การให้คำปรึกษาผ่านเครือข่ายออนไลน์

ระบบการให้คำปรึกษาผ่านเครือข่ายออนไลน์ เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
ต่อการศึกษาภายในคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูลของนักศึกษาด้วยตนเอง
ซึ่งมีการนำข้อมูลที่จำเป็นที่นักศึกษาควรรู้มารวมกับความสามารถทางเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน
แล้วนำมาให้บริการนักศึกษาผ่านระบบการให้คำปรึกษาผ่านเครือข่ายออนไลน์
โดยระบบยังสามารถให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในด้านการดำเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ซึ่งประกอบด้วย
ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ

 

ด้านทั่วไป

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
แห่งข้อมูล : https://reg.rru.ac.th/admission/new/index2.php

นักศึกษาสามารถรับได้ด้วยตัวเองผ่าน “ระบบทะเบียนและประมวลผล” โดยเข้าใช้งานได้ที่ http://reg.rru.ac.th

เข้าใช้งานระบบ จากนั้นตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง คลิกเพื่อบันทึกข้อมูล เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว

เลือก “หน้าหลัก”
เลือก “พิมพ์รหัสผู้ใช้อินเตอร์เน็ต”
ป้อนหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว คลิก “ตกลง”
พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

สามารถศึกษาขั้นตอนการขอรับบัญชีผู้ใช้อินเทอร์ใหม่สำหรับนักศึกษาใหม่อย่างละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

http://netblog.rru.ac.th/auth55.pdf

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า

2) มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

 

อ้างอิง https://reg.rru.ac.th/admission/new/pdf/re-admis-2edit4.pdf

ตอบ 1.เช็คข้อมูลคณะและสาขาในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่อยากเข้าเรียน

2.ความแตกต่างของภาคพิเศษและภาคปกติ

3.เช็คตารางของการยื่นเรื่องเข้าเรียน

4.ยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

5.เช็คหัวข้อการสอบข้อเขียนของคณะที่สมัครเข้าเรียน

6.เตรียมตัวกับการสอบสัมภาษณ์

7.เช็คแนวทางขอทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2564 เปิดสอนทั้งหมด 5 คณะ

คณะครุศาสตร์

 • สาขาวิชาการศึกษาประถมวัย
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
 • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาดนตรีสากล
 • สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
 • สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ้างอิง:https://reg.rru.ac.th/rru-university-course/

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาจำนวน 4 รอบ

5 คณะ ดังนี้

1. คณะครุศาสตร์

2. คณะเทคโนอุตสาหกรรม

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคม

4. คณะวิทยาการจัดการ

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.rru.ac.th/

 

 


ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2021 เวลา 19:43 น.

 

ด้านวิชาการ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพการดำเนินงานและการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสำคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่าหลักสูตรได้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กำหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรม การการอุตมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
ตัวบ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ตำแหนทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สำหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่นั้นกระบวนการและได้กำหนดแนวทางใการให้คะแนนในแต่ละระดับสำหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเนได้ใช้ในการพิจารณา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรโดยมีการดำเนินงานได้ตามมาตฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจกสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมตึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระตับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้อ้างอิง http://www.bhes.mua.go.th/QAMUA58/qa%20manual58/iqa_2558.pdf

สามารถเข้าเรียนได้ในระบบ RRU to Learn คือ ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เข้าถึงได้ที่ www.rrutolearn.com

RRU to Learn ประกอบด้วย 3 ระบบย่อยคือ

1. RRU to Learn LMS สำหรับการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย
2. RRU to Learn 21st century skills and competency courses สำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21
3. RRU to Learn Online Course & Credit Bank เป็นระบบให้บริการความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปในหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (Non-degree) และหลักสูตรสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในอนาคต

ใช้ www.rrutolearn.com เป็นเว็บไซต์หลักของ RRU to Learn สําหรับเชื่อมโยงไปยัง 3 ระบบย่อย

สําหรับอาจารย์และนักศึกษาบัญชีผู้ใช้ (Username และ Password) ระบบ RRU to Learn LMS เป็นบัญชีเดียวกับการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย กรณีนักศึกษาใหม่สามารถขอรับบัญชีผู้ใช้ระบบได้จาก reg.rru.ac.th

อ้างอิงจาก เพจ : มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา

1.เข้าที่เว็บ https://reg.rru.ac.th/main/index.php

2.เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงเพื่อหาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 และดูในรอบที่ตนเองสมัคร

3.เมื่อเข้าหน้าเว็บแล้วให้เข้าไปเลือกคณะที่ตนเองสมัคร จะมีรายชื่อประกาศอยู่

จากประสบการณ์ของตนเองที่เคยเข้าเว็บไซต์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดทำการสอนใน 9 สาขาวิชา ดังนี้

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ก่อนอื่นต้องทราบเทอมปีการศึกษาที่หยุดพักการเรียนเเล้วดูปฎิทินวิชาการคือวันเปิดเทอม วันลงทะเบียน วันจ่ายชำระค่าเทอม
จากนั้นดำเนินการไปที่ฝ่ายทะเบียนบอกเจ้าหน้าที่ว่ามาทำการลงทะเทียนเทอมนี้ปีการศึกษานี้เพื่อกลับมาเรียน…
หลังจากนั้นให้ยื่นใบเสร็จชำระค่ารักษาสภาพสถานนะศึกษาให้เเก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเรียนได้ในเทอมปีการศึกษาที่นักศึกษาต้องการกลับมาเรียน
จากนั้นให้เข้าสู่เว็บมหาวิทยาลัยเพื่อทำการลงทะเบียนวิชาเรียนที่จะเรียนในเทอมปีการศึกษาถัดไปหลังจากที่นักศึกษาได้เลืกวิชาที่จะลงเรียนเเล้วให้กดยืนยันจองวิชาเรียน
หลังจากนั้นให้ตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาได้ทำการเลือกไปว่าถูกต้องไหม?ตรงกับชื่อรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงไว้ไหม?
ถ้าถูกต้องครบหมดเเล้วให้ปริ้นใบชำระค่าเทอมของปีการศึกษานั้นได้เลยค่ะ
เมื่อจ่าชำระค่าเทอมเเล้วก็รอวันเปิดเทอมเเเละเข้าห้องเรียนตามปกติได้เลยค่ะ
(ก่อนที่จะหมดเขตวันลงทะเบียนเเละจ่ายชำระค่าเทอมหากเกินวันชำระค่าเทอมต้องไปที่ฝ่ายทะเบียนเพื่อทำการเเจ้งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน)
(อ้างอิงจากหลักสูตรเเละสอบถามจากฝ่ายทะเบียน)
http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf
https://reg.rru.ac.th/main/index.php (เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาต้องไปลงทะเบียน)
XMA Header Image
:: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบทะเบียนและประมวลผล ::

นักศึกษาต้องลาพักการศึกษา ซึ่งสามารถทำได้ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา หากจำเป็นต้องลาพักในภาคการศึกษาถัดไปต่ออีกให้ยื่นคำร้องใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เกินสองภาคการศึกษา โดยต้องดำเนินการดังนี้

1.นักศึกษาเขียนคำร้องขอลาพักการศึกษา (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k7.pdf)

2.ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาที่ฝ่ายการเงิน

3.ยื่นคำร้องที่งานทะเบียน

4.รับใบเสร็จคืนนักศึกษา

1.ขอแบบคำร้องลาออกที่งานทะเบียนและประมวลผล
2.พบอาจารย์ที่ปรึกษา
3.ตรวจสอบหนี้สินที่หอสมุด
4.ตรวจสอบหนี้สินที่หน่วยงานคลัง
5.นำคำร้องลาออกกลับมายื่นที่งานทะเบียนและประมวลผล
อ้างอิง โดย http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k6.pdf

นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ผ่านในรายวิชาที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรแล้ว จะต้องดำเนินการเช่นไร

สามารถติดต่อรับด้วยตนเองได้ที่งานทะเบียนและประของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และทางระบบออนไลน์ ในขั้นตอนดังนี้ https://rruwelearn.com/froms/ แต่ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา

***นำข้อมูลมาจาก www.reg.rru.ac.th***

นักศึกษาสามารถเรียนได้ไม่เกิน 8 ปี

อ้างอิงจาก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

หน้าที่ 6 ข้อที่ 20 http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อที่ 23 การประเมินผลการศึกษาแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นระดับของผลการเรียนเป็นตัวอักษรหรือสัญลักษณืดังต่อไปนี้

– การประเมินผลเป็นระดับขั้นผลการเรียนมี 8 ระดับและมีค่าระดับ ดังนี้

ระดับขั้นผลการเรียน ความหมาย ค่าระดับ
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50
B ดี (Good) 3.00
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50
C พอใช้ (Fair) 2.00
D+ อ่อน (Poor) 1.50
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00
F ตก (Fail) 0.00
ข้อมูล โดย นายชมพินิจ กล้าหาญ [62003126007] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 14:27

http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

รูปแบบและหลักเกณฑ์การแต่งชุดครุยวิทยฐานะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/congra2561.pdf

การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน

1.การโอนผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร

ตอบ

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนักศึกษา
เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ไม่สำเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่เกินกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
เงื่อนไขการโอนผลการเรียน

ไม่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
เป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้ว และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C โดยไม่จำกัดหน่วยกิต
2.การยกเว้นผลการเรียนกระทำได้ในกรณีใดบ้าง

ตอบ

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือรับรองหลักสูตร
เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง
เป็นผู้ผ่านการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ มีประสบการณ์จากการทำงาน
3.รายวิชาที่จะได้รับการยกเว้นผลการเรียนได้นั้น ต้องมีเกณฑ์อย่างไร

ตอบ เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า และได้รับผลการเรียนนั้นมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

4.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาญาตรีจากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง

ตอบหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

5.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญาญาตรีหรือเทียบเท่าที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรจะได้รับการยกเว้นผลการเรียนในหมวดวิชาใดบ้าง

ตอบหมวดศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

6.จำนวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นผลการเรียน สูงสุดได้เท่าไร

ตอบ ต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

7.ต้องการขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา จะต้องทำอย่างไร

ตอบ

นักศึกษายื่นคำร้องขอโอน/ยกเว้นรายวิชา ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น (ดาวน์โหลด์คำร้องที่เว็บไซต์ http://.reg.rru.ac.th)
ฝ่ายงานทะเบียนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ฝ่ายงานทะเบียนจัดทำประกาศและแจ้งตามคณะ/ศูนย์ทราบ
นักศึกษารับเอกสารการโอน/ยกเว้นรายวิชา
ชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการโอน/ยกเว้นรายวิชาที่ฝ่ายการเงิน
ส่งเอกสารการโอน/ยกเว้นที่ผ่านการชำระเงินแล้วที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
เจ้าหน้าที่ทะเบียนนำผลโอน/ยกเว้นกรอกลงคอมพิวเตอร์

หลังจากชำระเงินค่าธรรมการศึกษาผ่านธนาคารแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระ(ใบเสร็จ)

ผ่านไป3วัน หากระบบยังแจ้งว่าค้างชำระอยู่ ให้นำหลักฐานการชำระ(ใบเสร็จ)

ไปติดต่อที่หน่วยงานทะเบียนและหน่วยการเงินที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ในการกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องปริ้นใบกรอกรับสมัครการขอทุนการศึกษาและจะมีอาจารย์เป็นผู้ที่ดูว่าตรงตามคุณสมบัติที่บอกตามรายละเอียดหรือไม่ซึ่งรายละเอียดให้การขอรับทุนการศึกษาและใบสมัครและสามารถติดตามได้ตามลิงค์ที่แนบนี้เลย

www.reg.rru.ac.th

https://www.rru.ac.th/scholar/scholar61_f7.pdf

1. ให้ไปขอใบคำร้องขอใบรับรองผลการเรียนที่ห้องวิชาการหรือปริ้นได้ที่เว็บไซต์ reg.rru.ac.th หรือคลิก http://academic.rru.ac.th/wp-content/uploads/2015/09/k16.pdf

2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในใบคำร้อง

3. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้นำใบไปชำระเงินที่ห้องการเงิน (ตึก 8 ชั้นที่ 1)

4. นำใบที่ชำระเงินเสร็จแล้วไปติดต่อที่ห้องวิชาการ (อยู่ติดกับห้องการเงิน)

5. ไปรับใบรับรองผลการเรียนที่ห้องวิชาการตามที่เจ้าหน้าที่นัด หรือ 3 วันทำการ

จากประสบการณ์ของตัวเองที่เคยไปติดต่อ

ทำการยกเลิกภายในหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วัดเปิดภาคการศึกษา และสามารถติดต่อได้ที่ทะเบียน

นักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอใบรับรองได้ที่ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ http://academic.rru.ac.th/ กรอกข้อมูลในใบคำร้องให้ครบถ้วน และนำใบคำร้องไปชำระเงินที่งานคลัง จากนั้นนำใบคำร้องไปยื่นที่งานทะเบียนพร้อมใบเสร็จชำระเงิน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน แล้วจึงมารับใบรับรองสถานะความเป็นนักศึกษาที่งานทะเบียนพร้อมนำใบเสร็จชำระเงินมาด้วย

1. สอบถามกับอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา เรื่องการส่งเกรด

2. นำใบคำร้องมากรอกข้อมูล และนำส่งอาจารย์ผู้สอน (ใบคำร้องขอส่งเกรดหาได้จากลิ้นชักที่ตึก 4 )

3. หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว จึงนำใบคำร้องส่งอาจารย์ผู้สอน

4. หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ติดต่อกับฝ่ายทะเบียน และนักศึกษาต้องรอและเข้าไปตรวจสอบเกรดของตนเองที่ https://reg.rru.ac.th/main/index.php เป็นระยะๆค่ะ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ข้อที่ 29 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียน F ให้นักศึกษาทำการลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชานั้น และให้เปลี่ยนรายวิชาที่ได้ระดับผลการเรียน F ให้เป็นสัญลักษณ์ W ( W คือ เป็นการถอนบางวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเอาออกไปแต่ถอนเกินเวลาที่กำหนด จึงติด W )

ข้อมูล โดย นายชมพินิจ กล้าหาญ [62003126007] ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 02/03/2021 เวลา 11:57

http://ce.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

หากนักศึกษาได้เกรด I ควรรีบแก่ทันที่โดยการทางมหาวิทยาลัยจะแก้เกรด I เป็นเกรดอื่น ให้ ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดถ้าหากเลยวันที่กำหนดไปแล้ว จะกลายเป็น F ทันที ทุกกรณี … มีกรณี (1) สำหรับเด็กที่ไม่ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนเรียนช้าแล้วเกรดไม่ปรากฎ จะเป็นปัญหาได้

โดยวิธีแก้ให้นักศึกษา ติดต่อ อาจารย์ ผู้สอนวิชา ที่ได้เกรด I ว่าจะช่วยอย่างไรให้คะแนนที่น้อยกว่า I แก่เป็น D แล้วแต่ อาจารย์อาจจะกำหนดงานให้ หรือ สอบใหม่ เป็นต้น

ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาว่าเวลาเรียนไม่พอควรสอนเพิ่มเติมในคาบเรียนห หรือเวลาว่าง หรือวันหยุด หรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาครบตามที่กำหนดไว้ในรายวิชานั้นยกเว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา

การขอสอบภายหลัง

1.นักศึกษาที่ขาดสอบและมีความประสงค์จะขอสอบภายหลังอันเนื่องมาจาก

1.1 เจ็บป่วยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเจ็บป่วยเกิน 3 วัน

1.2 ประสบอุบัติเหตุมีใบบันทึกประจำวัน(ใบแจ้งความ) จากสถานีตำรวจ

1.3 เหตุสุดวิสัยอื่นๆ

2.ให้นำเอกสารติดต่อสำนักทะเบียนขอสอบภายหลังโดยนักศึกษายื่นคำร้องขอสอบภายหลังได้ภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันสุดท้ายของการสอบ ให้นักศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1 กรอกคำร้องทั่วไป

2.2 ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบเอกสารประกอบคำร้องทั่วไป

2.3 อาจารย์ผู้สอนลงนามอนุมัติออกข้อสอบใหม่

2.4 หัวหน้าภาควิชา เสนอความคิดเห็น

2.5 คณบดี เป็นผู้พิจารณาสอบสวนหาสาเหตุของการไม่ได้มาสอบของนักศึกษา โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องมาพบเพื่อสอบถามความจริง เมื่อคณบดีพิจารณาแล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

เจ้าหน้าที่รับเรื่องของนักศึกษา แจ้งให้นักศึกษารอฟังผลการขอสอบภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ยื่นคำร้องโดยเจ้าหน้าที่รับเรื่องขอสอบภายหลังต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนรับเรื่องเพราะหากเอกสารไม่ครบ คณะอนุกรรมการไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ รวบรวมเอกสารคำร้องขอสอบภายหลังและจัดพิมพ์ภาย 1 สัปดาห์และนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานทะเบียนพิจารณาภายใน 1 สัปดาห์
หากได้รับการอนุมัติ

ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนงานทะเบียนประวัติ นำคำร้องที่ผ่านการอนุมัติไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายหลังที่ฝ่ายการเงิน อาคารกองอำนวยการจำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 รายวิชา เมื่อชำระเงินแล้วให้นำใบ คำร้องทั่วไป คืนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
นักศึกษาต้องมาติดต่อขอใบเข้าห้องสอบก่อน 1 สัปดาห์ โดยเป็นการจัดสอบในห้องสอบพิเศษ ใช้ข้อสอบ 2 ชุด
เวลาในการสอบ ให้ไปรวมกับการสอบปลายภาคเป็นเวลา3 ชั่วโมงโดยไม่มีการขยายเวลาในการสอบให้(ตามมติคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553)
หากไม่ได้รับการอนุมัติ

– นักศึกษาสามารถเข้าสอบ ปลายภาคได้โดยคะแนนสอบกลางภาคเป็น 0

– นักศึกษาสามารถ เพิก -ถอนในรายวิชาที่ขาดสอบกลางภาคได้

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่ได้มาสอบตามกำหนด หรือดูตารางสอบผิด หรือมีเหตุอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้มีการสอบร่วมทั้งภาคปกติและค่ำ สำหรับนักศึกษาที่มาสอบอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ได้แก ฝนตก,น้ำท่วม,รถติด เป็นต้น ให้นักศึกษาไปที่ห้องสอบและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ให้นักศึกษาเขียนคำร้องและให้ผู้กำกับห้องสอบบันทึกในใบคำร้องไว้เป็นหลักฐานโดยระบุวัน เวลาที่นักศึกษาไปถึงห้องสอบ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในกรณียื่นเรื่องขอสอบภายหลังอันเนื่องมาจากการมาสอบสาย

1.นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยเท่าไร จึงจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

นักศึกษาภาคปกติ
เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80
เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ
นักศึกษาภาคพิเศษ
เกรดเฉลี่ยสะสมภาคเรียนที่ 3 ของชั้นปีที่ 1 ต่ำกว่า 1.60
เกรดเฉลี่ยสะสมของภาคเรียนที่ 3 ของแต่ละปีการศึกษาต่ำกว่า 1.80
เรียนครบตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.80
ได้ระดับผลการเรียนต่ำกว่า C เป็นครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.นอกเหนือจากเกรดเฉลี่ยสะสมแล้ว กรณีใดอีกที่จะมีผลต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

มีสภาพการเป็นนักศึกษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด
สำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญา
ลาออก
เสียชีวิต
ประพฤติตนฝ่าฝืนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง และถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และไม่ได้ดำเนินการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
อ้างอิงจาก http://academic.rru.ac.th/blog/2018/01/24/

จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ข้อ 52 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้
(1) สอบได้จำนวนหน่วยตคบตามหลักสูตรและภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 20
(2) ไม่เคยเรียนรายวิชาใด ๆ ได้ระดับขั้นผลการเรียนต่ำกว่า C
(3) ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ
(4) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับปญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้รับคำระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60
(5) ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
(6) นักตึกษาที่ได้รับการยกวนการเรียนไม่มีสิทริได้รับปริญญาเกียรตินิยม
(7) คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สำเร็กาศึกษาและขอรับปริญญาต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาเกียรตินิยมและนำเสนอสภามหาวิทยลัยเพื่ออนุมัติการให้ปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 53 ชื่อปริญญา และการใช้ชื่อปริญญาให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 54 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

อ้างอิง https://edu.rru.ac.th/files/rule-1.pdf

 

ด้านกิจการนักศึกษา

1. การบำเพ็ญประโยชน์

2. การพัฒนาจิตใจ

อ้างอิง : http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/Student%20discipline2560.pdf

ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย และต้องมีบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีพักค้างคืนต้องทำหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง

อ้างอิง : http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/Student%20activities2560.pdf

10บาทต่อการเข้าใช้งาน1ครั้ง และไม่กำหนดระยะเวลาในการใช้งานอุปกรณ์ออกกำลัง จากประสบการณ์การเข้าใช้งานฟิตเนสของสำนักงานหอพัก

36 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 (18 ชั่วโมง)

แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 2 (18 ชั่วโมง)

โดย ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาภายในมหาลัยอย่างน้อย 14 ชั่วโมง

ต้องเก็บชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาภายนอกอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
แหล่งอ้างอิง กองพัฒนานักศึกษา (กองทุนเพื่อการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ให้นักศึกษาปริ้นเอกสารยืนยันว่าได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจริง เเล้วนำไปยื่นที่ห้องกิจกรรมนักศึกษาชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์(มอเมือง) หรือ อาคารโรงอาหารในมอเมือง เเล้วเเจ้งให้เจ้าหน้าที่ ที่ห้องกิจกรรมนักศึกษา ได้ทราบว่ามีกิจกกรรมใดบ้างของนักศึกษาที่หายไป

อ้างอิง : https://goo.gl/maps/jqgPBjv3nR3NidKh7

สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://reg.rru.ac.th/main/index.php โดยการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสของนักศึกษา

สามารถชำระได้ที่สำนักงานหอ หรือเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัว

ปฏิทินการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2564

ติดต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในเมือง อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2

หลักฐานประกอบเอกสารกู้ยื้ม(กยศ)

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืมเงิน
1. แบบคำขอกู้ยืมเงินที่จัดพิมพ์ออกจากระบบ e-Studentloan และแบบคำขอกู้ยืมเงินที่เป็นเอกสาร(แบบ กยศ.101)
2. เอกสารของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. เอกสารของบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
4.1 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินมีรายได้ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือนของบุคคลนั้นแล้วแต่กรณี
4.2 กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน หรือคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืมเงินไม่มีรายได้ประจำให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน (แบบ กยศ.102) และ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้รับรองรายได้
5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (แบบ กยศ.103)
6. แผนผังแสดงที่ตั้งของที่อยู่อาศัย พร้อมรูปถ่ายที่อยู่อาศัยของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
7. ใบแสดงผลการศึกษา/สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา
8. เอกสารอื่นๆ ซึ่งสถานศึกษาพิจารณาเพิ่มเติม
* หมายเหตุ :
สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ โดยเจ้าของเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา บิดาต้องเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง

 

ด้านหอพักนักศึกษา

 

 


 

สำหรับข้อมูลที่ยังไม่ปรากฏ หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้อง สามารถพิมพ์ผ่านเฟซบุ๊กด้านล่างดังที่ปรากฏ