อาจารย์จตุรภัทร มาศโสภา

อาจารย์จตุรภัทร มาศโสภา


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (นิสิตทุนพระราชทานภูมิพล) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2563
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

 • พ.ศ. 2559–2563 ครูวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
 • พ.ศ. 2563–2564 ครูวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเกษมพิทยา กรุงเทพมหานคร
 • ปี พ.ศ. 2563 – 2564 อาจารย์พิเศษรายวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล
 • ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • การสอนวิทยาศาสตร์
 • ชีววิทยา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

 

ผลงานดีเด่น (รางวัล เกียรติบัตร เกียรติคุณ)

 • ยวงแก้ว สีพาชาและจตุรภัทร มาศโสภา (2561). การพัฒนาความสามารถการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับผังก้างปลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4. “งานประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 16 “The 16th International Conference on Developing Real-life Learning Experiences : Using Innovation and Enhanced Technologies”.
  ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • จตุรภัทร มาศโสภา และ มนตรี วงษ์สะพาน.(2563). การศึกษาการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 จังหวัดมหาสารคาม.
  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,14(3) 168 -176
 • จตุรภัทร มาศโสภา,ธารทิพย์ ขุนทองและ บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ. (2565).การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
  เพื่อส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. Journal of Roi Kaensarn Acadami,7(2)
 • จตุรภัทร มาศโสภาและ ธารทิพย์ ขุนทองและอภิชาติ สังข์ทอง. (2565).การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์. Journal of Roi Kaensarn Acadami,7(3)

 

การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจักการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑” คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2561 โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยเรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์” โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยเรื่อง “ประเด็นจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์”
2562 โครงการอบรมการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์โดยบูรณาการ STEM โรงแรมตักศิลา จังหวัดมหาสารคาม
2563 อบรมกลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเป็นครูสอนให้ได้สมรรถนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 อบรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด STEAM Education จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2563 อบรมเติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วยกระบวนการแก้ปัญหาอนาคต (Future Problem Solving; FPS) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2564 อบรมครู อาจารย์เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในสถานการณ์โควิด–19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2564 อบรม TEACHING SKILLS FOR FUTURE EDUCATION มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2564 อบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์รูปแบบแนวทางการยกระดับศักยภาพด้านวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2564 “การพัฒนานักศึกษา Gen Z ในฐานวิถีชีวิตใหม่” มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2564 การวิจัยเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย
2564 VUCA World กับการปรับตัวเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2564 เกมและกิจกรรมสอนที่ผู้เรียนถูกใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2564 เคล็ด(ไม่ลับ) กับการสอนที่ไม่ตกเทรน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2564 เจาะลึกเรื่อง Gen Z ที่ครูยุคดิจิทัลต้องรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2564 หลักสูตรจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช
2564 นวัตกรรมบริหารศึกษาและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2564 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2564 ทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัย:ความเป็นจริงและความคาดหวัง สถาบันญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2564 โครงการอบรมการปรับหลักสูตรในรูปแบบชุดวิชา (Modular System) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2564 โครงการอบรมพัฒนา Soft Skill วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ประวัติการทำงานด้านวิชาการ/ด้านอื่นๆ

วันที่ รายการ สถานที่
30 กันยายน 2564 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูทุกสังกัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ การบูรณาการการสอนวิทยาศาสตร์กับวิถีท้องถิ่นสู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
21 พฤศจิกายน 2564 และ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 วิทยากรโครงการยกระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นพัฒนาอาชีพใหม่เพื่อสร้างรายได้ชุมชน และสร้างความเข้มแข็งทางอาชีพหลักสำหรับเกษตรกร ตำบลคลองตะเกรากิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ตำบลคลองตะเกรา ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา