อาจารย์จิรุทม์ อารมย์ชื่น

อาจารย์จิรุทม์ อารมย์ชื่น


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2564
ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2562

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
  • ความถนัด: การสอนสังคมศึกษา, การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์, หลักสูตรและการสอน

 


ภาระงานสอน

ระดับปริญญาตรี

 


บทความวิจัย

  • รุจน์ ฦาชา, วิสรุต สุวรรณสันติสุข, จีรุทม์ อารมย์ชื่น และ ณพรรษ อาทิตยวรากูล. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการศึกษา เพื่อความแตกต่างหลากหลายตามแนวคิดพหุวัฒนธรรมศึกษาของนิสิตครูสังคมศึกษา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd National Liberal Arts Conference on wisdom, Innovation, Social Sciences and Hospitality (WISH2020) ” เล่มที่ 2, 23 ธันวาคม 2563, ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, หน้า 502-512.

 

ประสบการณ์ทำงาน

 

ปี รายการ
2562 ผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสอนแบบ Active Learning” ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนกรุงเทพมหานคร
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Thailand 4.0) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์กรุงเทพ
2562 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายโครงการคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
2562 วิทยากร โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ วัดบุญญาราม อำเภอกูบังปาสู รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย (29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562)
2563 อาจารย์พิเศษ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2563 วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานวัยเรียนวัยรุ่น ภายใต้โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
ในเขตสุขภาพที่ 4 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2564 วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู: กิจกรรม ค่ายครู มศว’63 (นิสิต กศ.บ. ปี 1) รูปแบบออนไลน์ (วันที่ 3 กรกฎาคม 2564) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564 วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู: กิจกรรม ค่ายครู มศว’64 (นิสิต กศ.บ. ปี 1) รูปแบบออนไลน์ (วันที่ 21 สิงหาคม 2564) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2564 วิทยากรอบรม เรื่อง Active Learning: หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก และสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุค 4.0 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ (18-19 ธันวามคม 2564)
2564 วิทยากรอบรมโครงการ Teaching of Life Skills of Youth for Trainers Training for EU Thailand COVID-19 Response and Recovery – Three Southern Border Provinces Project
โดยการสนับสนุนขององค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (SAVE the Children Thailand)

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:02 น.