อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร

อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร


ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2554
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534
ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พลศึกษา วิทยาลัยพลศึกษายะลา 2532
ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครู คุรุสภา 2561
ประกาศนียบัตร ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ คุรุสภา 2561

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

ประสบการณ์การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • พ.ศ. 2534 – 2535 : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
 • พ.ศ. 2535 – 2539 : โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2539 – 2545 : โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. 2545 – 2546 : โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา

 • พ.ศ. 2543 – 2545 : อาจารย์พิเศษ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2543 – 2545 : อาจารย์พิเศษ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน : ปฏิบัติงานการสอนระดับปริญญาตรี ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน : ปฏิบัติงานการสอนระดับปริญญาโท สาขาการจัดการสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน :  อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


ความเชี่ยวชาญ

 • สาขาพลศึกษา และสุขศึกษา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • นันทนาการ
 • ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลเยาวชนทีมชาติไทย
 • ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติไทย
 • ด้านลูกเสือ
 • ด้านยุวกาชาด

 


การศึกษาดูงาน/การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ รายการ สถานที่
7th -21st February 2006 Asia-Pacific Regional Basic Management Course for Professional Scout Executives Chonburi, Thailand
10th -16th November 2006 ADVANCED UNIT LEADERS TRAINING COURSE-ROVER SECTION Taipei Country Scout Campsite Taipei, Taiwan
28th -31st May 2007 APR Seminar on Scouts of the World Vajiravudh Scout Camp Chonburi, Thailand
9th  – 13th  February 2008 The Building of Novice Researchers Project : 1st Batch Technical Japan
7th-10th July 2009 Youth Programme and Training Commissioner’s Forum National Association of Cambodian Scouts Siem Reap, Cambodia
19th -25th October 2009 ASIA PACIFIC REGIONAL COURSE FOR LEADER TRAINERS INTERNATIONAL YOUTH CENTRE KUALA LUMPUR, MALAYSIA
3rd -9th March 2010 Asia-Pacific Regional Advanced Management Course for Professional Scout Executives State Training Centre Jaipur, India
13th -16th November 2010 APR Seminar on Youth Involvement, Asia-Pacific Region, in collaboration with the National Scout Organization of Thailand Chonburi, Thailand
14th -16th September 2012 Youth for Change Workshop of the World Organization of the Scout Movement Chonburi, Thailand
22nd -25th July 2013 APR Workshop on National Training Schemes Review Vajiravudh Scout Camp Chonburi, Thailand
22nd -25th July 2014 Asia-Pacific Sub-Regional Workshop on National Training Schemes Review Chonburi, Thailand
4th -6th September 2020 Taken part in the NOC Activities 2020 in “Technical Course for Coach” Under the auspices of the National Olympic Committee of Thailand
12-13 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการนันทนาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง แนวโน้มความท้าทายและโอกาสของนันทนาการบำบัดในสังคมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 กรกฎาคม 2563 การอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
21-22 ธันวาคม 2563 การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรที่ ๒ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

รายงานผลการวิจัย

 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2545). การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์. กรุงเทพฯ
 • ฉัตรชัย ประภัศร และคณะ. (2551). รูปแบบการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2553). การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและออกกำลังกาย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2556). พฤติกรรมการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์อีสเทิร์นระยอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556.

 


บทความวิจัย

 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกาย กรณีศึกษา: นักศึกษาสาขาการบัญชี และนักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 32 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560.
 • นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์, ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์, ฉัตรชัย ประภัศร, และคณะ. (2563). คุณภาพชีวิตของนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์. วารสารวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 15 ฉบับที่ 52 เมษายน – มิถุนายน 2563.
 • ฉัตรชัย ประภัศร และนวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์. (2563). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสถานที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาในมหาวิทยาลันราชภัฏราชนครินทร์. วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2563.
 • Wongprasit, N., Seangsawang, W., Chourwong, P., Prapatson, C., Poolsawas, K., and Klinhom, V. (2020). The Leadership Characteristics Model of Primary Public Health Administrators in Chachoengsao Province, Thailand. Volume: 22 issue:3, page(s): 303-316.

 


หนังสือ/ตำรา/เอกสารคำสอน/เอกสารประกอบการสอน

 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2549). วอลเลย์บอล (โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2550). ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2550). การบันเทิงในกองลูกเสือ. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2554). วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย. มหาสารคาม : โรงพิมพ์ BSS Group.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2555). วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์โชติการพิมพ์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2557). วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2558). วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2559). นันทนาการสำหรับครู. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2560). ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 1.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2561). วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ. ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2561). เกมส์ (GAMG). ฉะเชิงเทรา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์.
 • ฉัตรชัย ประภัศร. (2563). ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิมพ์ครั้งที่ 2.
  ฉัตรชัย ประภัศร. (2564). แฮนด์บอล (Handball). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 


ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ (บทความวิชาการ)

 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม. วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 มกราคม – ธันวาคม 2549
 • การปรับวิธีคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การด้วยวิธีคิดเชิงระบบ. วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 21 มกราคม – มิถุนายน 2555 หน้า 67-76
 • พฤติกรรมการบริหารของผู้นำองค์การวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. วารสารการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development Journal) Ramkhamhaeng University Thailand. Vol.2 No.1 January-March 2006
 • การบริหารโครงการของมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในอนาคต. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development Journal) Ramkhamhaeng University Vol. 1.2 No.2 April-June 2006.

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 09/12/2021 เวลา 23:04 น.