ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
24 พฤษภาคม 2562 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14 พฤษภาคม 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
30-31 มีนาคม 2562 โครงการฝึกอบรม IoT SMART HOME ระบบควบคุมไฟฟ้าในบ้านอัตโนมัติ ห้อง 52-204 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
18-20 กรกฎาคม 61 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดสะเต็มศึกษา สำหรับครูของครู และกระบวนการชุมชม การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกาญจนบุรี

 


บทความวิจัย

 • จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์.  (2560).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีการเรียนเป็นคู่ที่มีระบบเสริมศักยภาพผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และจรัญ แสนราช.  (2559). การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง รายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 79-87.
 • จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และสมคิด แซ่หลี.  (2558). แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Scratch ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิทัล”. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558. หน้า 57-70.
 • จิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์ (2553). การพัฒนาระบบงานด้วยเครื่องมือกระแสงาน กรณีศึกษาระบบการขาย. การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
 • Jittima Panyapisit and Monchai Tiantong.  (2018).  “A Synthesis of a Model for enhance Creative Thinking Using Problem-based Learning and Pairs Learning Method with Scaffolding System.” International Journal of Learning and Teaching. Vol. 4, No. 2.  Singapore : 114-118.
 • Jittima Panyapisit and Monchai Tiantong.  (2016).  A Synthesis of Online Learning Model using Problem-Based Learning with Agile Method for Enhancing Creative Thinking Skills.  ICLIST 2016 (The 5th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology) in Pattaya, Thailand. January 27-29, 2016. pp.103-108.
 • ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, ศิรินทร มีขอบทอง, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และพรทิพย์ อ้นเกษม. (2564). ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนในโลกยุคดิจิทัลสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง. (น.502-513). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 • ปิยทัศน์ ระดมเพ็ง, นพรัตน์ แช่มช้อย และ จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์. (2562). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการออกแบบป้ายไวนิลในยุคไทยแลนด์ 4.0. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย”. (น. 9-21). ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ศิริพร จันทรัสสะ, กุลวรา กาญจนสุธา และ จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์. (2562). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อ Motion Graphic. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย”. (น. 33-43). ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • สายฝน เสกขุนทด และ จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์. (2562). การผลิตสื่อดิจิทัลยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สำหรับรณรงค์การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา. รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560. (รอตีพิมพ์ 2565)