อาจารย์ชาญณรงค์ คำเพชร

 

อาจารย์ชาญณรงค์ คำเพชร


ตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

ข้อมูลการศึกษา

ปริญญา คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 2544
ปริญญาตรี การศึกษามหาบัณฑิต พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2549

 

ประสบการณ์การทำงานด้านการสอน

  • ปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 


 

ข้อมูลการพัฒนารายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่
ชื่อเรื่อง
วันเดือนปี
สถานที่

 

 


ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13/06/2022 เวลา 18:19 น.