ผลการสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14/08/2021 เวลา 11:36 น.

 


ผลการสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัลนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

 

สาขาวิชา นักศึกษาคงเหลือ นักศึกษาเข้าสอบ นักศึกษาสอบผ่าน ร้อยละ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 57 54 52 91.23
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 25 24 24 96.00
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 25 25 25 100.00
สาขาวิชาภาษาไทย 53 52 52 98.11
สาขาวิชาภาษาจีน 21 20 14 66.67
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42 41 40 95.24
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 25 25 25 100.100
สาขาวิชาสังคมศึกษา 44 43 43 97.73