บุคลากรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรียงข้อมูลตามพยัญชนะของสาขาวิชาฯ
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14/08/2021 เวลา 11:34 น.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์
รองคณบดีกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา ลุมพิกานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์พจนีย์ เชื้อบัณฑิต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ ดร.จิตติพร บ่มไล่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์สุรสา จันทนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ปรีชา ปั้นเกิด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์วรุตม์ กิจเจริญ
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์ ดร.จิตติมา ปัญญาพิสิทธิ์
รองคณบดีวางแผนและพัฒนา และประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที ปิ่นทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

อาจารย์พงศธร ปาลี
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ Xiaoxin She
ประธานสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์สุปภาดา อินทรบงกต
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์สุจรรยา ธิมาทาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ Jiaoyue Zhao
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์จิรัชญา โคศิลา
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ บางเสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพล ศุขสุเมฆ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ ดร.คทาวุธ กุลศิริรัตน์
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์กุลยารัตน์ ทัศมี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์นิติพงษ์ ศิริวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

อาจารย์ธานินทร์ ปัญญาวัฒนากุล
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์ธนเทพ ศิริพัลลภ
รองคณบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์วชิรพงศ์ มณีนันทิวัฒน์
รองผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่น และอาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์วิทยา เต่าสา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ สุนทรายุทธ
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา

อาจารย์สุทธิษา สมนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ เพียรจัด
รองคณบดีวิชาการและวิจัย และประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สินถาวร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนาฏ จันทนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยสี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ์
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์วรรณา รัตนประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์สุวัชราพร สวยอารมณ์
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

อาจารย์ปิยะฉัตร เอื้อชินกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

สาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ มั่งคั่ง
ประธานสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญพร เอี่ยมพญา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ
อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ คำชาย
อาจารย์ประจำสาขาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ
คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อ้นเกษม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ประภาพร ชนะจีนะศักดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐคมกุล
ผู้เชี่ยวชาญประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

 

อาจารย์ ดร.ศิรินทร มีขอบทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เมฆวทัต
ประธานสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ชาญณรงค์ คำเพชร
ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา