อาจารย์จิรุทม์ อารมย์ชื่น

อาจารย์จิรุทม์ อารมย์ชื่น


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • ความถนัด: การสอนสังคมศึกษา, การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

 


 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่
1The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education and The 7th Srinakharinwirot University National Conference on Education (SWUICE) (ONLINE conference) Theme: "DESIGN and IMPLEMENTATION for THE FURTURE in EDUCATION"12 พฤษภาคม 2565ออนไลน์
2The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education and The 7th Srinakharinwirot University National Conference on Education (SWUICE) (ONLINE conference) Theme: "DESIGN and IMPLEMENTATION for THE FURTURE in EDUCATION"13 พฤษภาคม 2565ออนไลน์

 

 


บทความวิจัย

  • รุจน์ ฦาชา, วิสรุต สุวรรณสันติสุข, จีรุทม์ อารมย์ชื่น และ ณพรรษ อาทิตยวรากูล. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการศึกษา เพื่อความแตกต่างหลากหลายตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาของนิสิตครูสังคมศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd National Liberal Arts Conference on wisdom, Innovation, Social Sciences and Hospitality (WISH2020) ” เล่มที่ 2, 23 ธันวาคม 2563, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, หน้า 502-512.

 

ประสบการณ์ทำงาน

 

ปี รายการ
2562 ผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสอนแบบ Active Learning” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพ
2562 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายโครงการคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
2562 วิทยากร โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ วัดบุญญาราม อำเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย (29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562)
2563 อาจารย์พิเศษ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2563 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
ในเขตสุขภาพที่ 4 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2564 วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู: กิจกรรม ค่ายครู มศว’63 (นิสิต กศ.บ. ปี 1) รูปแบบออนไลน์ (วันที่ 3 กรกฎาคม 2564) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564 วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู: กิจกรรม ค่ายครู มศว’64 (นิสิต กศ.บ. ปี 1) รูปแบบออนไลน์ (วันที่ 21 สิงหาคม 2564) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564 วิทยากรอบรม เรื่อง Active Learning: หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ (18-19 ธันวามคม 2564)
2564 วิทยากรอบรมโครงการ Teaching of Life Skills of Youth for Trainers Training for EU Thailand COVID-19 Response and Recovery – Three Southern Border Provinces Project
โดยการสนับสนุนขององค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (SAVE the Children Thailand)

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 01/07/2022 เวลา 11:11 น.