อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

 

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์


ตำแหน่งปัจจุบัน

 • รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ

 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Jittima Panyapisit

 1. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ E-mail

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โทรศัพท์ (๐๓๘-๕๑๕๘๒๖) โทรศัพท์มือถือ 08-7083–423

E-mail: jittima.pan@rru.ac.th

 1. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีที่จบการศึกษา
สถาบันการศึกษา สาขาวิชา ปีที่จบการศึกษา
สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๓๙
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 1. การศึกษาดูงาน / การฝึกอบรมทั้งใดและต่างประเทศ

การเข้าฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18-20 กรกฎาคม 61 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามแนวความคิดสะเต็มศึกษา สำหรับครูของครู และกระบวนการชุมชม การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 โครงการฝึกอบรม IoT SMART HOME ระบบควบคุมไฟฟ้าในบ้านอัตโนมัติ ณ ห้อง 52-204 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562

อบรม Train the Trainer หลักสูตรเลขนุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล เรื่อง การประยุกต์ใช้ Microsoft Office ในสำนักงานดิจิทัล

ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

อบรม Train the Trainer หลักสูตรดิจิทัล เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Ionic Framework ณ ห้อง 121 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 อบรมปฏิบัติการ Partners in Learning Thailand Forum 2019 กิจกรรม Thailand Innovation Teachers Leadership Awards 2019 ณ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) และการอบรมสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในการพัฒนาหลักสูตรอิงมาตรฐานสู่ฐานสมรรถนะ วันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
วันสที่ 29-30 มิถุนายน, 6-7, 13 กรกฎาคม 2562 อบรมหลักสูตร Introduction to AI using Python ปัญญาประะดิษฐ์เบื้องต้นด้วยภาษาไพทอน วันที่ 29-30 มิถุนายน, 6-7, 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 3 อาคาร 2 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
วันที่ 25-29 มิถุนายน 2562 อบรมปฏิบัติการวิทยากรมาตรฐานสากลด้านทักษะความรู้ดิจิทัล IDCL (Train-the-Trainer) ณ ห้องประชุมสำนักงาน สำนักวิทยาบริการ
วันที่ 14 กันยายน 2562 อบรมหลักสูตร ลากวาง สร้าง App ด้วย Thunkable วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้อง 44-703 อาคารประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

 

การเข้าประชุมฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ 2563

วันที่ การเข้าประชุม/รับการฝึกอบรม/สัมมนา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ร่วมประชุมแผนดำเนินการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

 

เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การปรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามทิศทางอุดมศึกษาไทยในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มรร.
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5  (พ.ศ.2563-2567) ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs

ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เข้ารับการอบรมการเขียนโปรแกรมด้วย KidBright

ณ ห้องการะเกด มรร.

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs
ณ ห้องโชคอนันต์ มรร.
วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 เข้าร่วมอบรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และ AUN-QA Criteria ณ ห้องโชคอนันต์ มรร.

 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เข้ารับการอบรมการเขียนโปรแกรมด้วย KidBright

ณ ห้องการะเกด มรร.

 

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Motion Infographic สุดสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Adobe After Effects ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากร Local Trainer ในโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mobile Application Development ด้วย thunkable
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะครูไทยด้านวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีในยุค 4.0” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
วันที่ 23-24 เมษายน 2563 เข้ารับการอบรม Drag & Drop to Develop Application by Thunkable [Online]
วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เข้ารับการอบรม Meeting Online Course [Online]
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2563 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบตามแนว PISA (ด้านความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์) โดยอบรมผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
วันที่ 15 และ 17 พฤษภาคม 2563 เข้ารับการอบรม Teaching and Learning Activities and Evaluation through online [Online]
วันที่ 20 และ 22 พฤษภาคม 2563 เข้ารับการอบรม Introduction to Programming with Python [Online]
วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เข้ารับการอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” [Online]
วันที่ 28-29 กันยายน 2563 เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์วิถีใหม่ตามแนวพระราชดำริฯ สู่การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จ.ชลบุรี

 

การเข้าประชุมฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเอง ปีงบประมาณ 2564

วันที่ การเข้าประชุม/รับการฝึกอบรม/สัมมนา
วันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2563 เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นโค้ชเพื่อเสริมทักษะตามหลักการของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสำหรับอาจารย์ ณ โรงแรมลำพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 เข้ารับการอบรมทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร การยกระดับฝีมือ สาขา การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และ Illustrator จัดโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เข้ารับการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วม/การเก็บข้อมูลออนไลน์ สำหรับอาจารย์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ มรร

วันที่ 21 มกราคม 2564 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเวทีการประเมินเสริมพลัง (EE) ด้วยระบบออนไลน์
วันที่ 22 มกราคม 2564 เข้ารับการอบรมยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) (ระดับประถมศึกษา)
วันที่ 22 มกราคม 2564 เข้ารับการอบรมยกระดับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) (ระดับมัธยมศึกษา)
วันที่ 23 มกราคม 2564 ร่วมเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพแกนนําชุมชนตําบลเสม็ดใต้ (การเขียนแผนปฏิบัติการ) ด้านการศึกษาและสุขภาวะชุมชน ด้วยระบบออนไลน์
วันที่ 10-11 มีนาคม 2564 เรียนรู้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล SandboxSatun
วันที่ 24 มีนาคม 2564 สัมมนาคุณธรรมและความโปร่งใส เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ” ณ ห้องการะเกด มรร.
วันที่ 25-26 มีนาคม 2564 เข้ารับการอบรมผู้ประเมินคุณการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร มจษ.

 

 

 1. ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

การค้นคว้าอิสระทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์

สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา

การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ดิจิทัลเบื้องต้น /  ระบบปฏิบัติการ / โครงสร้างข้อมูล

โปรแกรมสำเร็จรูปและการประยุกต์ใช้งาน

ระบบฐานข้อมูล

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา

ระบบคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน

ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลเชิงธุรกิจ

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 1

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

 

 

 1. สาขาวิชาการที่เชี่ยวชาญ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) : การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
  การพัฒนาศักยภาพตนเองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรนิกส์ การคิดเชิงเระบบ
  การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคำนวณ การสอนโดยใช้สมรรถนะ การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน การสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน PBL PjBL IS PISA
 2. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่า เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย

งานที่ทำสำเร็จแล้ว :

6.๑ หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย

จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์.  (2560).  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีการเรียนเป็นคู่ที่มีระบบเสริมศักยภาพผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์.
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และจรัญ แสนราช.  (2559).  การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง รายวิชาโครงสร้างข้อมูล โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559. หน้า 79-87.

จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์ และสมคิด แซ่หลี.  (2558).  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนเขียนโปรแกรม             ภาษาคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Scratch ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ. การประชุมวิชาการ               ระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนรู้สู่อนาคต : ตอบโจทย์โลกดิจิทัล”.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย                           ธุรกิจบัณฑิตย์. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558. หน้า 57-70.

จิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์ (2553). การพัฒนาระบบงานด้วยเครื่องมือกระแสงาน กรณีศึกษาระบบการขาย. การค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

Jittima Panyapisit and Monchai Tiantong.  (2018).  “A Synthesis of a Model for enhance Creative Thinking Using Problem-based Learning and Pairs Learning Method with Scaffolding System.” International Journal of Learning and Teaching. Vol. 4, No. 2.  Singapore : 114-118.

Jittima Panyapisit and Monchai Tiantong.  (2016).  A Synthesis of Online Learning Model                       using Problem-Based Learning with Agile Method for Enhancing Creative Thinking                    Skills.  ICLIST 2016 (The 5th International Conference on Learning Innovation             in Science and Technology) in Pattaya, Thailand. January 27-29, 2016. pp.103-                           108.

6.๒ ผู้ร่วมโครงการวิจัย/Corresponding Author : ชื่อโครงการวิจัย

ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ, จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์, ศิรินทร มีขอบทอง, ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์ และพรทิพย์
อ้นเกษม. (2564).  ผลการใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสอนในโลกยุคดิจิทัลสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชการระดับชาติ หัวข้อเรื่อง หลักสูตรและการสอนในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง. (น.502-513). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.

ปิยทัศน์ ระดมเพ็ง, นพรัตน์ แช่มช้อย และ จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์. (2562). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการออกแบบป้ายไวนิลในยุคไทยแลนด์ 4.0. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย”. (น. 9-21). ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

ศิริพร  จันทรัสสะ, กุลวรา  กาญจนสุธา และ จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์. (2562). การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างสื่อ Motion Graphic. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 “การสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยและการบริการวิชาการรับใช้สังคมสู่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย”. (น. 33-43). ฉะเชิงเทรา : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.

สายฝน เสกขุนทด และ จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์.  (2562). การผลิตสื่อดิจิทัลยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สำหรับรณรงค์การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดฉะเชิงเทรา. รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2560.  (รอตีพิมพ์ 2565)

 

 

 

6๗.๓ งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย (ผู้บริหารโครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุด)

ชื่อโครงการวิจัย :

 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสตีมศึกษาด้วยชุดเรียนรู้หุ่นยนต์อัตโนมัติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา
แหล่งทุน :

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะครุศาสตร์และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
สภานภาพในการทำวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2564
สถานะ กำลังดำเนินการ

 

 1. ประสบการณ์การทำงาน

– อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

– รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์

– เลขานุการสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

– อาจารย์นิเทศก์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

– อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมคอมพิวเตอร์อาสาพัฒนาบ้านเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

– วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

– ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

 


ดาวน์โหลดเอกสาร